Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND về việc đổi tên phòng tổ chức bộ máy và cải cách hành chính thành phòng tổ chức biên chế thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 29/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V ÐỔI TÊN PHÒNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THÀNH PHÒNG TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ, THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC NINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 21.6.2003;
Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BNV, ngày 19.01.2004 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nuớc về công tác nội vụ ở địa phương;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 30/TTr-SNV ngày 15.03.2006,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ðổi tên Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính, thành Phòng Tổ chức - Biên chế, thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Tổ chức - Biên chế là phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Nội vụ; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ về công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và quản lý hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Phòng Tổ chức - Biên chế do Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

Ðiều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Tổ chức - Biên chế:

1. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo phòng, gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

- Các công chức giúp việc.

2. Biên chế: Biên chế của Phòng Tổ chức - Biên chế nằm trong tổng biên chế của Sở Nội vụ do Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các co quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan, don vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2006/QĐ-UBND về việc đổi tên phòng tổ chức bộ máy và cải cách hành chính thành phòng tổ chức biên chế thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209