Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo các quận, huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTT&DL;
- TT BCĐ “TDĐKXDĐSVH” TW;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- CVP, PVP UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Ngô Thị Thanh Hằng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; chỉ đạo triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (dưới đây gọi tắt là Phong trào) ngày càng sâu rộng trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban Chỉ đạo thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương 2.

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào trên địa bàn Thành phố.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào.

3. Đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào.

4. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào, cuộc vận động ở cơ sở.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong Phong trào; khen thưởng và đề nghị Thành phố, Trung ương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào.

6. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng:

a. Ở quận, huyện, thị xã: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin là Phó Trưởng Ban Thường trực và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

b. Ở phường, xã, thị trấn: Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa xã hội; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là Phó Trưởng Ban Thường trực; Trưởng Ban Văn hóa Thông tin là Phó Trưởng Ban.

c. Ở Khu dân cư: Trưởng Ban Công tác Mặt trận là Trưởng Ban Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

d. Ở các Sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố: Đồng chí lãnh đạo (cấp trưởng hoặc cấp phó) làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Công đoàn làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo, thay mặt UBND Thành phố điều hành việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về việc triển khai, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; giữ mối liên hệ với Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Triệu tập, chủ trì, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào; Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công thành viên trong Ban Chỉ đạo theo chức năng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch do Ban Chỉ đạo đề ra.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp, lồng ghép thực hiện các chương trình của Thành phố với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chủ trì các cuộc họp giao ban quý, các hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai phong trào hoặc các hội nghị chuyên đề.

4. Chỉ đạo xây dựng các Chương trình kế hoạch hoạt động, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các công việc của Ban Chỉ đạo, chủ trì các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết, họp đột xuất khi được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động từng quý, năm trên cơ sở thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước của Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND Thành phố về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào và xét công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm ở cơ sở; thay mặt Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp đột xuất của Ban Chỉ đạo.

5. Triển khai xây dựng môi trường văn hóa xanh – sạch – đẹp – an toàn; thường trực Ban Chỉ đạo Tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần.

6. Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa thể thao du lịch cơ sở và các phong trào cụ thể: “Người tốt việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”… gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

7. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố:

1. Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động, xây dựng “Khu dân cư tiên tiến”; “Khu dân cư văn hóa”, làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Đơn vị văn hóa.

2. Phát huy các nguồn lực chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố; Phong trào phát triển kinh tế giúp nhau làm giàu chính đáng; Xóa đói giảm nghèo; Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giao thông…

3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 9. Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơ quan thành viên được quy định tại Điều 5 và Điều 11 của Quy chế này.

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào theo chức năng nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể gắn với phong trào, cuộc vận động hiện có với phong trào Thi đua yêu nước trong các Sở, ban, ngành, đoàn thể.

3. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện Phong trào với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

4. Tham gia đầy đủ các hoạt động, các hội nghị và đóng góp ý kiến cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo, điều động cán bộ của cơ quan đơn vị phối hợp tham gia các đợt kiểm tra, xét công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành phố và đề nghị của cơ sở.

Điều 10. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên đại diện của Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Là cơ quan thường trực, giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo. Chủ trì: Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Đơn vị văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch – văn minh”.

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phối hợp chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin & Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung Phong trào; Kịp thời động viên, cổ vũ, giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phê phán những biểu hiện tiêu cực.

3. Ban Dân vận Thành ủy: Hướng dẫn các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội… thực hiện các nội dung Phong trào phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình trong khối Dân vận.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đoàn thể Thành phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và tích cực thực hiện Phong trào. Chủ trì Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

5. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”. Là cơ quan Thường trực trong công tác xây dựng “Đơn vị văn hóa”.

6. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phong trào theo hệ thống đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở.

7. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong vận chuyển hành khách; xây dựng nề nếp giao tiếp, ứng xử văn hóa tại các bến xe, bến tàu.

8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng địa bàn dân cư không có tệ nạn xã hội.

9. Sở Y tế: Chủ trì triển khai thực hiện các chương trình hoạt động đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tiêu chí “Gia đình sức khỏe”, “Làng sức khỏe”… vào các tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch” trong các trường học.

11. Sở Công thương: Chủ trì xây dựng nề nếp giao tiếp, ứng xử có văn hóa trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại tại các điểm bán hàng, các cửa hàng siêu thị, trung tâm thương mại.

12. Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đoàn thể duy trì thành nề nếp phong trào Tổng vệ sinh và các hoạt động nhằm đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường trên địa bàn Thành phố.

13. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp.

14. Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào, cuộc vận động hiện có trong lực lượng Công an và Quân đội.

15. Sở Nội vụ: Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong Phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các tôn giáo, tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

16. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc vận động theo ngành nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đơn vị.

17. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Thành phố chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyên truyền, thông tin và truyền thông phục vụ phong trào.

18. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo dư luận xã hội rộng rãi, phê phán những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nếp sống văn minh đô thị nhằm đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Chương 4.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 11. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 12. Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sự phân công của Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Trưởng Ban Chỉ đạo giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Văn phòng Thường trực – Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể phân công tổ thư ký, mời chuyên gia, cử cán bộ theo dõi, giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 14. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Ban Chỉ đạo – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Phó Ban Chỉ đạo – Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố được sử dụng con dấu của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố (tương đương với chức danh kiêm nhiệm của cấp Trưởng ban, Phó Trưởng Ban ký) trong các quan hệ của Ban Chỉ đạo.

Điều 15. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo từ nguồn ngân sách Thành phố, Chương trình mục tiêu và các nguồn kinh phí hợp pháp khác được bố trí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao Du lịch hàng năm.

2. Chi kinh phí: Chi các hoạt động của Ban Chỉ đạo; Bồi dưỡng chế độ kiêm nhiệm theo quy định cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Chi kinh phí cho hội họp, sơ kết, tổng kết, các Hội nghị chuyên đề…

3. Trên cơ sở kế hoạch ngân sách được phê duyệt hàng năm, Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lập dự toán chi tiết, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 16. Họp Ban Chỉ đạo:

1. Họp toàn thể Ban Chỉ đạo: 6 tháng một lần (có thể họp đột xuất khi cần thiết).

2. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: 3 tháng một lần (Khi cần có thể họp đột xuất).

3. Hội nghị giao ban cán bộ chuyên trách Phong trào các quận, huyện, và các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: 3 tháng một lần.

4. Hội nghị Sơ kết Phong trào toàn Thành phố: 2 năm một lần

5. Hội nghị Tổng kết Phong trào toàn Thành phố: 3 năm một lần.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo bố trí dự họp đầy đủ, nếu vắng mặt phải có lý do và báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 17. Thực hiện chế độ báo cáo

1. Hàng tháng, hàng quý: Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện Phong trào với Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Thường trực) trước ngày 30 tháng cuối quý.

2. Sáu tháng và 1 năm: Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện Phong trào với Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Thường trực) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện phong trào toàn Thành phố với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Trung ương Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố hàng năm.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo Quy chế của Ban Chỉ đạo Thành phố.

Điều 19. Các Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã căn cứ Quy chế này, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cùng cấp (cơ cấu như Ban Chỉ đạo của Thành phố). Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Điều 20. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố căn cứ Quy chế này, xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào của các Sở, ban, ngành, đoàn thể mình.

Điều 21. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND, quận, huyện, thị xã, UBND phường, xã, thị trấn phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế này sâu, rộng trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ việc triển khai Quy chế này với Ban Chỉ đạo và UBND Thành phố.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có điều khoản nào chưa phù hợp, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo Thành phố và UBND quận huyện, thị xã kịp thời có văn bản gửi về Ban Chỉ đạo Thành phố (qua cơ quan Thường trực – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3013/QĐ-UBND ngày 18/06/2009 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209