Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2010" do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 30/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2008 - 2010"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 900:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 23/TTr-SKHCN ngày 16 tháng 10 năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2010" ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng và các cơ quan có liên quan của tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

ĐỀ ÁN

“ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2008 - 2010"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2008/QĐ-UBND ngày25 tháng11 năm 2008 của UBND tỉnh Yên Bái)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đã có bước tiến bộ rõ rệt. Cơ chế "một cửa" được thực hiện ở hầu hết các cơ quan hành chính, thu được nhiều kết quả khích lệ. Hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết công việc được công khai. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, nhiệm vụ của cán bộ, công chức ở nhiều cơ quan bước đầu được xác định, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về dịch vụ hành chính công của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhìn chung công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm, yếu kém. Tiến độ cải cách hành chính còn chậm. Quy trình xử lý công việc ở một số cơ quan hành chính nhà nước còn bất hợp lý, người đứng đầu cơ quan chưa kiểm soát được quá trình giải quyết công việc. Chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công còn hạn chế. Tệ phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền, gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân chưa được đẩy lùi.

Thực tế cho thấy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2000) vào hoạt động của các cơ quan hành chính ở một số nước trong khu vực cũng như tại một số cơ quan hành chính của Việt Nam thời gian qua đã tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý, giúp các cơ quan hành chính xây dựng một phương pháp làm việc khoa học, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí; Đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm, ý thức phục vụ của công chức nhà nước. Chính nhờ những tác dụng trên mà hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2000) hiện nay được xem là một trong những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Với mục tiêu xây dựng và thực hiện qui trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung ứng dịch vụ hành chính công, ngày 20 tháng 6 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước".

Căn cứ Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thông qua Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2010" với các nội dung dưới đây:

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000

1. Mục tiêu tổng quát

Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2010" được xây dựng nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hoá thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác.

- Từng bước xây dựng các qui trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để lãnh đạo cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền quản lý của mình, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi cơ quan tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao làm cơ sở cho việc tinh giản tổ chức và biên chế trong các cơ quan hành chính.

- Cải tiến phương thức và phương pháp làm việc, công khai, minh bạch hoá các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho cả các đối tượng khách hàng, nâng cao trình độ, kỹ năng và ý thức phục vụ của cán bộ công chức.

- Đến hết năm 2010, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

3. Phạm vi áp dụng

Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước được áp dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với hoạt động quản lý Nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức.

4. Đối tượng thực hiện

4.1. Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Xây dựng và áp dụng HTQLCL chung cho khối văn phòng Sở, bao gồm Văn phòng Sở hoặc phòng Hành chính - Tổ chức.

Các Chi cục (quản lý Nhà nước) trực thuộc các Sở có quy mô lớn sẽ xây dựng và áp dụng HTQLCL.

4.2. UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Xây dựng và áp dụng HTQLCL chung cho Văn phòng UBND huyện, thành phố, thị xã.

4.3. Khuyến khích Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan sự nghiệp trực tiếp phục vụ quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp khác của Nhà nước (các trường học, bệnh viện…) tự đầu tư xây dựng và áp dụng HTQLCL.

5. Nội dung thực hiện

5.1. Công tác chuẩn bị:

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Tuyên truyền, phổ biến bộ tiêu chuẩn ISO: 9000, yêu cầu cần thiết của việc áp dụng HTQLCL trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính, những lợi ích thiết thực mà HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 mang lại, mô hình cơ quan hành chính Nhà nước đã áp dụng;

- Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Lựa chọn các cơ quan hành chính nhà nước tham gia Đề án theo từng năm. Ưu tiên triển khai trước tại những cơ quan có hoạt động liên quan nhiều đến tổ chức, cá nhân; Đòi hỏi có chuyển biến nhanh và tích cực trong cải cách thủ tục hành chính.

Ở cấp tỉnh xây dựng và áp dụng HTQLCL chung cho khối Văn phòng Sở, bao gồm Văn phòng Sở (phòng Hành chính - Tổ chức), Các Chi cục trực thuộc Sở có quy mô lớn sẽ xây dựng và áp dụng HTQLCL riêng.

Ở cấp huyện, thành phố, thị xã xây dựng và áp dụng chung cho Văn phòng UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Chuẩn bị tài liệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; Hướng dẫn, lựa chọn cơ quan tư vấn đào tạo, xây dựng HTQLCL và tổ chức chứng nhận;

5.2. Xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh:

 Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phải được thực hiện theo 4 bước cơ bản như sau:

Bước 1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng:

Trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ ngành Trung ương cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, các quy trình xử lý công việc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ở bước này các cơ quan hành chính Nhà nước phải chủ động xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, các quy trình xử lý công việc. Nếu cần có sự hỗ trợ của cơ quan tư vấn thì phải lựa chọn tổ chức có năng lực tư vấn trong lĩnh vực đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận.

Bước 2. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng:

Sau khi hoàn chỉnh hệ thống văn bản, tài liệu, quy trình theo quy định tại bước 1 và được lãnh đạo cơ quan phê duyệt, hệ thống văn bản và quy trình có hiệu lực áp dụng chung trong hoạt động của cơ quan.

Hệ thống văn bản, quy trình này được rà soát, bổ sung thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của cơ quan.

Bước 3. Đánh giá, cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

a. Sau khi áp dụng có hiệu quả hệ thống văn bản và quy trình đã được ban hành, lãnh đạo cơ quan phải tiến hành đề nghị một tổ chức chứng nhận thực hiện việc đánh giá và xác nhận mức độ phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

Hoạt động đánh giá và chứng nhận phải do một tổ chức có năng lực chuyên môn được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận.

b. Sau khi hoàn thành việc đánh giá, tổ chức chứng nhận cần gửi hồ sơ đánh giá về cơ quan cấp giấy chứng nhận để được xem xét và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 4. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng, định kỳ 6 tháng một lần, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách thủ tục cải cách hành chính.

5.3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2008 đến hết năm 2010.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

Kinh phí để thực hiện Đề án được đảm bảo từ các nguồn sau:

* Kinh phí trong dự toán Ngân sách hàng năm của tỉnh để chi hỗ trợ cơ quan hành chính thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chi phí thực tế của 04 khoản (09 nội dung chi) sau:

+ Thuê tổ chức tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

+ Thuê tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng.

+ Duy trì, cải tiến, giám sát hệ thống quản lý chất lượng.

+ Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo thực hiện HTQLCL

* Nguồn kinh phí quỹ hỗ trợ phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh (nếu có).

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo ISO tỉnh được trích từ Ngân sách tỉnh để bổ sung vào nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Tuỳ theo phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại từng cơ quan, định mức chi (Theo 9 nội dung chi dưới đây) cho một cơ quan/đơn vị không quá 190 triệu đồng.

(Định mức chi cụ thể sẽ được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và được ghi trong kế hoạch hàng năm).

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ hướng dẫn của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Tài chính tính toán tổng kinh phí có phân bổ cho các năm trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

2. Nội dung chi:

Kinh phí được bố trí cho các hoạt động và công việc sau đây:

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về HTQLCL.

- Tuyên truyền, in ấn, phát hành tài liệu;

- Hội thảo, toạ đàm khoa học;

- Xây dựng hệ thống tài liệu đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

- Chi phí tư vấn, đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát HTQLCL.

- Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

- Mua sắm trang thiết bị cần thiết đảm bảo thực hiện HTQLCL.

- Chi phí khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị thực hiện Đề án:

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh.

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phó trưởng ban: Giám đốc Sở Nội vụ.

- Các thành viên khác: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại diện các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thông tin, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

1.2. Tổ chức tập huấn, đào tạo:

- Tập huấn nhận thức chung về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho Ban chỉ đạo của tỉnh, cán bộ lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành phố.

- Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về ISO 9000 cho các cán bộ được lựa chọn của các đơn vị triển khai trực tiếp tham gia xây dựng và áp dụng ISO 9000 năm sau.

1.3. Tiến hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại các đơn vị theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Dự án với sự tư vấn của các đơn vị tư vấn hệ thống quản lý chất lượng được Ban chỉ đạo lựa chọn.

1.4. Hình thành tổ chuyên gia hỗ trợ xây dựng và áp dụng HTQLCL trên cơ sở nòng cốt là cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và các cán bộ được lựa chọn bổ sung qua hoạt động thực tế từ các đơn vị triển khai trước.

1.5. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Ban chỉ đạo của tỉnh

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Thành lập tổ công tác chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo Đề án.

- Lựa chọn các cơ quan tham gia theo thứ tự ưu tiên thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiến độ của Đề án.

- Các thành viên Ban chỉ đạo: Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các bộ phận, đơn vị mình phụ trách trong việc triển khai Đề án; Thông báo kịp thời tiến độ triển khai thực hiện Đề án của ngành/đơn vị mình về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban.

2.2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, giúp Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức, triển khai các lớp tập huấn, biên soạn, in ấn, cung cấp tài liệu cho thành viên Ban chỉ đạo và các lớp học.

- Phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn được quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg , ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ để giúp các cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Phối hợp với Sở nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia Đề án;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Đề án cho Trưởng ban chỉ đạo;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án.

2.3. Sở Nội vụ

- Rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các cơ quan hành chính Nhà nước trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thông qua việc thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận.

- Giúp Ban chỉ đạo lựa chọn các cơ quan tham gia theo thứ tự ưu tiên xây dựng và áp dụng HTQLCL theo đúng tiến độ của Đề án.

2.4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tài chính cho Đề án.

- Thẩm định giá tư vấn và chứng nhận.

- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí cho Đề án.

2.5. Sở Thông tin & Truyền thông, Báo, Đài PTTH tỉnh

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

2.6. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Tổ chức tốt việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo các bước quy định tại mục 5.2. phần II của Đề án này, cụ thể:

- Thành lập Ban chỉ đạo (Ban ISO) của đơn vị.

- Phân công một đồng chí là lãnh đạo làm Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) của cơ quan, chịu trách nhiệm toàn diện về xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Lập kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức.

- Tổ chức đào tạo xây dựng văn bản của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 với sự tư vấn của cán bộ tổ chức tư vấn.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung thì các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo thực hiện Đề án để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2010" do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.962
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180