Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang.

(Nội dung chi tiết của từng quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn và Công báo điện tử tỉnh, địa chỉ http://congbao.tuyenquang.gov.vn).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- P. Tin học - Công báo (Đ/c Thủy, Tùng);
- P. Tổng hợp (Đ/c Phượng);
- Lưu: VT, KSTT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Thực

 

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐOÀN RA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax,…). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn trực tiếp (hoặc gửi văn bản hướng dẫn đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện) cho người đề nghị thực hiện theo đúng quy định.

- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Cấp cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Bước 2

Xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ xin phép đoàn ra, Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (Sở Ngoại vụ) xem xét, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ.

1 ngày làm việc

Phòng Lãnh sự - NVNONN

Bước 3

Ký phê duyệt, chuyển kết quả thủ tục hành chính cho bộ phận một cửa:

Giám đốc Sở Ngoại vụ Quyết định cho phép đoàn ra, chuyển kết quả thủ tục hành chính cho bộ phận một cửa.

1 ngày làm việc

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Bước 4

Vào sổ văn thư, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả:

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; thông báo cho cơ quan, cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính.

0,5 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

04 bước

 

03 ngày làm việc

 

 

Quy trình liên thông số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐOÀN RA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax,…). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn trực tiếp (hoặc gửi văn bản hướng dẫn đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện) cho người đề nghị thực hiện theo đúng quy định.

- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

- Cấp cho cơ quan, đơn vị đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

03 ngày làm việc

Sở Ngoại vụ

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ:

 Sau khi nhận hồ sơ xin phép đoàn ra, Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (Sở Ngoại vụ) xem xét, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, lập tờ trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Phòng Lãnh sự - NVNONN

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký phê duyệt, chuyển kết quả thủ tục hành chính cho bộ phận một cửa:

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh quyết định cho phép đoàn ra, chuyển kết quả thủ tục hành chính cho bộ phận một cửa.

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn thư, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả:

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; chuyển Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Quyết định cho phép đoàn ra:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép đoàn ra theo quy định

UBND tỉnh

05 ngày làm việc

05 ngày làm việc

UBND tỉnh

05 bước

 

 

08 ngày làm việc

 

 

 

Quy trình liên thông số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐOÀN VÀO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, mail, fax,…). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn trực tiếp (hoặc gửi văn bản hướng dẫn đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện) cho người đề nghị thực hiện theo đúng quy định.

- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;

- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cho phép đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Cấp cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ phận một cửa

0,5 ngày làm việc

 

Sở Ngoại vụ

Bước 2

Xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị cho phép đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (Sở Ngoại vụ) xem xét, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, lập tờ trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

01 ngày làm việc

 

Sở Ngoại vụ

Đối với trường hợp các đoàn theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 8 Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (Sở Ngoại vụ) xem xét, tham mưu, gửi các thủ tục cần thiết cho Công an tỉnh thẩm tra trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Phòng An ninh đối ngoại

05 ngày làm việc

 

Công an tỉnh

Bước 3

Ký phê duyệt, chuyển kết quả thủ tục hành chính cho bộ phận một cửa:

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ duyệt Tờ trình trình UBND tỉnh về việc cho phép đoàn vào, chuyển kết quả thủ tục hành chính cho bộ phận một cửa.

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

Sở Ngoại vụ

Bước 4

Vào sổ văn thư, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả:

Bộ phận một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa điện tử; chuyển Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bộ phận một cửa

0.5 ngày làm việc

 

Sở Ngoại vụ

Bước 5

Quyết định cho phép đoàn vào:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép đoàn vào theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh

05 ngày làm việc

 

UBND tỉnh

05 bước

 

 

- Sở Ngoại vụ: 03 ngày làm việc;

- Công an tỉnh (đối với trường hợp nêu tại bước 2): 05 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98