Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 303/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ tư.

Điều 2.

1. Việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này, cơ quan chủ trì soạn thảo có th áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản; bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.

3. Trong quá trình soạn tho, nếu có vướng mắc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản thì cơ quan chủ trì soạn thảo cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia đầy đủ việc phối hợp xây dựng văn bản với cơ quan chủ trì soạn thảo theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ bảo đảm kịp thời và có chất lượng.

5. Trước ngày 25 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 2013, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo hàng tháng về tình hình, kết quả soạn thảo các văn bản được phân công đến Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản; hàng quý, 6 tháng và hàng năm có báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ TƯ
(Kèm theo Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1.

Luật xuất bản 01/7/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông

VPCP, các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

2.

Luật hợp tác xã 01/7/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

3.

Quyết định của Thủ tướng về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2013 - 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

4.

Đề án thành lập tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

5.

Luật dự trữ quốc gia 01/7/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN)

VPCP, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 4/2013

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 01/7/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế (thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP)

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

VPCP, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 4/2013

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ cho người nợ thuế còn nợ tiền phạt trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 nhưng đến nay không xác định được đối tượng để thu

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

VPCP, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 4/2013

8.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 01/7/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính

VPCP, các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Công thương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Tháng 2/2013

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 01/7/2013

Nghị định thay thế Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực

Bộ Công thương

Các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

10.

Nghị định thay thế Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Bộ Công thương

Các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 2/2013

11.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam (Thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006)

Bộ Công thương

Các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

12.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường (thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2006)

Bộ Công thương

Các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

13.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 01/2/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống, tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

Các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 02/2013

14.

Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập (Thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập và nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007)

Thanh tra Chính phủ

Các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 02/2013

15.

Nghị định quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch

Thanh tra Chính phủ

Các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 02/2013

16.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư 01/7/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Bộ Tư pháp

VPCP, TANDTC, VKSNDTC; các Bộ: Công an, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao; Hội luật gia VN, Liên đoàn luật sư VN, các Đoàn luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2013

17.

Luật thủ đô 01/7/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô

Bộ Tư pháp

UBND TP Hà Nội; các Bộ: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, Y tế, LĐTB&XH, TN&MT, Công Thương, và các Bộ, ngành, UBND dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan

Tháng 6/2013

18.

Quyết định ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 6/2013

19.

Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Bộ Tư pháp

TANDTC, VKSNDTC, VPCP, Bộ Công an, Bộ Tài chính

Tháng 3/2013

20.

Đề án tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Bộ Tư pháp

TANDTC, VKSNDTC, VPCP, Bộ Công an, Bộ Tài chính

Tháng 02/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.841

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170