Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2017 quy định quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 288/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÍ, SỬ DỤNG KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KÌ 2016-2021

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.06.2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/00/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính- Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chung

Việc lập dự toán, quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BTC và các quy định cụ thể tại Quyết định này.

Điều 2. Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021.

1. Các nội dung chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021 thực hiện theo Điều 2 Thông tư số 06/2016/TT-BTC .

2. Một số mức chi trung ương giao cho địa phương quy định cụ thể  (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Mức hỗ trợ của ngân sách cấp tỉnh.

Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện, xã và tổ bầu cử như sau:

+ Hỗ trợ 350 triệu/cấp huyện;

+ Hỗ trợ 82 triệu/cấp xã;

+ Hỗ trợ 3,8 triệu/ tổ bầu cử

Điều 4. Phân cấp nhiệm vụ chi.

Các nội dung chi bồi dưỡng, tuyên truyền, hội nghị, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tiếp dân và các chi phí khác phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại Điều 2 Thông tư 06/2016/TT-BTC thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó thực hiện chi.

Căn cứ vào phân cấp nhiệm vụ, nội dung, mức chi quy định và mức hỗ trợ của ngân sách cấp trên; tình hình thực tế tại địa phương, yêu cầu công việc và khả năng ngân sách; UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo HĐND cùng cấp xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đối với các khối lượng công việc các đơn vị đã triển khai thực hiện trước khi Quyết định này có hiệu lực; các đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BTC và quy định tại Quyết định này và chứng từ chi tiêu thực  tế, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Tài chính (bcáo);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (bcáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban của đảng;
- Các tổ chức CT-XH;
- Viện KSND, TAND tỉnh, Công an tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, PVPTH,CVP, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2017 quy định quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


260
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108