Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2009 về chương trình công tác năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Số hiệu: 287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 767/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình công tác năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá".

Điều 2. Thủ trưởng các ngành, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các chương trình, đề án, dự án…trong Chương trình công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Các Uỷ viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể cấp tỉnh; (đã ký)
- VP Tỉnh uỷ, VP HĐND tỉnh;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (2).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM 2009
(Ban hành kèm theo QĐ số: 287 /QĐ-UBND, ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh)

I. Các đề án trình các kỳ họp UBND tỉnh

Số TT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì xây dựng đề án

Đề án trình HĐND

Đề án trình BTVTU

 

Tháng 2

 

 

 

1

Cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả

Sở NN và PTNT

x

x

2

Cơ chế chính sách hỗ trợ xuất khẩu

Sở Công Thương

x

x

3

Đề án phát triển trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (trong đó có cơ chế chính sách đối với giáo viên, học sinh)

Sở GD - ĐT

x

x

4

Giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các bệnh viện tuyến tỉnh

Sở Y tế

 

 

5

Báo cáo tình hình thu hút đầu tư và triển khai các quy hoạch, dự án tại KKT Nghi Sơn

BQL KKT Nghi Sơn

 

x

6

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2009

Sở KH và ĐT

 

 

 

Tháng 3

 

 

 

7

Cơ chế chính sách phát triển Du lịch Thanh Hoá

Sở VHTTDL

x

x

8

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Sở Công Thương

 

x

9

Phương án phân cấp quản lý và tổ chức hệ thống thuỷ nông

Sở NN và PTNT

 

 

10

Quy định về trình tự giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư vào địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Sở KH và ĐT

 

 

11

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với một số công trình cấp huyện quản lý

Sở KH và ĐT

x

x

12

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2009

Sở KH và ĐT

 

x

13

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2009

Sở Tài chính

 

 

14

Báo cáo tình hình thực hiện CCHC quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2009

Sở Nội vụ

 

 

15

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch PCTN quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2009

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

16

Đề án thành lập sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ

x

x

17

Phương án mở rộng thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; Đề án thành lập phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Sở Nội vụ

x

x

18

Cơ chế chính sách huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Sở KH - ĐT

x

x

19

Cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá - xã hội

Sở KH - ĐT

x

x

20

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2009

Sở KH và ĐT

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

21

Cơ chế, chính sách tạo động lực cho Thành phố Thanh Hoá phát triển

UBND TP T.Hoá

x

x

22

Báo cáo kết quả rà soát các khoản thu tại cấp xã, nông trường, Ban quản lý rừng phòng hộ và nợ XDCB ở cấp huyện, cấp xã.

Sở Tài chính

 

 

23

Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh

Sở NN và PTNT

x

x

24

Phương án phân cấp quản lý tài sản Nhà nước theo Luật quản lý tài sản Nhà nước

Sở Tài chính

x

 

25

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (khoá XV) về công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia.

Sở LĐ-TBXH

 

x

26

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2009.

Sở KH và ĐT

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

27

Báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009

Sở KH và ĐT

x

x

28

Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Sở Tài chính

x

x

29

Đề án phát triển kinh tế – xã hội các bản Mông, Dao, Khơ Mú đặc biệt khó khăn

Ban Dân tộc

 

x

30

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2009

Sở Tài chính

 

 

31

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009

Sở Nội vụ

 

 

32

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phũng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2009

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

33

Báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Sở KH - ĐT

 

 

34

Phương án tổ chức, sắp xếp lại các Trung tâm, trạm, trại nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Sở NN và PTNT

 

 

35

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2009

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

36

Đề án thu hút người có trình độ đại học về công tác tại cấp xã

Sở Nội vụ

x

x

37

Đề án bảo đảm sản xuất, đời sống cho nhân dân trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Sở NN và PTNT

 

x

38

Cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Sở GD và ĐT

x

x

39

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2009

Sở KH và ĐT

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

40

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2009 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Sở KH và ĐT

 

x

41

Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2009. Định hướng dự toán thu - chi ngân sách năm 2010

Sở Tài chính

 

x

42

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2009

Sở Tài chính

 

 

43

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2009

Sở Nội vụ

 

 

44

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phũng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2009

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Tháng 10

 

 

 

45

Quy hoạch chung xây dựng và phát triển thị xã Bỉm Sơn

Sở Xây dựng

 

x

46

Cơ chế, chính sách phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp.

Sở Tài chính

x

x

47

Rà soát, điều chỉnh phương án thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

x

x

48

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2008

Sở Tài chính

x

 

49

Phương án giá các loại đất năm 2010

Sở TN và MT

x

x

50

Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010

Sở Nội vụ

x

x

51

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2009

Sở KH và ĐT

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

52

Báo cáo tình hình KTXH năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Sở KH và ĐT

x

x

53

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.

Sở KH và ĐT

x

x

54

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2009

Sở Tài chính

x

x

55

Báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2010, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010

Sở Tài chính

x

x

56

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU (khoá XV) về phát triển xuất khẩu

Sở Công Thương

 

x

57

Báo cáo kết quả thực hành TKCLP năm 2009; kế hoạch thực hành TKCLP năm 2010

Sở Tài chính

x

 

58

Báo cáo kết quả thực hiện PCTN năm 2009; kế hoạch PCTN năm 2010

Thanh tra tỉnh

x

 

59

Báo cáo tình hình thực hiện CCHC năm 2009, kế hoạch cải cách hành chính năm 2010

Sở Nội vụ

x

 

 

Tháng 12

 

 

 

60

Báo cáo kiểm điểm (bao gồm cả thực hiện CTCT năm 2009, CTCT năm 2010) công tác chỉ đạo, điều hành năm 2009, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2010.

VP UBND tỉnh

 

 

II. Danh mục các đề án trình Chủ tịch UBND tỉnh năm 2009

STT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì xây dựng đề án

 

Quý 1

 

1

Kế hoạch kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng – Nam Ngạn

Sở Văn hoá, TT và Du lịch

2

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng lòng hồ Cửa Đặt đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Đề án quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2009 – 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI; Kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VI (năm 2010)

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

5

Dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tại huyện Quan Hoá

Sở Lao động – TBXH

6

Quy hoạch phát triển điện lực Thanh Hoá đến năm 2015

Sở Công Thương

7

Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Sở Y tế

8

Phương án chuyển đổi các trường THPT bán công sang các loại hình tư thục, công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo

9

Đề án phát triển nguồn lực khoa học công nghệ nhằm đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Sở Khoa học và Công nghệ

10

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

Sở Xây dựng

11

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Sở Xây dựng

12

Quy hoạch chi tiết một số khu chức năng thuộc KKT Nghi Sơn, Thành phố Thanh Hoá (Nhà hát Lam Sơn, Trung tâm Hội chợ – Quảng cáo…)

Sở Xây dựng

13

Rà soát các quy hoạch đã ban hành, đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KTXH đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14

Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Thọ Xuân  

UBND huyện Thọ Xuân

15

Quy hoạch mở rộng thị trấn Hà Trung

UBND huyện Hà Trung

16

Quy hoạch mở rộng thị trấn Kim Tân

UBND huyện Thạch Thành

17

Quy hoạch chung xây dựng, mở rộng và cải tạo thị xã Sầm Sơn đến năm 2025

UBND thị xã Sầm Sơn

 

Quý 2

 

18

Quy hoạch phát triển vùng cói

Sở Nông nghiệp và PTNT

19

Quy hoạch chung xây dựng vùng Bắc cầu Ghép – Nam Quảng Xương

Sở Xây dựng

20

Quy hoạch chung xây dựng đô thị cửa khẩu Na Mèo, huyện Quan Sơn

Sở Xây dựng

21

Quy định về trình tự thủ tục giao đất, thuê đất, bồi thường GPMBTĐC

Sở Tài nguyên và Môi trường

22

Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường – Gia Miêu (huyện Hà Trung)

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

23

Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường – Gia Miêu (Hà Trung)

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

24

Dự án đầu tư khu huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, sân vận động Trung tâm Thể dục Thể thao Thanh Hoá

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

25

Quy hoạch chi tiết phát triển du lịch Lam Kinh  

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

26

Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Chính Điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

27

Dự án đầu tư xây dựng nhà hát Lam Sơn

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

28

Dự án đầu tư xây dựng các công trình Đền thờ các AHLS, Bà mẹ VNAH, Quảng trường Hàm Rồng, Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng

Sở Văn hoá, Thể thao và DL

29

Dự án đầu tư xây dựng Khu quản lý, điều trị, nuôi dưỡng người nhiễm HIV, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

Sở Lao động - TBXH

30

Đề án triển khai công tác quản lý khai báo lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, thị xã Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Công an tỉnh

31

Đề án xây dựng tiềm lực, thế trận, căn cứ hậu phương của tỉnh theo tinh thần NQ 28 của Bộ Chính trị và NĐ 152/CP của Chính phủ

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

32

Quy hoạch phát triển mạng lưới các trạm thu, phát sóng thông tin di động đến năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

33

Quy hoạch mở rộng nghĩa trang Chợ Nhàng

UBND thành phố Thanh Hoá

34

Quy hoạch thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

UBND huyện Nga Sơn

35

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Đồng Tâm, huyện Bá Thước

UBND huyện Bá Thước

 

Quý 3

 

36

Quy hoạch phát triển chế biến thuỷ sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

37

Dự án đầu tư nâng cấp trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT giống cây trồng nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

38

Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

39

Giải pháp đẩy mạnh và phát huy vai trò hoạt động hoà giải cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp

40

Kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

Quy hoạch bến xe trung tâm tỉnh Thanh Hoá

Sở Giao thông – Vận tải

42

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh đến năm 2020 sau 3 năm thực hiện NQ 37, 39 NQ/TW của Bộ Chính trị (bao gồm quy hoạch mạng lưới cảng sông, biển).

Sở Giao thông – Vận tải

43

Quy hoạch chi tiết các xã: Đông Cương, Quảng Hưng, Quảng Thành

UBND thành phố Thanh Hoá

44

Quy hoạch xây dựng khu bắc Cầu Hạc, nam Đông Hương, Công viên Hàm Rồng

UBND thành phố Thanh Hoá

 

Quý 4

 

45

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

46

Rà soát, bổ sung quy hoạch tiêu thuỷ Thọ Xuân

Sở Nông nghiệp và PTNT

47

Dự án ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý công tác thuỷ lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT

48

Giải pháp tăng cường, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Tư pháp xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp

49

Quy hoạch vùng liên huyện khu vực ngã Ba Bông, tỉnh Thanh Hoá

Sở Xây dựng

50

Quy hoạch điểm đô thị dọc đường biên giới phía Tây Thanh Hoá

Sở Xây dựng

51

Đơn giá bồi thường GPMB tỉnh Thanh Hoá (năm 2009)

Sở Xây dựng

52

Quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại đến năm 2020

Sở Công Thương

53

Quy hoạch mạng lưới các trường phổ thông bán trú dân nuôi tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Sở Giáo dục - Đào tạo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2009 về chương trình công tác năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108