Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, sinh viên đi học sau đại học do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 29/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Hoàn Kim
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, SINH VIÊN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số: 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số: 43/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa VII kỳ họp thứ 7 phê chuẩn Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện trợ cấp đối với cán bộ, công chức, sinh viên đi học sau đại học như sau:

a) Đối với tiến sĩ:

- Học tập trung: 35.000.000 đồng;

- Học không tập trung: 30.000.000 đồng.

b) Đối với thạc sĩ:

- Học tập trung: 20.000.000 đồng;

- Học không tập trung: 15.000.000 đồng.

c) Đối với chuyên khoa ngành y:

- Chuyên khoa II tập trung: 20.000.000 đồng;

- Chuyên khoa II không tập trung: 15.000.000 đồng;

- Chuyên khoa I tập trung: 10.000.000 đồng;

- Chuyên khoa I không tập trung: 7.500.000 đồng.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng quyết định này:

1. Đối tượng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác ở các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, các Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế, các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Trà Vinh;

b) Sinh viên, người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng phục vụ công tác lâu dài ở các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, các Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế, các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Trà Vinh.

2. Phạm vi áp dụng:

a) Quyết định này áp dụng cho các đối tượng tại khoản 1 Điều 2 nêu trên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp sau đại học đã hưởng trợ cấp theo Quyết định số: 41/2001/QĐ-UBT ngày 13/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, chuyên khoa I, chuyên khoa II không tập trung trước ngày ban hành Quyết định này và cán bộ, công chức của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng, phạm vi áp dụng tại quyết định này.

3. Điều kiện áp dụng:

a) Đối tượng nêu ở điểm a, khoản 1 điều này:

- Bản đề nghị của cơ quan có cán bộ, công chức, viên chức đi học;

- Thông báo chiêu sinh và giấy báo trúng tuyển của trường;

- Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền;

- Tờ cam kết phục vụ công tác ở Trà Vinh từ 05 năm trở lên;

- Bằng tốt nghiệp sau đại học.

b) Đối tượng nêu ở điểm b, khoản 1 điều này:

- Bản đề nghị của cá nhân (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Bằng tốt nghiệp sau đại học;

- Tờ cam kết phục vụ công tác ở Trà Vinh từ 05 năm trở lên;

- Quyết định tiếp nhận và phân công của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định cử đi học sau đại học:

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau đại học, chuyên khoa I, chuyên khoa II phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp dưới đây:

1/. Đối với cán bộ thuộc cơ quan Đảng, Đoàn thể :

Do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét quyết định hoặc trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định.

2/. Đối với Cán bộ, công chức (hệ Nhà nước) do Giám đốc Sở Nội vụ xem xét và trao đổi thống nhất với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã căn cứ quyết định cử đi học sau đại học của cấp có thẩm quyền chi trả trợ cấp một lần như sau:

- Cán bộ, công chức thuộc Sở, Ban ngành tỉnh trả lương thì do Sở, Ban ngành tỉnh chi trả từ nguồn kinh phí đào tạo được giao hàng năm;

- Cán bộ, công chức thuộc cấp huyện, thị xã trả lương thì do huyện, thị xã chi trả từ nguồn kinh phí đào tạo được giao hàng năm.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số: 04/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các quyết định liên quan đến chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nêu tại khoản 2 - điều 1 Quyết định số: 04/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2006/QĐ-UBND thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, sinh viên đi học sau đại học do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40