Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ ĐẾN NGÀY 15/10/2016 VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 01/11/2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 164/TTr-STP ngày 04 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND và UBND tỉnh Bình Phước ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/10/2016 và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành một phần đến ngày 01/11/2016.

Điều 2. Đưa 02 văn bản QPPL ra khỏi Danh mục văn bản hết hiệu lực ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành (có danh mục kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- TT.TU;
TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, NC-NgV. DN70

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN NGÀY 01/11/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3017/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tnh)

Stt

Số, Ký hiệu

Thời gian ban bành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN TNH

1

14/2008/NQ-HĐND

29/07/2008

Về việc mức thu đăng ký hộ tịch.

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 thay thế

2

05/2011/NQ-HĐND

26/7/2011

Ban hành Quy định về mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND; ngày 31/7/2014 và Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

3

09/2011/NQ-HĐND

26/7/2011

Quy định một số chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tnh.

Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/02/2015 thay thế

4

02/2012/NQ-HĐND

06/8/2012

Ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục phụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 thay thế

5

19/2012/NQ-HĐND

17/12/2012

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013, tỉnh Bình Phước

Thực hiện trong năm 2013

6

20/2012/NQ-HĐND

17/12/2012

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013, tỉnh Bình Phước.

Thực hiện trong năm 2013

7

02/2013/NQ-HĐND

22/7/2013

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013, tỉnh Bình Phước.

Thực hiện trong năm 2013

8

03/2013/NQ-HĐND

22/7/2013

Về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013, tỉnh Bình Phước.

Thực hiện trong năm 2013

9

05/2013/NQ-HĐND

22/7/2013

V/v quy định mức thu và tỷ lệ (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

10

09/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về nhiệm vụ năm 2014

Thực hiện trong năm 2014

11

10/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tnh năm 2014

Thực hiện trong năm 2014

12

11/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014

Thực hiện trong năm 2014

13

14/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

Thực hiện trong năm năm 2012

14

16/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014

Thực hiện trong năm 2014

15

18/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014

Thực hiện trong năm 2014

16

07/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất đến năm 2015

Thực hiện trong năm 2015

17

08/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Bình Phước

Thực hiện trong năm 2014

18

09/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 tỉnh Bình Phước

Thực hiện trong năm 2014

19

10/2014/NQ-HĐND

31/7/2014

Vviệc điu chỉnh khoản 2 Điu 1 Nghị quyết s 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

Thực hiện trong năm 2014

20

13/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

Thực hiện trong năm 2015

21

16/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện trong năm 2015

22

17/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015

Thực hiện trong năm 2015

23

18/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước

Thực hiện trong năm 2015

24

19/2014/NQ-HĐND

10/12/2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013

Thực hiện trong năm 2013

25

01/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh BP

Thực hiện trong năm 2013

26

02/2015/NQ-HĐND

30/7/2015

Về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015, tỉnh Bình Phước.

Thực hiện trong năm 2015

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1

1061/QĐ-UB

03/07/1997

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 thay thế

2

03/1999/QĐ-UB

11/01/1999

Về việc ban hành quy chế trực ban phòng chống lụt bão.

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 bãi bỏ

3

144/1999/QĐ-UB

24/06/1999

Quy định về quy mô cấu trúc công trình xây dựng cơ bản trong phạm vi nội ô theo đồ án quy hoạch thị xã của tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 bãi bỏ

4

187/1999/QĐ-UB

11/08/1999

Về việc ban hành Quy chế và tổ chức chợ.

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 bãi bỏ

5

237/1999/QĐ-UB

02/11/1999

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp ký các quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh.

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 tỉnh thay thế

6

55/2001/QĐ-UB

20/07/2001

Về việc Ban hành quy đnh qun lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thực hiện theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

7

02/2002/QĐ-UB

22/01/2002

Về việc ban hành quy định quản lý xây dng theo quy hoạch và bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị tại nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 bãi bỏ

8

17/2002/QĐ-UB

16/04/2002

Về việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lộc Ninh.

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 bãi bỏ

9

02/2003/QĐ-UB

14/01/2003

Về việc sửa đổi quy định tại Điều 5 trong bảng Quy chế tổ chức và quản lý chợ ban hành kèm theo Quyết định số 187/1999/QĐ-UB ngày 11/08/1999 của UBND Tỉnh.

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 bãi bỏ

10

32/2004/QĐ-UB

04/05/2004

Về việc thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Chơn Thành.

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 bãi bỏ

11

45/2004/QĐ-UB

22/06/2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 bãi bỏ

12

106/2004/QĐ-UB

16/11/2004

Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quy định về quy mô cấu trúc công trình xây dựng nhà ở của Hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi nội ô theo Quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số: 144/1999/QĐ-UB ngày 24/06/1999.

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 bãi bỏ

13

43/2005/QĐ-UBND

07/04/2005

Về việc thành lập thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 bãi bỏ

14

46/2005/QĐ-UBND

27/04/2005

Về việc Sửa đổi Điều 4 quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 bãi bỏ

15

73/2005/QĐ-UBND

01/8/2005

Về việc Thành lập các Đội Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 bãi bỏ

16

126/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

Về việc Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú.

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 bãi bỏ

17

111/2006/QĐ-UBND

20/11/2006

V/v: Ban hành đơn giá và lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã.

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 thay thế

18

16/2006/QĐ-UBND

22/02/2006

Về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở khi Nhà Nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước .

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 thay thế

19

125/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi miễn và định mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 bãi bỏ

20

01/2007/QĐ-UBND

15/01/2007

Về việc quy định hạn mức đất Tôn giáo khi Nhà nước giao đất, cấp GCN QSDĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 07/09/2014 thay thế

21

02/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Về việc Ban hành đơn giá chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 thay thế

22

47/2007/QĐ-UBND

04/09/2007

Về việc thành lập Ban Điều hành dự án trng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước

Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ

23

65/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 21/3/2015 bãi bỏ

24

25/2008/QĐ-UBND

27/05/2008

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở y tế tỉnh Bình Phước

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND thay thế

25

44/2008/QĐ-UBND

05/08/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 thay thế

26

64/2008/QĐ-UBND

17/09/2008

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước.

Quyết định s17/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 thay thế

27

65/2008/QĐ-UBND

18/09/2008

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 thay thế

28

77/2008/QĐ-UBND

25/11/2008

Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vbảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 thay thế

29

79/2008/QĐ-UBND

11/12/2008

Về việc áp dụng mức thu lệ phí và trích nộp lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh nhân dân.

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 thay thế

30

16/2009/QĐ-UBND

28/05/2009

Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 thay thế

31

22/2009/QĐ-UBND

25/06/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2016 thay thế

32

27/2009/QĐ-UBND

02/07/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 thay thế

33

29/2009/QĐ-UBND

16/07/2009

Ban hành quy chế tchức và hoạt động của Thanh tra tỉnh

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 thay thế

34

34/2009/QĐ-UBND

06/08/2009

Điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ dự án B.O.T đường ĐT 741, đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương đến Trường Cao đẳng KTNVCS tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 thay thế

35

45/2009/QĐ-UBND

14/10/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 thay thế

36

51/2009/QĐ-UBND

28/10/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

Quyết đnh số 23/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 thay thế

37

53/2009/QĐ-UBND

11/11/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 thay thế

38

58/2009/QĐ-UBND

22/12/2009

Ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 thay thế

39

83/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 thay thế

40

01/2010/QĐ-UBND

06/01/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 thay thế

41

36/2010/QĐ-UBND

11/05/2010

B sung nhiệm vụ, quyền hạn về công tác định giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 thay thế

42

39/2010/QĐ-UBND

17/5/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý mua, bán, vận chuyn, sử dụng vật liệu ncông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 thay thế

43

48/2010/QĐ-UBND

06/24/2010

Về việc ban hành quy chế tổ chc và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh Bình Phước

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 thay thế

44

50/2010/QĐ-UBND

07/08/2010

Quy chế phối hợp quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết đnh số 16/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 thay thế

45

53/2010/QĐ-UBND

07/20/2010

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên đa bàn tỉnh

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 thay thế

46

55/2010/QĐ-UBND

07/29/2010

Sửa đi, bổ sung khoản 2, Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008 ca UBND tỉnh.

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 thay thế

47

57/2010/QĐ-UBND

08/09/2010

Ban hành quy chế phi hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND thay thế

48

59/2010/QĐ-UBND

08/25/2010

Ban hành Quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 bãi bỏ

49

63/2010/QĐ-UBND

29/9/2010

Về việc quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03/2/2014 thay thế

50

68/2010/QĐ-UBND

11/12/2010

Về việc điều chỉnh quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 ca UBND tỉnh

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 09/12/2014 thay thế.

51

69/2010/QĐ-UBND

11/12/2010

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 thay thế

52

72/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 thay thế

53

04/2011/QĐ-UBND

24/01/2011

Ban hành bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 thay thế

54

16/2011/QĐ-UBND

25/02/2011

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Thực đến hết năm 2015

55

40/2011/QĐ-UBND

16/6/2011

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 thay thế

56

45/2011/QĐ-UBND

27/7/2011

Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 thay thế

57

49/2011/QĐ-UBND

26/8/2011

Về việc bổ sung Phần I bảng giá tối thiu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh.

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 thay thế

58

53/2011/QĐ-UBND

06/9/2011

Ban hành Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác ph biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 thay thế

59

56/2011/QĐ-UBND

06/10/2011

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 thay thế

60

69/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định s16/2011/QĐ-UBND ngày 25/2/2011 của UBND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Thực hiện đến hết năm 2015

61

09/2012/QĐ-UBND

16/4/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 thay thế

62

14/2012/QĐ-UBND

23/5/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh Bình Phước

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND này 02/11/2015 thay thế

63

11/2012/QĐ-UBND

03/5/2012

Sửa đổi, bsung khoản 15 điều 3 quy chế tchức và hoạt đng của Sở Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết đnh số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh)

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 thay thế

64

20/2012/QĐ-UBND

29/6/2012

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 thay thế

65

26/2012/QĐ-UBND

14/9/2012

Về việc quy định mức thu, trích, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 thay thế

66

32/2012/QĐ-UBND

19/10/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp mở rộng QL 13 đoạn từ KM 62+700 "Cầu Tham Rớt, ranh tỉnh Bình Dương" đến Km95+000, thị xã Bình Long.

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 thay thế

67

42/2012/QĐ-UBND

21/12/2012

Ban hành mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 thay thế

68

26/2013/QĐ-UBND

20/5/2013

Ban hành đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 thay thế

69

36/2013/QĐ-UBND

30/8/2013

Về việc quy định mức thu và tỷ lệ (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 thay thế

70

40/2013/QĐ-UBND

09/10/2013

Về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 thay thế

71

45/2013/QĐ-UBND

08/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản QPPL ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 thay thế

72

53/2013/QĐ-UBND

02/12/2013

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 thay thế

73

57/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014

Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 thay thế

74

02/2014/QĐ-UBND

23/1/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 thay thế

75

11/2014/QĐ-UBND

11/6/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 ca UBND tỉnh

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 thay thế

76

12/2014/QĐ-UBND

24/6/2014

Về việc ban hành Quy định vquản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 thay thế

77

17/2014/QĐ-UBND

03/9/2014

Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 thay thế

78

03/2015/QĐ-UBND

21/4/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 thay thế

79

10/2015/QĐ-UBND

26/5/2015

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 thay thế

80

20/2015/QĐ-UBND

17/12/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 thay thế

III. CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

1

38/1997/CT-UB

28/07/1997

Về việc tăng cường chống buôn lậu hàng hóa, vật tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 bãi bỏ

2

52/1997/CT-UB

04/11/1997

Về việc tổ chức và hoạt động của cựu chiến binh tỉnh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

3

07/1998/CT-UB

23/4/1998

Tăng cường công tác thực hiện và quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sn xuất kinh doanh và dịch vụ ăn uống

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 bãi bỏ

4

18/1998/CT-UB

02/7/1998

Kiểm tra xử lý xe gắn máy hai bánh nhập lậu

Quyết định s 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 bãi bỏ

5

18/1999/CT-UB

21/5/1999

Về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

6

32/1999/CT-UB

01/10/1999

Về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

7

34/1999/CT-UB

01/11/1999

Về việc sửa đổi Chỉ thị số 32/1999/CT-UB ngày 01/10/1999 của UBND tỉnh về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

8

03/2000/CT-UB

06/02/2002

Về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

9

23/2000/CT-UB

28/09/2000

Về việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 bãi bỏ

10

27/2000/CT-UB

07/11/2000

Về việc Tổ chức triển khai xây dựng hương ước.

11

22/2001/CT-UB

09/08/2001

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh.

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 bãi bỏ

12

24/2001/CT-UB

20/9/2001

Bảo van toàn vận hành hệ thống tải điện 500KV Bắc Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 bãi bỏ

13

16/2002/CT-UB

25/6/2002

Về tăng cường kỷ luật hành chính trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

14

13/2003/CT-UB

15/7/2003

Về việc đeo thẻ công chức nhà nước tại công sở khi hoàn thành nhiệm vụ

15

20/2002/CT-UB

22/08/2002

Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 bãi bỏ

16

18/2004/CT-UB

06/12/2004

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản

17

19/2004/CT-UB

06/12/2004

Về việc tăng cường thực hiện quản lý Nhà nước về tài nguyên Nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 24/2014/CT-UBND ngày 30/12/2014 bãi bỏ

18

09/2006/CT-UBND

21/4/2006

Đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 bãi bỏ

19

15/2006/CT-UBND

09/08/2006

Về việc thực hiện các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết đnh số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 bãi bỏ

20

22/2006/CT-UBND

27/11/2006

Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 bãi bỏ

21

01/2007/CT-UBND

17/01/2007

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ (về một số biện pháp cần làm ngay đchấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

22

11/2007/CT-UBND

01/08/2007

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chthị số 23/2014/CT-UBND thay thế

23

04/2008/CT-UBND

28/01/2008

Về việc triển khai thực hiện nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

24

05/2008/CT-UBND

17/3/2008

Khảo sát năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 bãi bỏ

25

15/2008/CT-UBND

22/5/2008

Về việc đẩy mạnh cơ chế một cửa, cơ chế một ca liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

26

21/2008/CT-UBND

26/11/2008

Về việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần và đất quy hoạch cho lâm nghiệp sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn các huyện.

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 bãi bỏ

27

04/2009/CT-UBND

23/02/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 bãi bỏ

28

10/2009/CT-UBND

20/07/2009

Về tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 bãi bỏ

29

12/2009/CT-UBND

21/07/2009

Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

30

14/2009/CT-UBND

03/09/2009

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 21/7/2015 thay thế

31

17/2009/CT-UBND

15/09/2009

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 bãi bỏ

32

01/2010/CT-UBND

20/01/2010

Về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 07/2015/CT-UBND ngày 22/6/2015 thay thế

33

02/2010/CT-UBND

09/3/2010

Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lập thành tích chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

34

14/2010/CT-UBND

09/15/2010

Tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, cầm cố đất, bán đt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chỉ thị số 19/2015/CT-UBND ngày 25/12/2015 thay thế

35

10/2011/CT-UBND

27/7/2011

Về việc chấn chnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên đa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

36

15/2011/CT-UBND

11/22/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 bãi bỏ

37

02/2012/CT-UBND

07/02/2012

Về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh

38

10/2012/CT-UBND

12/7/2012

Về việc triển khai chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

39

12/2012/CT-UBND

29/8/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 bãi bỏ

40

10/2013/CT-UBND

17/6/2013

Về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tnh Bình Phước.

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 bãi bỏ

41

11/2013/CT-UBND

04/7/2013

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

42

15/2013/CT-UBND

30/8/2013

Về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

43

17/2013/CT-UBND

15/10/2013

Tăng cường công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

44

18/2013/CT-UBND

15/10/2013

Tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tnh Bình Phước.

45

09/2014/CT-UBND

10/4/2014

Về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm trên địa bàn tnh Bình Phước

46

15/2014/CT-UBND

11/6/2014

Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

47

16/2014/CT-UBND

08/7/2014

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

48

23/2014/CT-UBND

09/12/2014

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, bảo qun và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 bãi bỏ

49

24/2014/CT-UBND

30/12/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 bãi bỏ

50

02/2015/CT-UBND

29/01/2015

Triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 bãi bỏ

51

07/2015/CT-UBND

22/6/2015

Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 bãi bỏ

52

10/2015/CT-UBND

21/7/2015

Tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên đa bàn tỉnh Bình Phước

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 01/11/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 3017/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Nội dung đã hết hiệu lực

Văn bản sửa đi, hoặc bãi bỏ

I. NGHỊ QUYẾT QPPL CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

10/2012/NQ-HĐND

06/8/2012

Thông qua quy định giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Mục 107 phần C, phần E danh mục kèm theo

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 sửa đi

2

28/2012/NQ-HĐND

17/12/2012

Vmức hỗ trợ và ngun vn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-

Điểm 1 mục II Điều 1

Nghị quyết s14/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 sửa đi

3

12/2012/NQ-HĐND

06/8/2012

Quy đnh mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bãi bỏ nội dung "Trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu sung quỹ nhà nước" tại điểm a, khoản 2 Điều 1

Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 bãi bỏ

II. QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

170/1998/QĐ-UBND

24/12/1998

Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Quy chế tổ chức và hoạt động ca trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 thay thế

2

61/2002/QĐ-UB

01/10/2002

Về việc ban hành quy chế Ủy thác cho vay vốn đầu tư phát triển tnh Bình Phước.

Khoản 2 Điều 17

Quyết định 100/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005 sa đổi

3

133/2004/QĐ-UB

31/12/2004

Về việc ban hành Qui định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Điểm b mục 2 Phần 5 và mục 5 Phần 5

Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 21/12/2005 sửa đổi

4

30/2004/QĐ-UB

26/04/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế y thác cho vay vốn đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 01/10/2002 của UBND tỉnh.

Khoản 1, khoản 2 Điều 11 Quy chế

Quyết định 100/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005 sửa đổi

5

133/2005/QĐ-UBND

22/11/2005

Về việc ban hành quy định về quản lý thực hiện quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phvề một số chính sách htrợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ nước sinh hoạt tại điểm b khoản 2 Điều 2 Chương I; điểm c khoản 2 Điều 7 Chương II và tiết 2 khoản 3 Điều 5

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006; Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 và Quyết định 67/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 sửa đổi

6

117/2005/QĐ-UBND

03/10/2005

Về việc Ban hành Quy định chế độ tuyển dụng, chế độ trách nhiệm và chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã.

Điều 4

Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 bãi bỏ

7

21/2012/QĐ-UBND

27/7/2012

Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điểm b, c khoản 1 và Điểm c khoản 2 của Điều 7; khoản 3 Điều 8; Điều 11

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 sửa đổi

8

40/2012/QĐ-UBND

21/12/2012

Ban hành Biểu giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

19 danh mục kỹ thuật tại phần E và mục 107 phần C của danh mục ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

9

06/2013/QĐ-UBND

28/01/2013

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020

Mục 5 điểm a khoản 3 Điều 1

Quyết đnh số 26/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 sửa đổi

10

08/2013/QĐ-UBND

29/01/2013

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tnh Bình Phước.

Khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 25 của Quy định

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 sửa đổi

11

20/2013/QĐ-UBND

06/5/2013

Ban hành quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020.

Gạch đầu dòng thứ nhất của khoản 2 Điều 4 của Quy định

Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 thay thế

12

08/2014/QĐ-UBND

14/5/2014

Ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách htrợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Điều 1 và khoản 2 Điều 5 của phần Quy định

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 sửa đổi

13

22/2014/QĐ-UBND

24/11/2014

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Phước đang học tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Khoản 3 Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy định

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 sửa đổi

14

28/2014/QĐ-UBND

16/12/2014

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Khoản 3 khoản 4 Điều 20 của Quy chế

Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 sửa đổi

15

21/2015/QĐ-UBND

27/7/2015

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Điểm a khoản 1 và nội dung khon 3 Điều 6 ca Quy chế

Quyết đnh số 07/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 sửa đổi

16

24/2015/QĐ-UBND

08/05/2015

Quy chế phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm ca ngành công thương trên địa bàn tỉnh

Điểm c khoản 1 và Điểm d khoản 2 Điều 6

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 sửa đổi

17

38/2015/QĐ-UBND

30/10/2015

Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Khoản 1 Điều 9 của Quy chế

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 sửa đổi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC HẾT HIỆU LỰC ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2465/QĐ-UBND NGÀY 18/11/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3017/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tnh)

Stt

Tên văn bản

Số, Ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

1

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

23/7/2010

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tnh Bình Phước

Đang còn hiệu lực

2

Quyết định

170/1998/QĐ-UBND

24/12/1998

Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Đang còn hiệu lực một phần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3017/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/10/2016 và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần đến ngày 01/11/2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.093

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152