Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND xác định phạm vi vành đai biên giới đất liền do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 29/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 2366/TTr-BCH ngày 19/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định phạm vi vành đai biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình là phần lãnh thổ nằm tiếp giáp với đường biên giới Quốc gia Việt Nam - Lào trở vào, có chiều sâu, nơi rộng nhất 1.000m (một ngàn mét), nơi hẹp nhất 238m (hai trăm ba mươi tám mét), được cắm biển báo theo quy định của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có phụ lục tọa độ và địa danh kèm theo).

Điều 2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình là lực lượng nòng cốt, chuyên trách chủ trì, phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đóng trong khu vực biên giới áp dụng và thực hiện chế độ pháp lý đối với vành đai biên giới theo quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, xã biên giới đất liền và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư lệnh Biên phòng;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Số TT

Biển báo

Tọa độ, cách đường biên giới

Vị trí, địa danh

Đơn vị quản lý

01

VĐBG

X 75406. 69842;

Cách 922m.

Trên đường mòn đi mốc quốc giới 521, xã Trọng Hóa

Đồn Biên phòng Ra Mai

Có 01 vị trí xác định cắm biển báo VĐBG

02

nt

X 62346. 78173;

Cách 966m.

Tây điểm cao 642, cách 570m, trên đường đi mốc 523, xã Dân Hóa

Đồn Biên phòng Cha Lo

Có 03 vị trí xác định cắm biển báo VĐBG

03

nt

X 55270. 80693;

Cách 1.000m.

Bờ bắc suối Cha Lo, sau Nhà hàng Hoàng Tín, tại vị trí giới hạn hai bên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

04

nt

X 55302. 81474;

Cách 840m.

Nam điểm cao 917, cách 788m, tại vị trí giới hạn hai bên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

05

nt

X 20081. 16918;

Cách 680m.

Trên đường mòn đi mốc 537, bản Cốc, xã Thượng Trạch

Đồn Biên phòng  Cồn Roàng

Có 02 vị trí xác định cắm biển báo VĐBG

06

nt

X 18198. 20366;

Cách 815m.

Trên đường mòn đi mốc 539, bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch

07

nt

X 11871. 26000;

Cách 238m.

Theo đường mòn đi đến cuối bản Troi, xã Thượng Trạch

Đồn Biên phòng Cà Roòng

Có 04 vị trí xác định cắm biển báo VĐBG

08

nt

X 11506. 27098;

Cách 817m.

Bên trục đường 20, cách đường biên giới 1.000m, xã Thượng Trạch

09

nt

X 09335. 30618;

Cách 812m.

Trên đường mòn đi mốc 545, bản A Ky, xã Thượng Trạch

10

nt

X 09718. 34479;

Cách 829m.

Trên đường mòn đi mốc 547, bản A Ky, xã Thượng Trạch

11

nt

X 09040. 39737;

Cách 993m.

Trên đường mòn đi mốc 552, xã Trường Sơn

Đồn Biên phòng Làng Mô

Có 02 vị trí xác định cắm biển báo VĐBG

12

nt

X 98878. 43959;

Cách 1.000m.

Trên đường mòn đi mốc 561, xã Trường Sơn

13

nt

X 88333. 51476;

Cách 987m.

Dưới chân núi lên mốc 566, cạnh đường 24, xã Lâm Thủy

Đồn Biên phòng Làng Ho

Có 03 vị trí xác định cắm biển báo VĐBG

14

nt

X 81392. 52798;

Cách 981m.

Dưới chân núi lên mốc 568, cạnh đường 10 đi lên Chút Mút, xã Lâm Thủy

15

nt

X 82067. 63811;

Cách 933m.

Ngã ba đường lên mốc 575, cạnh đường mòn bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy

Ghi chú: Tọa độ đo bằng máy định vị GPS; bản đồ VN, tỉ lệ 1/50.000, in năm 2010.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2016/QĐ-UBND xác định phạm vi vành đai biên giới đất liền do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


700

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.107.166