Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2912/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2912/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2542/TTr- SGD&ĐT-VP ngày 23/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (Có Phụ lục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có chức năng liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. T
nh ủy, TT HĐND tỉnh:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào
tạo;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin
điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC (BTh, 34b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT

STT

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THPT)

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và
Đào tạo

2

Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS)

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và
Đào tạo

3

Thủ tục thu hi giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THPT)

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và
Đào tạo

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS)

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

2

Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS)

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

Thủ tục thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS)

Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THPT)

1.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ: đy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển đến phòng chức năng xử lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1.3.1. Thành phần hồ bao gồm:

a) Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

* Đối với cá nhân:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.

* Đối với tổ chức:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu)

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy: gồm các thông tin: trình độ đào tạo, nơi công tác (đối với cán bộ công chức), nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu). Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), hoặc của chính quyn cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu)

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận;

- Bản sao công chứng văn bằng chuyên môn của người tham gia dạy thêm và người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

b) Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy.

1.3.2. Số Iượng hồ : 02 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (tổ chức);

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (cá nhân);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường.

1.10. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Điều 7 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình;

- Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học;

- Công văn số 2031/SGD&ĐT-TrH ngày 21/10/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy trình cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học.

 

Mẫu 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với cán bộ, giáo viên hiện đang hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………(1)…………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Đã tốt nghiệp trường: (2)...............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hiện đang dạy môn: ……………………..tại trường:........................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (3).................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Ý kiến của Thủ trưởng:

Chấp thuận cho………………………..
…………………………………………..
được dạy thêm theo địa chỉ trên
Ngày ….tháng ….năm ….
Thủ trưởng
(Ký và đóng dấu)

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú

(1) - Ghi: Trường (nơi đang công tác):…………………….

(2) - Ghi rõ tên trường Đại học hoặc Cao đẳng ...đã học.

(3) - Ghi rõ: Số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

Mẫu 2a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với tổ chức)

Kính gửi:(1).......................................................................................................................

- Tên tổ chức: .................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền cấp:

Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

Ngày đăng ký lần đầu ..../….. / …..

Ngày đăng ký bổ sung (nếu có)..../…… / ……

- Địa chỉ: (2) ......................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Tên cơ sở dạy thêm: .....................................................................................................

- Địa chỉ:(2) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ………………….(1)…………….. cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. Danh sách giáo viên giảng dạy (kèm giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin dạy thêm theo mẫu 1a; 1b và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của từng người).

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mở lp.

4. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: “Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình”.

(2) - Ghi rõ: Số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

Mẫu 2b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với cá nhân)

Kính gửi: ………………………………..(1) ..........................................................................

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày ….tháng …..năm …..

- Đã tốt nghiệp trường: (2) ..............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: …………………………………….cấp ngày: ........................

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:(3) ..................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Địa chỉ:(3) .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ……………(1)……… cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ đính kèm:

1. Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mlớp.

4. Đơn xin dạy thêm theo mẫu 1b

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: “Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình”

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố).

(3) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố).

 

Mẫu 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với người dạy không hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Số điện thoại liên lạc :……………………………………………………………………………..

- Đã tốt nghiệp trường: (1)................................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: (2)..................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: ………………………….. cấp ngày: …………………………..

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (2)................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

……………………(3)………………….
………………………………………..
Ngày ….tháng ….năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) - Ghi: Xã/Phường (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú): ………………………..

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố).

(3) - Xác nhận không vi phạm pháp luật và chấp hành tốt pháp luật ở địa phương.

 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THPT)

2.1. Trình tthực hiện

Trước khi hết hạn 01 tháng, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu)

Bước 1: Nộp hồ sơ: đầy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển đến phòng chức năng xử lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

2.3. Thành phần, số lượng h

2.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

* Đối với cá nhân:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.

* Đối với tổ chức:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy: gồm các thông tin: trình độ đào tạo, nơi công tác (đối với cán bộ công chức), nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu). Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), hoặc của chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu);

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận;

- Bản sao công chứng văn bằng chuyên môn của người tham gia dạy thêm và người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

b) Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy.

2.3.2. Số Iượng hồ sơ: 02 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (tổ chức);

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (cá nhân);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường.

2.10. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Điều 7 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình;

- Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học;

- Công văn số 2031/SGD&ĐT-TrH ngày 21/10/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy trình cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học.

 

Mẫu 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với cán bộ, giáo viên hiện đang hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………(1)…………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Đã tốt nghiệp trường: (2)...............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hiện đang dạy môn: ……………………..tại trường:........................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (3).................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Ý kiến của Thủ trưởng:

Chấp thuận cho………………………..
…………………………………………..
được dạy thêm theo địa chỉ trên
Ngày ….tháng ….năm ….
Thủ trưởng
(Ký và đóng dấu)

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

__________________

Ghi chú

(1) - Ghi: Trường (nơi đang công tác):…………………….

(2) - Ghi rõ tên trường Đại học hoặc Cao đẳng ...đã học.

(3) - Ghi rõ: Số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………..,ngày….. tháng…. năm …..

Mẫu 2a

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với tổ chức)

Kính gửi:(1).......................................................................................................................

- Tên tổ chức: .................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền cấp:

Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

Ngày đăng ký lần đầu ..../….. / …..

Ngày đăng ký bổ sung (nếu có)..../…… / ……

- Địa chỉ: (2) ......................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Tên cơ sở dạy thêm: .....................................................................................................

- Địa chỉ:(2) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ………………….(1)…………….. cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. Danh sách giáo viên giảng dạy (kèm giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin dạy thêm theo mẫu 1a; 1b và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của từng người).

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mở lp.

4. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: “Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình”.

(2) - Ghi rõ: Số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………..,ngày….. tháng…. năm …..

Mẫu 2b

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với cá nhân)

Kính gửi: ………………………………..(1) ..........................................................................

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày ….tháng …..năm …..

- Đã tốt nghiệp trường: (2) ..............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: …………………………………….cấp ngày: ........................

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:(3) ..................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Địa chỉ:(3) .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ……………(1)……… cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ đính kèm:

1. Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mlớp.

4. Đơn xin dạy thêm theo mẫu 1b

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: “Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình”

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

(3) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

Mẫu 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với người dạy không hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Số điện thoại liên lạc :……………………………………………………………………………..

- Đã tốt nghiệp trường: (1)................................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: (2)..................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: ………………………….. cấp ngày: …………………………..

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (2)................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

……………………(3)………………….
………………………………………..
Ngày ….tháng ….năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) - Ghi: Xã/Phường (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú): ………………………..

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố).

(3) - Xác nhận không vi phạm pháp luật và chấp hành tốt pháp luật ở địa phương.

 

3. Thtục thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THPT)

3.1. Trình tthực hiện

Bước 1: Kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra có phát hiện sai phạm.

Bước 2: Quyết định thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bước 3: Trả kết quả cho đơn vị, cá nhân bị thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bước 4: Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3.2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

3.3. Thành phần, số lượng hồ

a) Thành phần hồ sơ

- Quyết định thành lập đoàn thanh tra hoặc kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Kết luận có vi phạm tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của đoàn thanh tra hoặc kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định thu hồi giấy phép hoặc quyết định cho phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận vi phạm tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của đoàn thanh tra hoặc kiểm tra.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thu hồi Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Điều 7 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình;

- Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học.

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

1. Thủ tục cấp phép tchức hoạt động dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS)

1.1. Trình tthực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển đến phòng chức năng xử lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

1.2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

* Đối với cá nhân:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.

* Đối với tổ chức:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy: gồm các thông tin: trình độ đào tạo, nơi công tác (đối với cán bộ công chức), nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu). Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), hoặc của chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu);

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận;

- Bản sao công chứng văn bằng chuyên môn của người tham gia dạy thêm và người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

b) Tổ chc hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy.

1.3.2. Số Iượng hồ : 02 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (tổ chức);

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (cá nhân);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường.

1.10. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Điều 7 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình;

- Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học.

 

Mẫu 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với cán bộ, giáo viên hiện đang hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………(1)…………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Đã tốt nghiệp trường: (2)...............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hiện đang dạy môn: ……………………..tại trường:........................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (3).................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Ý kiến của Thủ trưởng:

Chấp thuận cho………………………..
…………………………………………..
được dạy thêm theo địa chỉ trên
Ngày ….tháng ….năm ….
Thủ trưởng
(Ký và đóng dấu)

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

__________________

Ghi chú

(1) - Ghi: Trường (nơi đang công tác):…………………….

(2) - Ghi rõ tên trường Đại học hoặc Cao đẳng ...đã học.

(3) - Ghi rõ: Số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày….. tháng…. năm …..

Mẫu 2a

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với tổ chức)

Kính gửi:(1).......................................................................................................................

- Tên tổ chức: .................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền cấp:

Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

Ngày đăng ký lần đầu ..../….. / …..

Ngày đăng ký bổ sung (nếu có)..../…… / ……

- Địa chỉ: (2) ......................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Tên cơ sở dạy thêm: .....................................................................................................

- Địa chỉ:(2) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ………………….(1)…………….. cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. Danh sách giáo viên giảng dạy (kèm giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin dạy thêm theo mẫu 1a; 1b và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của từng người).

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mở lp.

4. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: Phòng Giáo dục và Đào tạo……………….

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………..,ngày….. tháng…. năm …..

Mẫu 2b

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với cá nhân)

Kính gửi: ………………………………..(1) ..........................................................................

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày ….tháng …..năm …..

- Đã tốt nghiệp trường: (2) ..............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: …………………………………….cấp ngày: ........................

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:(3) ..................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Địa chỉ:(3) .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ……………(1)……… cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ đính kèm:

1. Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mlớp.

4. Đơn xin dạy thêm theo mẫu 1b

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: Phòng Giáo dục và Đào tạo………………

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

(3) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

Mẫu 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với người dạy không hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Số điện thoại liên lạc :……………………………………………………………………………..

- Đã tốt nghiệp trường: (1)................................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: (2)..................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: ………………………….. cấp ngày: …………………………..

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (2)................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

……………………(3)………………….
………………………………………..
Ngày ….tháng ….năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) - Ghi: Xã/Phường (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú): ………………………..

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố).

(3) - Xác nhận không vi phạm pháp luật và chấp hành tốt pháp luật ở địa phương.

 

2. Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS)

2.1. Trình tthực hiện

Trước khi hết hạn 01 tháng, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu)

Bước 1: Nộp hồ sơ: đầy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển đến phòng chức năng xử lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2.2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

2.3.1. Thành phần hồ bao gồm:

a) Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

* Đối với cá nhân:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.

* Đối với tổ chức:

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Theo mẫu);

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy: gồm các thông tin: trình độ đào tạo, nơi công tác (đối với cán bộ công chức), nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu). Danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ công chức), hoặc của chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú (đối với người đã nghỉ hưu);

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Phiếu khảo sát điều kiện tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận;

- Bản sao công chứng văn bằng chuyên môn của người tham gia dạy thêm và người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

b) Tchức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường

- Đơn xin tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy.

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (tổ chức);

- Đơn xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (cá nhân);

- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường.

2.10. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Điều 7 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình;

- Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học;

- Công văn số 2031/SGD&ĐT-TrH ngày 21/10/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy trình cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học.

 

Mẫu 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với cán bộ, giáo viên hiện đang hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………(1)…………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Đã tốt nghiệp trường: (2)...............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hiện đang dạy môn: ……………………..tại trường:........................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (3).................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Ý kiến của Thủ trưởng:

Chấp thuận cho………………………..
…………………………………………..
được dạy thêm theo địa chỉ trên
Ngày ….tháng ….năm ….
Thủ trưởng
(Ký và đóng dấu)

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú

(1) - Ghi: Trường (nơi đang công tác):…………………….

(2) - Ghi rõ tên trường Đại học hoặc Cao đẳng ...đã học.

(3) - Ghi rõ: Số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày….. tháng…. năm …..

Mẫu 2a

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với tổ chức)

Kính gửi:(1).......................................................................................................................

- Tên tổ chức: .................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền cấp:

Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

Ngày đăng ký lần đầu ..../….. / …..

Ngày đăng ký bổ sung (nếu có)..../…… / ……

- Địa chỉ: (2) ......................................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Tên cơ sở dạy thêm: .....................................................................................................

- Địa chỉ:(2) .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ………………….(1)…………….. cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. Danh sách giáo viên giảng dạy (kèm giấy chứng nhận sức khỏe, đơn xin dạy thêm theo mẫu 1a; 1b và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của từng người).

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mở lp.

4. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: Phòng Giáo dục và Đào tạo……………….

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………..,ngày….. tháng…. năm …..

Mẫu 2b

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DY THÊM, HỌC THÊM

(Đối với cá nhân)

Kính gửi: ………………………………..(1) ..........................................................................

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày ….tháng …..năm …..

- Đã tốt nghiệp trường: (2) ..............................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: …………………………………….cấp ngày: ........................

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:(3) ..................................................................................................

- Số điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Sau khi nghiên cứu những Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã ban hành, tôi đề nghị được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Địa chỉ:(3) .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Số phòng học:…………., trong đó có:

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

……….. phòng loại……….. m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được ……………(1)……… cho phép thực hiện dạy thêm và cấp giấy phép, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

Ngày…. tháng…. năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ đính kèm:

1. Giấy chứng nhận sức khỏe và bản sao có chứng thực các văn bằng về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

2. Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Phiếu khảo sát điều kiện mlớp.

4. Đơn xin dạy thêm theo mẫu 1b

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) - Ghi: Phòng Giáo dục và Đào tạo………………

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

(3) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố, thị xã).

 

Mẫu 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
4x 6

 

………..,ngày….. tháng…. năm …..

ĐƠN XIN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Đối với người dạy không hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp)

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

 

- Tôi tên: .......................................................................................................................

- Sinh ngày …….tháng ….năm …….

- Số điện thoại liên lạc :……………………………………………………………………………..

- Đã tốt nghiệp trường: (1)................................................................................................

- Chuyên ngành: ............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: (2)..................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Chứng minh thư nhân dân số: ………………………….. cấp ngày: …………………………..

Nơi cấp: .......................................................................................................................

- Xin dạy thêm môn: ………………………lp: ..................................................................

- Tên của đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm .................................................

.....................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi dạy thêm: (2)................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hòa Bình và Sở/Phòng GD&ĐT đã ban hành.

 

Xác nhận
của chính quyền địa phương

……………………(3)………………….
………………………………………..
Ngày ….tháng ….năm ….

Người đề nghị cấp giấy phép
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) - Ghi: Xã/Phường (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú): ………………………..

(2) - Ghi rõ: số nhà, đường, phường (xã, thị trấn), huyện (thành phố).

(3) - Xác nhận không vi phạm pháp luật và chấp hành tốt pháp luật ở địa phương.

 

3. Thủ tục thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm (đối với chương trình THCS)

Bước 1: Kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra có phát hiện sai phạm.

Bước 2: Quyết định thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bước 3: Trả kết quả cho đơn vị, cá nhân bị thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bước 4: Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3.2. Cách thức thực hin

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Quyết định thành lập đoàn thanh tra hoặc kiểm tra của UBND huyện;

- Kết luận có vi phạm tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của đoàn thanh tra hoặc kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định thu hồi giấy phép hoặc quyết định cho phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

b) Số Iượng hồ sơ: 02 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận vi phạm tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của đoàn thanh tra hoặc kiểm tra.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thu hồi Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3.8. Phí, lệ phí: Không.

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Điều 7 của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình;

- Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học;

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2912/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80