Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 289/QĐ-BTP công bố về Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 289/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 289/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013.

Điều 2. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm ban hành Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện và hoàn thành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013;

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện và hoàn thành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tư pháp và thực hiện theo quy định chung của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP, Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
- Thường vụ Đảng ủy, Người đứng đầu các đoàn thể cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng thông tin điện tử);
- Báo Pháp luật Việt Nam;
- Lưu: VT, KSTT (5).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 


KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

1. Tiếp tục hoàn thiện khung thể chế về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1.1

Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP và các Nghị định khác có liên quan

Tháng 01 - Tháng 3

Cục Kim soát TTHC

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ có liên quan; Vụ Tổ chức cán bộ; các Vụ, Cục có liên quan

- Dự thảo Nghị định, Tờ trình và tài liệu có liên quan trình Bộ trưởng trình Chính phủ

- Tổ chức thực hiện sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các Nghị định khác có liên quan được ban hành và có hiệu lực thi hành.

1.2

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư;

Tháng 01- Tháng 03

Cục Kim soát TTHC

Các Bộ, ngành có liên quan; Các Vụ, Cục có liên quan

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và hồ sơ có liên quan trình Bộ trưởng trình Chính phủ;

 

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Tháng 9- Tháng 12

 

 

- Triển khai nhiệm vụ được giao khi Nghị quyết được Chính phủ ban hành.

1.3

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Tháng 01

Cục Kim soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ

1.4

- Dự thảo Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư;

Tháng 01 - Tháng 3

Cục Kim soát TTHC

Các Bộ, ngành có liên quan; Vụ Hành chính tư pháp, các Vụ. Cục có liên quan

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ.

 

- Tổ chức thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Tháng 4- Tháng 12

1.5

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Tháng 01- Tháng 8

Cục Kim soát TTHC

Các Bộ, ngành có liên quan; Cục Công nghệ thông tin, các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ.

1.6

Xây dựng Đề án hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết TTHC trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Tháng 4 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Bộ, ngành có liên quan; Cục Công nghệ thông tin, các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo Đề án hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết về thủ tục hành chính trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trình Bộ trưởng

1.7

Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng công cụ đánh giá tác động và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC”.

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

- Dự thảo Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt;

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn cách thức đánh giá tác động, rà soát và tính toán chi phí tuân thủ TTHC trình Bộ trưởng ban hành

1.8

Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tháng 01 - Tháng 9

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng ban hành

1.9

Dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 3- Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo Thông tư và các mẫu báo cáo kèm theo trình Bộ trưởng ban hành

1.10

Hướng dẫn, đôn đôc việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP có hiệu lực.

Tháng 04 - Tháng 7

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị có liên quan

Dự thảo văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương trình Bộ trưởng ban hành

1.11

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tháng 04 - Tháng 7

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị có liên quan

Dự thảo văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương trình Bộ trưởng ban hành

1.12

Phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế: Hoàn thiện Bảng theo dõi đánh giá công tác kiểm soát TTHC của Bộ, ngành, địa phương (để đưa vào áp dụng từ năm 2014); triển khai và báo cáo nghiên cứu đánh giá ý kiến của người dân và doanh nghiệp theo chủ đề

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Hoàn thiện Bảng theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Bộ trưởng.

2. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

2.1

Hướng dẫn nghiệp vụ; đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiệp vụ kiểm soát TTHC (bao gồm: việc đánh giá tác động quy định, TTHC tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá quy định, TTHC; công bố, công khai TTHC; niêm yết TTHC, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính...)

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, gửi các bộ, ngành, địa phương, trình Bộ trưởng ban hành.

2.2

Xây dựng, biên tập, phát hành sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC trên toàn quốc

Tháng 01 - Tháng 8

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng phê duyệt; phát hành sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

2.3

Kim tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

(Nội dung kiểm tra gồm:

- Việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC theo các Nghị quyết của Chính phủ (đối với Bộ, ngành);

- Việc rà soát TTHC, đánh giá tác động các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC do Bộ, ngành, địa phương ban hành;

- Công bố, công khai, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết TTHC tại nơi giải quyết TTHC; niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC;

- Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, báo cáo kết quả giải quyết TTHC;

- Tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

- Công tác truyền thông về cải cách TTHC;

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC).

Tháng 6 - Tháng 11

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

- Quyết định của Bộ trưởng thành lập các đoàn kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Lãnh đạo các Phòng và chuyên viên theo dõi Bộ, ngành, địa phương; đại diện Bộ, ngành, một số đơn vị có liên quan (nếu cần). Đối tượng kiểm tra gồm: 10 Bộ, ngành, 05 thành phố trực thuộc Trung ương là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và 10 địa phương: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Bình Định. Ngoài ra, có thể kiểm tra đột xuất một số địa phương;

- Báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra.

2.4

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 04 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Kế hoạch tổ chức tập huấn; báo cáo kết quả tập huấn trình Bộ trưởng phê duyệt (tổ chức khoảng 15 lớp tập huấn với 1.200 lượt cán bộ, công chức tham dự).

2.5

Huy động các chuyên gia phục vụ hoạt động kiểm soát TTHC

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Trình Bộ trưởng phê duyệt danh sách chuyên gia; Cục ký hợp đồng thuê chuyên gia theo quy định.

2.6

Đôn đốc các Bộ, ngành hoàn thành dứt điểm việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC quy định tại 25 Nghị quyết của Chính phủ, đưa kết quả cải cách TTHC vào đời sống, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo báo cáo về kết quả thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC trình Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

3.1

Chuyển hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng có liên quan của Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC về trung tâm dữ liệu của Bộ Tư pháp.

Tháng 02 - Tháng 4

Cục Công nghệ thông tin

Cục Kiểm soát TTHC

Di dời, lắp đặt và chạy ổn định toàn bộ hệ thống hạ tầng của CSDLQG về TTHC từ Trung tâm Hội nghị quốc gia sang Trung tâm dữ liệu của Bộ Tư pháp

3.2

Xây dựng kế hoạch, dự toán và thực hiện nâng cấp hạ tầng phần cứng Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Tháng 5 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Cục Công nghệ thông tin và các Vụ, Cục có liên quan

Kế hoạch và dự toán nâng cấp trình Bộ trưởng

3.3

Tích hợp Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

Tháng 01 - Tháng 03

Cục Kiểm soát TTHC

Cục Công nghệ thông tin

Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

4. Công tác giúp việc Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

4.1

Xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Tháng 01 - Tháng 3

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Tổ chức cán bộ

Quy chế làm việc trình Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC ban hành.

4.2

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC năm 2013; Dự thảo Quyết định thành lập các Ban công tác của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Tháng 01 - Tháng 04

Cc Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo các văn bản liên quan trình Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC ban hành.

4.3

Phục vụ các buổi làm việc của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Tháng 01 - Tháng 12

Cc Kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Vụ, Cục có liên quan

Bảo đảm các điều kiện làm việc của thường trực Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC.

5. Công tác thông tin, báo cáo

5.1

Họp giao ban với các Bộ, ngành, địa phương về công tác kiểm soát TTHC

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kim soát TTHC

Văn phòng Bộ và các Vụ, Cục có liên quan

- Định kỳ hàng quý Bộ Tư pháp tổ chức họp giao ban với các Bộ, ngành; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức giao ban trực tuyến với Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương (dự kiến tổ chức 1 cuộc/năm);

- Các cuộc giao ban chuyên đề theo ngành, lĩnh vực do Cục Kiểm soát TTHC tổ chức.

5.2

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục có liên quan

Định kỳ hàng quý dự thảo báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương trình Bộ trưởng phê duyệt.

5.3

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC năm 2013 và xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC năm 2014

Tháng 11 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm soát TTHC năm 2013 và dự thảo kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC năm 2014 trình Bộ trưởng ban hành.

6. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

6.1

Tổ chức họp báo về công tác kiểm soát TTHC

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Các buổi họp báo định kỳ, đột xuất: Họp báo sau buổi họp giao ban về công tác kiểm soát TTHC (có thông cáo báo chí).

6.2

Xây dựng tài liệu truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC

Tháng 4 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Phòng Kiểm soát TTHC Bộ, địa phương

Tài liệu truyền thông sử dụng trong chương trình tập huấn về kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

6.3

Thiết kế, xây dựng ấn phẩm truyền thông; ấn phẩm của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Tháng 02 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC; Phòng Kiểm soát TTHC Bộ, địa phương

- Phát hành tờ gấp, áp-phích tuyên truyền về Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính ...;

- Ra mắt ấn phẩm song ngữ Việt-Anh giới thiệu về Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC;

- Thiết kế, sản xuất phong bì và giấy tiêu đề thư, bìa hội thảo, bài trình bày, logo, tờ rơi, tờ gấp phục vụ các hoạt động của Cục Kiểm soát TTHC và Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC.

6.4

Xây dựng và sản xuất chương trình truyền hình tuyên truyền về: công tác cải cách TTHC tại Bộ, ngành, địa phương; hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC; viết tin bài về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Tháng 02 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành được lựa chọn

- Sản xuất từ 3 đến 5 phóng sự truyền hình phát sóng trên các Đài truyền hình Trung ương.

- Tin bài về công tác kiểm soát TTHC được đăng trên các báo, tạp chí, cổng TTĐT của Bộ, trang tin của Cục Kiểm soát TTHC...

6.5

Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

Tháng 3 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Cổng TTĐT của Bộ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; các cơ quan báo chí trung ương; Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Tổ chức từ 4 đến 6 buổi tọa đàm của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC về các quy định, TTHC trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

6.6

Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá về Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, cập nhật, sửa đổi văn bản, thủ tục vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Tháng 6 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

Phiếu khảo sát, đánh giá việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC được gửi đến các đối tượng sử dụng (có thể điền phiếu đánh giá trực tuyến); gửi Phòng Kiểm soát TTHC Bộ, ngành, địa phương. Tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo Bộ trưởng.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ TƯ PHÁP

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả

1. Kiện toàn tổ chức bộ máy Cục Kiểm soát TTHC

1.1

Chuyển Phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ sang Cục Kiểm soát TTHC

Tháng 01 - Tháng 6

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ, Cục Kiểm soát TTHC, các Vụ, Cục có liên quan

Quyết định của Bộ trưởng về việc chuyển Phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ sang Cục Kiểm soát TTHC.

1.2

Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát TTHC trực thuộc Bộ Tư pháp

Tháng 01 - Tháng 6

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng ký ban hành.

1.3

Đánh giá tác động đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo (theo các tiêu chí sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ)

Tháng 01 - Tháng 12

Các Vụ, Cục được giao chủ trì soạn thảo

Cục Kim soát TTHC

Hoàn thành đánh giá tác động, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng.

1.4

Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC (theo quy định của pháp luật và Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng)

Tháng 01 - Tháng 12

Các Vụ, Cục có liên quan

Cục Kiểm soát TTHC

Văn bản thẩm định trình Bộ trưởng.

1.5

Tham gia ý kiến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Văn bản tham gia ý kiến trình Bộ trưởng.

2. Công bố, công khai quy định, TTHC

2.1

Công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ

Tháng 01 - Tháng 6

Các Vụ, Cục có liên quan

Văn phòng Bộ

Dự thảo, trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng về công bố TTHC.

 

 

Tháng 7 - Tháng 12

 

Cục Kiểm soát TTHC

 

2.2

Cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Tháng 01 - Tháng 6

Văn phòng Bộ

Cục Kiểm soát TTHC

Kiểm soát việc công bố và cập nhật, đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

 

 

Tháng 7- Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ

 

2.3

Công khai TTHC (hình thức niêm yết) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp

Tháng 01 - Tháng 12

Văn phòng Bộ

Cục Kiểm soát TTHC, Các Vụ, Cục có liên quan

Công khai TTHC tại nơi giải quyết TTHC của Bộ Tư pháp.

3. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

3.1

Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định; tổng hợp kết quả xử lý, phân loại phản ánh, kiến nghị hàng quý của Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ

3.2

Tham vấn với các tổ chức, cá nhân có liên quan về phương án xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Tháng 01- Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Tổ chức các buổi tham vấn (khoảng 60 buổi) với các Bộ, ngành, cá nhân, tổ chức

4. Công tác rà soát thủ tục hành chính

4.1

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC trọng tâm năm 2013 của Bộ Tư pháp

Tháng 01- Tháng 3

Văn phòng Bộ

Cục Kiểm soát TTHC, các Vụ, Cục thuộc Bộ

Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2013 của Bộ Tư pháp

4.2

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2013

Tháng 3- Tháng 12

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Cục Kiểm soát TTHC

Hoàn thành các phương án đơn giản hóa TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC trình Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định, TTHC.

4.3

Thẩm định phương án đơn giản hóa TTHC của các Bộ, ngành được giao chủ trì rà soát theo Quyết định số 263/QĐ-TTg trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tháng 01- Tháng 6

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Văn bản thẩm định phương án đơn giản hóa TTHC trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

4.4

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về sáng kiến cải cách TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng...

Tháng 01 - Tháng 6

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC và các tài liệu liên quan trình Bộ trưởng trình Chính phủ.

4.5

Tổ chức các đoàn khảo sát, hội nghị tham vấn phục vụ việc rà soát quy định, TTHC

Tháng 3 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Tổ chức các đoàn khảo sát, họp tham vấn để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân về phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC.

4.6

Tổ chức tập huấn về đánh giá tác động; tính toán chi phí tuân thủ, công bố, công khai, cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC cho cán bộ, chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ Tư pháp.

Tháng 03 - Tháng 6

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục thuộc Bộ

Xây dựng kế hoạch trình Bộ trưởng; tổ chức tập huấn; báo cáo Bộ trưởng về kết quả tập huấn.

5. Công tác hợp tác quốc tế về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

5.1

Tiếp nhận bàn giao kết quả Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường năng lực cải cách TTHC, nâng cao năng lực cạnh tranh do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại (kết thúc vào ngày 28 tháng 02 năm 2013).

Tháng 01 - Tháng 02

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Kiểm soát TTHC, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan

Báo cáo kết thúc dự án trình Bộ trưởng

5.2

Xây dựng các nội dung kêu gọi hỗ trợ nguồn lực từ tổ chức quốc tế (JICA, WB, IFC...) để thực hiện nhiệm vụ được giao

Tháng 01 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Hợp tác quốc tế, các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo nội dung trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

5.3

Tổ chức tiếp khách quốc tế làm việc với Bộ Tư pháp về khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm cải cách TTHC tại Việt Nam

Tháng 01 - Tháng 12

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Kiểm soát TTHC, các Vụ, Cục có liên quan

Dự thảo chương trình báo cáo Bộ trưởng phê duyệt.

5.4

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm cải cách TTHC tại nước ngoài.

Tháng 6 - Tháng 12

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ Hợp tác quốc tế, các Vụ, Cục có liên quan

Xây dựng kế hoạch trình Bộ trưởng phê duyệt (Dự kiến tổ chức 02 đoàn ra gồm: Đoàn khảo sát tại Hàn Quốc, Indonexia và Đoàn khảo sát tại Australia, Newzenand).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 289/QĐ-BTP công bố về Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197