Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2924/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 15/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tc hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3464/TTr-STNMT ngày 13 tháng 12 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (Cục Kiểm soát TTHC);
- Như Điều 3;
- Website t
nh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1
, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2924/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chủ tch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Đnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính ban hành mới

TT

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định

I

Lĩnh vực khoáng sản

1

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

- Luật khoáng sản ngày 17/11/2010

- Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016.

2

Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

3

Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

4

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

5

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

6

Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

7

Thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

8

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

9

Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

10

Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

11

Thủ tục trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

12

Thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

- Luật khoáng sản ngày 17/11/2010

- Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

13

Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản

- Luật khoáng sản ngày 17/11/2010

14

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

15

Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

- Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016.

16

Thủ tục đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

 

17

Thủ tục nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

- Luật khoáng sản ngày 17/11/2010

- Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

II

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013.

- Thông tư 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014.

2

Thủ tục gia hạn/ điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

4

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

5

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

6

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

7

Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

8

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

9

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

10

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

11

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

12

Thủ tục cấp lại giấy phép tài nguyên nước

13

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

14

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

15

Thủ tục cấp lại giy phép hành nghề khoan nước dưới đất

III

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

 

1

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

- Luật khí tượng thủy văn năm 2015.

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

2

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

3

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

II. Thủ tục hành chính bãi bỏ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định

I

Lĩnh vực khoáng sản

1

NDH-035625-TT

Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

- Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sn số 46/2005/QH11

- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005

2

NDH-035600-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

3

NDH-035512-TT

Thủ tục Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản

4

NDH-035706-TT

Thủ tục Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản

5

NDH-035569-TT

Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

6

NDH-035682-TT

Thủ tục Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

7

NDH-030532-TT

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

8

NDH-030002-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

9

NDH-030385-TT

Thủ tục Tiếp tục quyền khai thác khoáng sản

10

NDH-029480-TT

Thủ tục Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

11

NDH-035468-TT

Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

12

NDH-132705-TT

Thủ tục Hồ sơ thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản

13

NDH-132711-TT

Thủ tục Hồ sơ đóng cửa mỏ

14

NDH-132712-TT

Thủ tục Hồ sơ thẩm định báo cáo công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng

II

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

NDH-036350-TT

Thủ tục Thăm dò nước dưới đất

- Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004

2

NDH-133464-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

NDH-133480-TT

Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

4

NDH-133512-TT

Thủ tục Thay đổi thời hạn thăm dò nước dưới đất

5

NDH-036427-TT

Thủ tục Khai thác nước dưới đất

6

NDH-036436-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất

7

NDH-036444-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất

8

NDH-036423-TT

Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất

9

NDH-036750-TT

Thủ tục Thay đổi thời hạn khai thác nước dưới đất

10

NDH-133706-TT

Thủ tục Khai thác nước mặt

11

NDH-133721-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác nước mặt

12

NDH-133906-TT

Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt

13

NDH-133906-TT

Thủ tục Thay đổi thời hạn khai thác nước mặt

14

NDH-036719-TT

Thủ tục Xả nước thải vào nguồn nước

15

NDH-133921-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

16

NDH-133923-TT

Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

17

NDH-133930-TT

Thủ tục Thay đổi thời hạn xả nước thải vào nguồn nước

18

NDH-133931-TT

Thủ tục Hành nghề khoan nước dưới đất

19

NDH-133932-TT

Thủ tục Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

20

NDH-133933-TT

Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

21

NDH-133934-TT

Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

III

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

1

 

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994

- Thông tư 11/2007/TT- BTNMT ngày 25/12/2007

2

 

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

3

 

Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

4

 

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171