Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2867/QĐ-UBND năm 2013 triển khai Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 2867/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 18/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2867/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 83/2013/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2013 CỦA HĐND TỈNH VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 50/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/9/2012 VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐỂ HUYỆN ĐIỆN BÀN THÀNH THỊ XÃ VÀO NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh Khóa VIII về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về một số cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4116/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về một số cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 426/TTr-SKHĐT ngày 03/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm a, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4116/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh như sau:

Để lại cho huyện Điện Bàn 70% tiền thuê đất nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê, tiền sử dụng đất khi giao đất sản xuất kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thu tiền sử dụng đất một lần hoặc chuyển từ cho thuê sang giao đất thu tiền sử dụng đất một lần phát sinh trên địa bàn huyện sau khi trích nộp Quỹ Phát triển đất theo quy định (trừ số thu phát sinh các dự án trong Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc).

Đối với số thu phát sinh từ các dự án du lịch ven biển, mức 70% để lại cho huyện Điện Bàn được tính trên số thu còn lại sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng của 20m vệt cây xanh gắn liền với chính dự án đó (nếu có)) và trích nộp Quỹ Phát triển đất theo quy định.

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 4116/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2867/QĐ-UBND năm 2013 triển khai Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202