Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 294/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 24/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 130-NQ/TU ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 25/TTr-TTr ngày 04/6/2020, Tờ trình số 36/TTr-TTr ngày 20/7/2020 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 285/BC-SNV ngày 12/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Sáp nhập Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 và Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 vào Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2.

2. Quy định giảm 01 Phó Chánh Thanh tra tỉnh; giảm cấp phó đối với Văn phòng và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh cho phù hợp với nguyên tắc có từ 10 người làm việc trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó, có từ 05 đến 09 người làm việc được bố trí 01 cấp phó.

3. Sau khi sắp xếp lại, Thanh tra tỉnh có cơ cấu tổ chức như sau:

a) Lãnh đạo, gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra. b) Các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh (mỗi đơn vị có tối thiểu 05 người làm việc trở lên):

- Văn phòng, cơ cấu gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, thanh tra viên hoặc chuyên viên, kế toán, văn thư - lưu trữ, nhân viên. Trước mắt bố trí 02 Phó Chánh Văn phòng hiện có, đến tháng 12/2021, 01 Phó Chánh Văn phòng nghỉ hưu sẽ thực hiện số lượng Phó Chánh Văn phòng theo đúng quy định.

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

Trong thời gian bố trí 02 Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh bố trí đảm bảo không quá 05 cấp phó phòng, chỉ kiện toàn, bổ sung khi thiếu so với số lượng tối đa 05 cấp phó phòng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thanh tra tỉnh:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho công tác điều hành, hoạt động của Thanh tra tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức, lãnh đạo quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến công tác cán bộ, đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng của công chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; đảm bảo ổn định, mọi hoạt động được liên thông không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Sở Nội vụ: Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Thanh tra tỉnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Thanh tra tỉnh;
- Như Điều 3;
- TP, PTP Nội chính;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


106

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17