Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình khung đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 2972/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2972/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CƠ SỞ VÀ CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 3, CHƯƠNG TRÌNH 135 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 31/TTr-BDT ngày 24 tháng 7 năm 2018; của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 1155/SNV-CCVC ngày 23 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình khung đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng (Tiểu dự án 3 - Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH

Chương trình Khung đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 là cơ sở để xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập huấn thuộc Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Đối tượng nâng cao năng lực bằng nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm:

1. Cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm; cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

2. Cán bộ cơ sở: Cán bộ xã và thôn (bao gồm cả cán bộ luân chuyển, cán bộ tăng cường), cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã và thôn; ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO

1. Đối với cán bộ cơ sở: Gồm các chuyên đề khung sau:

- Chuyên đề 01: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 02: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 03: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đang triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các xã, thôn bản ĐBKK thuộc Chương trình 135.

- Chuyên đề 04: Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 05: Quản lý tài chính Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 06: Thực hiện quy trình giám sát Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 07: Quy trình và kỹ năng tổ chức thực hiện làm Chủ đầu tư trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 08: Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 09: Một số vấn đề về Bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 10: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xây dựng và nhân rộng Mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK gắn với xây dựng Nông thôn mới.

- Chuyên đề 11: Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới.

- Chuyên đề 12: Công tác kiểm tra, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình 135 hàng năm, cả giai đoạn.

- Chuyên đề 13: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thăm quan học tập mô hình phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

- Ngoài ra còn một số nội dung mới phát sinh theo yêu cầu của Trung ương và theo nhu cầu đặc thù của địa phương (phổ biến các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Chương trình 135, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...).

2. Đối với cán bộ thôn, bản và cộng đồng: Gồm các chuyên đề khung sau:

- Chuyên đề 01: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 02: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đang triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các xã, thôn bản ĐBKK thuộc Chương trình 135.

- Chuyên đề 03: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 04: Thực hiện quy trình giám sát Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 05: Một số vấn đề về Bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuyên đề 06: Trình tự thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xây dựng và nhân rộng Mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK gắn với xây dựng Nông thôn mới.

- Chuyên đề 07: Nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng và công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình trên địa bàn các xã, thôn bản thuộc Chương trình 135.

- Chuyên đề 08: Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới.

- Chuyên đề 09: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thăm quan học tập mô hình phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

- Ngoài ra còn một số nội dung mới phát sinh theo yêu cầu của Trung ương và theo nhu cầu đặc thù của địa phương (phổ biến các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Chương trình 135, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...).

(Có Chương trình khung kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, các cơ sở đào tạo:

- Triển khai thực hiện biên soạn các tài liệu tập huấn theo Khung chương trình ban hành kèm theo Quyết định này.

- Chuẩn bị tài liệu dành cho giảng viên, học viên; tổ chức mở các các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trực tiếp kiểm tra, quản lý các lớp tập huấn.

2. Các sở, ban, ngành: Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Biên soạn tài liệu chuyên đề gửi Ban Dân tộc tổng hợp; bố trí báo cáo viên cho lớp tập huấn.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định tài liệu đào tạo, tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp từ các sở, ngành, cơ sở đào tạo biên soạn; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Giao UBND các huyện thực hiện Chương trình 135: Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong triển khai thực hiện theo Khung chương trình và kế hoạch hàng năm của Tiểu Dự án 3 - Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện thực hiện Chương trình 135; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC

KHUNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CƠ SỞ VÀ CỘNG ĐỒNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2972/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Nhóm cán bộ cơ sở:

TT

Chuyên đề khung

Nội dung cơ bản

Thời lượng
(tiết học)

1

Chuyên đề 1:

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Lý luận chung về giảm nghèo

- Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn

+ Quan điểm, chủ trương của Đảng

+ Những chính sách của Nhà nước về giảm nghèo

- Thành tựu đạt được trong công tác giảm nghèo tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK

+ Thành tựu đạt được

+ Một số bài học kinh nghiệm về giảm nghèo

- Định hướng và giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020

+ Một số chỉ tiêu cần đạt được

+ Các giải pháp thực hiện

- Chủ trương, chính sách của Thanh Hóa về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 -2020.

+ Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 2020 (Quyết định 289-QĐ/TU ngày 27/5/2016)

+ Kết luận số 56-KL/TU ngày 29/11/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

+ Các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.

không quá 12 tiết

2

Chuyên đề 2:

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Một số vấn đề chung về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

- Những đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

- Nội dung công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

- Xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động

- Các bước chuẩn bị một bài tuyên truyền trong Chương trình 135

- Quy trình tổ chức buổi tuyên truyền tại thôn, bản

- vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

không quá 12 tiết

3

Chuyên đề 3:

Công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đang triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các xã, thôn bản ĐBKK thuộc Chương trình 135.

- Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc

- Hệ thống chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta

- Định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020

- Công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay

- Tổ chức thực hiện Chương trình, Dự án, vùng dân tộc thiểu số

- Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

- Phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Không quá 08 tiết

4

Chuyên đề 4:

Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Hướng dẫn kỹ năng phát triển cộng đồng tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch phát triển cộng đồng

- Một số khái niệm về lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng thực hiện Chương trình 135.

- Lý do người dân cần tham gia vào lập kế hoạch thực hiện Chương trình 135.

- Căn cứ, yêu cầu, nguyên tắc lập kế hoạch.

- Nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình 135 ở cấp xã.

- Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

- Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong công tác lập kế hoạch.

- Các phương pháp, công cụ lấy ý kiến tham gia của người dân.

- Các phụ lục kèm theo.

không quá 16 tiết

5

Chuyên đề 5:

Quản lý tài chính Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Các Chính sách hỗ trợ, nguyên tắc quản lý và nguồn kinh phí thực hiện.

+ Các Chính sách hỗ trợ Chương trình 135

+ Nguyên tắc quản lý

+ Nguồn kinh phí thực hiện

- Lập và giao dự toán chi (hay còn gọi là kế hoạch) thực hiện Chương trình 135.

+ Thời điểm, nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch

+ Các bước thực hiện lập kế hoạch.

- Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình 135.

+ Vốn đầu tư

+ Vốn sự nghiệp

- Công tác kiểm tra, giám sát.

- Chế độ báo cáo.

- Công khai thông tin về Chương trình 135.

không quá 12 tiết

6

Chuyên đề 6:

Thực hiện quy trình giám sát Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình.

+ Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình

+ Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công xây dựng công trình

+ Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình;

+ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình

- Hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Chương trình 135

- Việc thành lập Ban giám sát cộng đồng.

+ Khái niệm giám sát cộng đồng

+ Cơ sở pháp lý để cộng đồng được tham gia giám sát Chương trình 135

+ Ai là người giám sát cộng đồng

+ Ban giám sát cộng đồng được thành lập và tổ chức như thế nào

+ Cộng đồng giám sát nội dung gì

+ Kế hoạch và kinh nghiệm hoạt động của Ban giám sát cộng đồng

- Giám sát cộng đồng

+ Giám sát đầu tư phát triển sản xuất

+ Giám sát việc làm xâm hại lợi ích cộng đồng.

+ Giám sát sự tham gia của người dân

+ Giám sát việc quản lý và sử dụng công trình

+ Giám sát thi công và chất lượng công trình

+ Giám sát nghiệm thu và bàn giao công trình

không quá 16 tiết

7

Chuyên đề 7:

Quy trình và kỹ năng tổ chức thực hiện làm Chủ đầu tư trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Những quy định chung.

+ Đối tượng

+ Phạm vi

+ Mục đích.

- Khái niệm:

+ Chủ đầu tư

+ Quyền hạn và nghĩa vụ Chủ đầu tư

+ Xác định năng lực làm Chủ đầu tư các công trình, dự án cho cấp xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Các nội dung làm Chủ đầu tư.

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng

không quá 08 tiết

8

Chuyên đề 8:

Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Mục đích, yêu cầu

+ Mục đích

+ Yêu cầu

- Những vấn đề chung

+ Một số khái niệm

+ Phạm vi, địa ban thực hiện

+ Nguyên tắc thực hiện

- Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng

+ Lập kế hoạch thực hiện Chương trình

- Hướng dẫn cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP

+ Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án: Đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù; Đối với các dự án không áp dụng cơ chế đặc thù.

không quá 12 tiết

9

Chuyên đề 9:

Một số vấn đề về Bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Tại sao cần quan tâm đến Bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

+ Sự cần thiết phải thực hiện BĐG trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

+ Các thách thức của việc lồng ghép giới trong thực hiện Chương trình 135

- Khái niệm, nguyên tắc và hướng dẫn lồng ghép giới trong việc thực hiện Chương trình 135.

+ Một số khái niệm cơ bản về giới

+ Nguyên tắc lồng ghép giới

+ Quy trình lồng ghép giới trong việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

không quá 08 tiết

10

Chuyên đề 10:

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xây dựng và nhân rộng Mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK gắn với xây dựng Nông thôn mới.

- Hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện Hợp phần Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, các thôn, bản ĐBKK.

- Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với một số cây con chủ yếu ở địa phương.

- Bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

- Quản lý, bảo vệ rừng, các công trình thủy lợi.

- Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.

- Đánh giá hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất.

- Phân tích xác định lợi thế của địa phương để chọn phương án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp.

không quá 16 tiết

11

Chuyên đề 11:

Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới

* Khái quát chung về công tác dân vận

- Một số khái niệm và phương pháp thực hiện công tác dân vận

+ Khái niệm về công tác dân vận

+ Khái niệm vận động nhân dân

+ Khái niệm dân vận chính quyền

+ Phương pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền

+ Ai phụ trách công tác dân vận:

+ Trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền

- Kết quả công tác dân vận

- Một số tồn tại, hạn chế

* Những nhân tố ảnh hưởng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

- Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS

- Mục tiêu: Mục tiêu chung; Mục tiêu cụ thể

- Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

không quá 08 tiết

12

Chuyên đề 12:

Công tác kiểm tra, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình 135 hàng năm, cả giai đoạn.

- Một số khái niệm cơ bản.

- Những quy định chung.

+ Mục đích

+ Đối tượng

+ Phạm vi

+ Nguyên tắc

- Nội dung giám sát đầu tư.

+ Trách nhiệm giám sát

+ Nội dung giám sát của cơ quan được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

+ Nội dung giám sát của cơ quan chủ quản và người có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình

+ Nội dung giám sát của chủ dự án

+ Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công

+ Đánh giá dự án thực hiện

+ Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá chương trình đầu tư công

- Công tác theo dõi, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

+ Cơ quan thực hiện và kỳ báo cáo

+ Yêu cầu đối với báo cáo

+ Những mẫu, biểu, quy trình và nội dung báo cáo

không quá 12 tiết

13

Chuyên đề 13:

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thăm quan học tập mô hình phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

- Thăm quan, học tập kinh nghiệm của các mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả để vận dụng vào thực tế của địa phương.

- Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Xác định các mô hình xóa đói giảm nghèo cần tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Lập kế hoạch, tổ chức tham quan, học tập phù hợp trong và ngoài địa phương.

- Từng học viên trao đổi, thảo luận để rút ra những kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng tại địa phương mình.

- Xây dựng Kế hoạch áp dụng trong thực tế tại địa phương công tác.

- Chuẩn bị kế hoạch thăm quan.

- Kết quả thăm quan, học tập kinh nghiệm.

2-4 ngày (không kể thời gian đi về)

14

Một số chuyên đề đặc thù

- Phổ biến các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Chương trình 135;

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

không quá 08 tiết

II. Nhóm cán bộ thôn, bản và cộng đồng:

TT

Chuyên đề khung

Nội dung cơ bản

Thời lượng
(tiết học)

1

Chuyên đề 1:

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Lý luận chung về giảm nghèo

- Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn

+ Quan điểm, chủ trương của Đảng

+ Những chính sách của Nhà nước về giảm nghèo

- Thành tựu đạt được trong công tác giảm nghèo tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK

+ Thành tựu đạt được

+ Một số bài học kinh nghiệm về giảm nghèo

- Định hướng và giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020

+ Một số chỉ tiêu cần đạt được

+ Các giải pháp thực hiện

không quá 08 tiết

2

Chuyên đề 2:

Công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đang triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các xã, thôn bản ĐBKK thuộc Chương trình 135.

- Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc

- Hệ thống chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta

- Định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020

- Công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay

- Tổ chức thực hiện Chương trình, Dự án, vùng dân tộc thiểu số

- Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

- Phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

không quá 08 tiết

3

Chuyên đề 3:

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

- Một số vấn đề chung về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

- Những đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

- Nội dung công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

- xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động

- Các bước chuẩn bị một bài tuyên truyền trong Chương trình 135

- Quy trình tổ chức một buổi tuyên truyền tại thôn, bản.

- Vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Hướng dẫn kỹ năng phát triển cộng đồng tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch phát triển cộng đồng

không quá 16 tiết

4

Chuyên đề 4:

Thực hiện quy trình giám sát Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình.

+ Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình

+ Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công xây dựng công trình

+ Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình;

+ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình

- Hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Chương trình 135

- Việc thành lập Ban giám sát cộng đồng.

+ Khái niệm giám sát cộng đồng

+ Cơ sở pháp lý để cộng đồng được tham gia giám sát Chương trình 135

+ Ai là người giám sát cộng đồng

+ Ban giám sát cộng đồng được thành lập và tổ chức như thế nào

+ Cộng đồng giám sát nội dung gì

+ Kế hoạch và kinh nghiệm hoạt động của Ban giám sát cộng đồng

- Giám sát cộng đồng

+ Giám sát đầu tư phát triển sản xuất

+ Giám sát việc làm xâm hại lợi ích cộng đồng.

+ Giám sát sự tham gia của người dân

+ Giám sát việc quản lý và sử dụng công trình

+ Giám sát thi công và chất lượng công trình

+ Giám sát nghiệm thu và bàn giao công trình

không quá 16 tiết

5

Chuyên đề 5:

Một số vấn đề về Bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

- Tại sao cần quan tâm đến Bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

+ Sự cần thiết phải thực hiện BĐG trong Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

+ Các thách thức của việc lồng ghép giới trong thực hiện Chương trình 135

- Khái niệm, nguyên tắc và hướng dẫn lồng ghép giới trong việc thực hiện Chương trình 135.

+ Một số khái niệm cơ bản về giới

+ Nguyên tắc lồng ghép giới

+ Quy trình lồng ghép giới trong việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

không quá 08 tiết

6

Chuyên đề 6:

Trình tự thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xây dựng và nhân rộng Mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK gắn với xây dựng Nông thôn mới.

- Hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện Hợp phần Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, các thôn, bản ĐBKK.

- Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với một số cây con chủ yếu ở địa phương.

- Bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

- Quản lý, bảo vệ rừng, các công trình thủy lợi.

- Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.

- Đánh giá hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất.

- Phân tích xác định lợi thế của địa phương để chọn phương án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp.

không quá 16 tiết

7

Chuyên đề 7: Nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng và công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình trên địa bàn các xã, thôn bản thuộc Chương trình 135.

- Lập kế hoạch thực hiện Chương trình

+ Sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng và hộ dân hưởng lợi của thôn, bản trong xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng;

+ Tạo việc làm công trong xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình trên địa bàn thôn, bản: Đối với dự án áp dụng cơ chế đặc thù; Đối với dự án không áp dụng cơ chế đặc thù.

- Tổ chức thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135.

+ Quy trình xây dựng, thực hiện kế hoạch, duy tu, bảo dưỡng công trình.

+ Hướng dẫn thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng công trình 135.

không quá 12 tiết

8

Chuyên đề 8: Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK thực hiện Chương trình 135 trong tình hình mới

* Khái quát chung về công tác dân vận

- Một số khái niệm và phương pháp thực hiện công tác dân vận

+ Khái niệm về công tác dân vận

+ Khái niệm vận động nhân dân

+ Khái niệm dân vận chính quyền

+ Phương pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền

+ Ai phụ trách công tác dân vận:

+ Trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền

- Kết quả công tác dân vận

- Một số tồn tại, hạn chế

* Những nhân tố ảnh hưởng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

- Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS

- Mục tiêu: Mục tiêu chung; Mục tiêu cụ thể

- Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu.

không quá 08 tiết

9

Chuyên đề 9: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thăm quan học tập mô hình phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh.

- Thăm quan, học tập kinh nghiệm của các mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả để vận dụng vào thực tế của địa phương.

- Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Xác định các mô hình xóa đói giảm nghèo cần tham quan, học tập kinh nghiệm.

- Lập kế hoạch, tổ chức tham quan, học tập phù hợp trong và ngoài địa phương.

- Từng học viên trao đổi, thảo luận để rút ra những kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng tại địa phương mình.

- Xây dựng Kế hoạch áp dụng trong thực tế tại địa phương công tác.

- Chuẩn bị kế hoạch thăm quan.

- Kết quả thăm quan, học tập kinh nghiệm.

2-4 ngày (không kể thời gian đi về)

10

Một số chuyên đề đặc thù

- Phổ biến các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Chương trình 135;

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

không quá 08 tiết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2972/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình khung đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253