Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2900/QĐ-UBND Bộ biểu mẫu văn bản thẩm quyền Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế 2016

Số hiệu: 2900/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2900/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dn th thức và k thuật trình bày văn bn hành chính;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Xây dựng, T trưởng T xây dựng hệ thống biu mẫu văn bản hành chính,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. T trưởng T xây dựng hệ thống biểu mu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biu mu văn bn hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biu mẫu văn bn hành chính của UBND tnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biu mu hành chính đm bảo chất lượng, khoa học, đng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc S Xây dựng chỉ đạo trin khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biu mu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin Biu mu văn bản hành chính của UBND tnh trong trường hp bổ sung, điều chỉnh biu mu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biu mu văn bn hành chính của UBND tnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, T trưởng T xây dựng biu mu văn bn hành chính, Giám đc S Xây dựng, Trưng các phòng, ban thuộc S và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
-
CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
(Kè
m theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh)

TT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Mã số

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1.

Công văn

Về việc đăng ký làm việc, đăng ký lịch công tác

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM001

2.

Công văn

Về việc đăng ký, cử cán bộ tham gia, hội đồng, tổ chức tư vấn...

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM002

3.

Công văn

Về việc tham gia góp ý dự thảo

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM003

4.

Công văn

Công văn đề nghị thẩm định văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM004

5.

Công văn

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật- Đầu tư xây dng công trình: …..

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM005

6.

Công văn

Thẩm định điều chỉnh d án ……

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM006

7.

Công văn

V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình...

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM007

8.

Công văn

Về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoch chi tiết xây dng (tỷ l 1/500)

Giám đc Sở

00.17.H57.BM008

9.

Công văn

Kết quả thẩm tra dự toán khảo sát công trình...

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM009

10.

Công văn

Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá hiện trạng công trình...

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM010

11.

Giấy mời

Mời họp nghiên cứu, xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng đô thị

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM011

12.

Giấy mời

Giấy mời đưa tin hội nghị, làm việc.., (mời báo chí)

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM012

13.

Giấy mời

Giấy mời tham dự hội nghị, làm việc... (mời nhiều người)

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM013

14.

Giấy mời

Giấy mời tham dự hội nghị, làm việc... (mời riêng cá nhân)

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM014

15.

Thông báo

Thu phí thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng...

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM015

16.

Thông báo

Lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình...

Giám đc Sở

00.17.H57.BM016

17.

Thông báo

Công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng Công ty ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM017

18.

Thông báo

Tiếp nhn hồ sơ công bố hp quy của Công ty....

Giám đc Sở

00.17.H57.BM018

19.

Thông báo

Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án...

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM019

20.

Thông báo

Thông báo kết luận cuộc họp với Trung tâm, phòng, ban

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM020

21.

Thông báo

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM021

22.

Thông báo

Thông báo công chức/viên chức nghỉ hưu

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM022

23.

Thông báo

Về việc tuyển dụng công chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM023

24.

Thông báo

V/v chấm dứt hợp đồng làm việc

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM024

25.

Thông báo

Về việc trúng tuyn viên chức vào làm việc tại Sở

Giám đc Sở

00.17.H57.BM025

26.

Tờ trình

V/v đề nghị công bố TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM026

27.

Tờ trình

Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm ....

Giám đc Sở

00.17.H57.BM027

28.

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM028

29.

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM029

30.

Tờ trình

Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM030

31.

Tờ trình

Về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM031

32.

Tờ trình

Về việc đề nghị miễn nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM032

33.

Tờ trình

Về việc đề nghị cử cán bộ phụ trách

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM033

34.

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM034

35.

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức do lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM035

36.

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM036

37.

Tờ trình

Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM037

38.

Tờ trình

Về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM038

39.

Tờ trình

Tờ trình đề nghị ban hành văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM039

40.

Tờ trình

Về việc đề nghị ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM040

41.

Tờ trình

Về việc xác lập sở hữu toàn dân khu nhà đất....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM041

42.

Tờ trình

Bố trí nhà công vụ cho ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM042

43.

Tờ trình

Thu hồi nhà ở công v của ….

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM043

44.

Quyết định

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM044

45.

Quyết định

Về việc cử người hướng dẫn tập sự công chức

Giám đc Sở

00.17.H57.BM045

46.

Quyết định

Về việc điều động công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM046

47.

Quyết định

Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM047

48.

Quyết định

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM048

49.

Quyết định

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM049

50.

Quyết định

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM050

51.

Quyết định

Về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM051

52.

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn viên chức do lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM052

53.

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với viên chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM053

54.

Quyết định

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM054

55.

Quyết định

Về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM055

56.

Quyết định

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM056

57.

Quyết định

Về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM057

58.

Quyết định

Về việc cho phép công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM058

59.

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM059

60.

Quyết định

Về việc công nhận danh hiệu thi đua

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM060

61.

Quyết định

Về việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Giám đc Sở

00.17.H57.BM061

62.

Quyết định

Quyết định cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM062

63.

Quyết định

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM063

64.

Quyết định

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng; quý và năm ... trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM064

65.

Quyết định

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chất lượng công trình nhà ở xã hội, BTS

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM065

66.

Quyết định

Công nhận chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM066

67.

Quyết định

Về việc giao dự toán năm ...cho ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM067

68.

Chương trình

Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm ...

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM068

69.

Báo cáo

V/v Báo cáo tình hình pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm ....

Giám đc Sở

00.17.H57.BM069

70.

Báo cáo

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tháng, quý, năm ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM070

71.

Báo cáo

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng, quý, năm....

Giám đc Sở

00.17.H57.BM071

72.

Báo cáo

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM072

73.

Báo cáo

Báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM073

74.

Báo cáo

Tình hình công tác tháng, quý, 06 tháng và hàng năm

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM074

75.

Báo cáo

Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm...

Giám đc Sở

00.17.H57.BM075

76.

Báo cáo

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng/năm

Giám đc Sở

00.17.H57.BM076

77.

Kế hoạch

Kế hoch kiểm tra nghim thu công trình ….

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM077

78.

Kế hoạch

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm ...

Giám đc Sở

00.17.H57.BM078

79.

Kế hoạch

Thực hiện công tác phòng, chng tội phạm và ma túy năm ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM079

80.

Kế hoạch

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM080

81.

Kế hoạch

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm ...

Giám đc Sở

00.17.H57.BM081

82.

Kế hoạch

Kế hoạch cải cách hành chính năm ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM082

83.

Kế hoạch

Kế hoạch ng dụng Công nghệ thông tin năm ....

Giám đc Sở

00.17.H57.BM083

84.

Kế hoạch

Phương án phòng cháy, cha cháy của Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM084

85.

Kế hoạch

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM085

86.

Kế hoạch

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM086

87.

Đề án

V trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của Sở

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM087

II. VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN HCNN TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (theo lĩnh vực)

LĨNH VỰC XÂY DỰNG:

88.

Giấy phép

CPXD Nim Pht đường ……

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM088

89.

Giy phép

V/v Cấp phép quảng cáo gắn với công trình có sn ti …..

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM089

90.

Giấy phép

Cấp phép xây dựng chùa ....

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM090

91.

Giấy phép

CPXD bia tưởng nim ….

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM091

92.

Giấy phép

Cấp phép xây dng chung cư ….

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM092

LĨNH VỰC QUY HOẠCH:

93.

Giấy phép

Quy hoch khu dân cư ti ….. (d án tp trung)

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM093

94.

Giấy phép

Giấy phép Quy hoch d án, mở rng khu dch v …… (d án riêng l)

Giám đốc Sở

00.17.H57.BM094

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2900/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.185

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!