Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 2906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 17/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 48/TTr-SVHTT ngày 23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh được công bố tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Cổng TTĐT tỉnh,
Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm (Mã số TTHC: BVH-279074, có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian

Ghi chú

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhn và Trả kết quả

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định;

- Chuyển bước 2

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống.

0,5 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Phòng Văn hóa - Thông tin

Thẩm định hồ sơ

 

3,5 ngày

 

 

Bước 2.1

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm đnh hồ sơ:

+ Trường hợp cần bổ sung: Dự thảo thông báo bổ sung hồ sơ.

+ Trường hp hồ sơ phù hợp: Dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

+ Trường hợp hồ sơ không phù hp: Dự thảo Thông báo từ chi giải quyết.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

- Dự thảo Thông báo bổ sung hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Dự thảo Quyết định và Giấy công nhận. (Mu số 12 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP)

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ. (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

2,5 ngày

 

 

Bước 2.2

 

Lãnh đạo phòng

Xem xét dự thảo văn bản liên quan; chuyển bước tiếp theo.

- Dự thảo Thông báo bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Dự thảo Quyết định và Giấy công nhận. (Mu số 12 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP)

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ. (Mẫu s 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

1 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 3

Xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Nếu đồng ý, ký duyệt văn bản liên quan, chuyển bước tiếp theo;

- Nếu không đồng ý, chuyển lại bước 2.

- Văn bản liên quan.

1 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Vào Stheo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Gửi Thông báo bổ sung hồ sơ cho tchức, công dân;

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Trả hồ sơ cho tổ chức, công dân và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Thông báo bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Quyết định công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mu số 12 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP)

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0 ngày

 

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp huyện theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Trường hợp hồ sơ phù hợp:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo bổ sung hồ sơ. (nếu có)

- Quyết định công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

- Toàn bộ hồ sơ của tchức, công dân đã nộp.

2. Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mã số TTHC: BVH-279075, có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ h

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian

Ghi chú

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định;

- Chuyển bước 2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống.

0,5 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 2

Thẩm định hồ sơ:

Phòng Văn hóa - Thông tin

Thẩm định hồ sơ

 

6,5 ngày

 

 

Bước 2.1

 

Hội đồng thi đua - khen thưởng, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Nội vụ (chuyên viên)

- Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng: Triệu tập các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện. Thành phần gồm có: Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - TB&XH, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân,...

- Nhiệm vụ: Các đơn vị có ý kiến đánh giá các tiêu chí được phân công phụ trách theo dõi để tổng hợp xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa.

- Chuyên viên tổng hợp, chuyển bước 2.2.

 

3 ngày

Hội đồng thi đua khen thưởng được Ngành Nội vụ tham mưu thành lập từ trước, hàng năm triệu tập họp theo thành phần đã định.

 

Bước 2.2

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp cần bổ sung: Dự thảo thông báo bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ phù hp: Dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

+ Trường hợp h sơ không phù hp: Dự thảo Thông báo từ chi giải quyết.

- Trình lãnh đạo phòng xem xét.

- Dự thảo Thông báo bổ sung hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Dự thảo Quyết định và Giấy khen (Mu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

02 ngày

 

 

Bước 2.3

 

Lãnh đạo phòng

Xem xét dự thảo văn bản liên quan; chuyển bước tiếp theo.

- Dự thảo Thông báo bổ sung hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Dự thảo Quyết định và Giấy khen. (Mu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ. (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

1,5 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 3

Xem xét, phê duyệt:

Lãnh đạo UBND cấp huyện

- Nếu đồng ý, phê duyệt văn bản liên quan, chuyển bước tiếp theo;

- Nếu không đồng ý, chuyển li bước 2.

- Văn bản liên quan.

01 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 4

Trả kết quả:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Vào Stheo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Gửi Thông báo bổ sung hồ sơ cho tổ chức, công dân;

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Trả hồ sơ cho tổ chức, công dân và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Thông báo bổ sung hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP).

- Quyết định công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị đnh số 122/2018/NĐ-CP)

- Thông báo từ chối giải quyết hsơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0 ngày

 

Hồ sơ được lưu trữ tại UBND cấp huyện theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

1. Trường hợp hồ sơ phù hợp:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo bổ sung hồ sơ. (nếu có)

- Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

- Toàn bộ hồ sơ của tổ chức, công dân đã nộp.

2. Trường hợp từ chối giải quyết hồ sơ:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179