Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 24/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 24 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 532/TTr-UBND ngày 23/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước:

- Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Công thương tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Dân tộc tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Y tế tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Ngoại vụ tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Tài chính tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh công bố bộ TTHC chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh công bố bộ TTHC chung cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 9/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Nội vụ tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC cấp tỉnh thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: Bãi bỏ để ban hành Quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh được quy định tại khoản 2, điều 13 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố TTHC của các cấp theo quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 24/09/2012 bãi bỏ Quyết định công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.384

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73