Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2942/QĐ-CHK năm 2010 về thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2942/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 25/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2942/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỰC THUỘC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 267/2003/QĐ – TTg ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cú Quyết định số 59/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ văn bản số 6774/BGTVT-TCCB ngày 15/09/2008 của Bộ GTVT về việc thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Cục HKVN;

Xét đề nghị của các ông Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Kế hoạch – Đầu tư, Trưởng ban Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam để giúp Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Chủ đầu tư) quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức chử đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Ban Quản lý dự án có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc theo quy định của pháp luật.

Trủ sở chính đặt tại: 119 Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ban Quản lý dự án có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

2.1- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án do Bộ Giao thông vân tải quyết định và giao cho Cục HKVN làm chủ đầu tư.

2.2- Giúp chủ đầu tư triển khai công tác thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chuẩn bị các hồ sơ phát sinh, điều chỉnh: dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án báo cáo Chủ đầu tư.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức việc chuẩn bị mặt bằng xây xựng, giấy phép xây dựng và các công việc khắc phục vụ cho công tác chuẩn bị xây dựng công trình.

c) Tổ chức công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật; Tổng hợp kết quả trình Chủ đầu tư.

d) Thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của Chủ đầu tư; Quản lý việc thực hiện các hợp đồng và tổ chức phối hợp giũa các nhà thầu theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

e) Quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng, khối lượng xây xựng theo hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt; quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành trong đầu tư xây dựng và hợp đồng đã ký kết.

g) Tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận và nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng theo các quy định của pháp luật. Tham gia Hội đồng nghiệm thu các hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng.

h) Tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, đơn giá xây dựng, hợp đồng. Thanh toán và quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.3- Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hàng năm, báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và các báo cáo khác trình chủ đầu tư theo quy định.

2.4- Xây dựng Quy chế hoạt động, xây dựng dự toán chi phí quản lý dự án trình Chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.5- Thực hiện việc quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tài chính, tài sản, tiền lương và các chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và Cục HKVN.

2.6- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

2.7- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng ( Chủ đầu tư ) phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế, cán bộ của ban Quản lý dự án:

Ban Quản lý dự án có Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các phòng chuyên môn giúp việc. Trưởng ban, Phó trưởng ban, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Trưởng ban, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng ( chủ đầu tư ) và trước pháp luật về chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các Phó trưởng ban, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các nội dung công việc được phân công.

Trưởng ban Quản lý dự án có trách nhiệm xây dựng phương án biên chế, lao động của Ban Quản lý dự án trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Cục HKVN.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Kế hoạch đầu tư, Trưởng ban tài chính, Chánh Thanh tra, Chánh văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GTVT ( để b/c );
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu VT, TCCB;

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2942/QĐ-CHK năm 2010 về thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.889

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211