Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3012/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3012/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU LINH CẢM QL15A HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008-NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 70/TTr-CĐBVN ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng cầu Linh Cảm QL15A huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cầu Linh Cảm QL15A huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ tên

Học hàm, học vị

Nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ngô Kim Định

Tiến sỹ

Phó Vụ trưởng Vụ MT, Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Văn Siêm

Tiến sỹ

TTK Hội MT GTVT

Ủy viên phản biện

3

Nguyễn Hữu Nhật

ThS

Trung tâm Môi trường Viện KHCNGTVT

Ủy viên phản biện

4

Bùi Khắc Điệp

Tiến sỹ

Chuyên viên Vụ KCHT, Bộ GTVT

Ủy viên


5

Nguyễn Huy Tâm 

Thạc sỹ

TP. QLMT- sở TNMT Hà Tĩnh

Ủy viên

6

Trần Đông Phong

Kỹ sư

TP. ĐTM-Viện KH&KT MT- Trường ĐHXD

Ủy viên

7

Nguyễn Thanh Chính

Cử nhân

Chuyên viên Vụ MT, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nêu trên và gửi kết quả về Bộ Giao thông vận tải để làm căn cứ ra quyết định phê duyệt.

Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: MT, TC, KHĐT; KCHT Cục trưởng Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3012/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2008 về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: đầu tư xây dựng cầu Linh cảm QL15A huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.278

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!