Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2854/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2854/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tng th cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Trị năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp (tại Tờ trình số: 336/TTr-STP ngày 18 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Rà soát các thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

2. Sản phẩm: Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở có liên quan tập trung thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính, đảm bảo và đúng tiến độ theo yêu cầu, nội dung của Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để trình UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành xem xét, xử lý thuộc phạm vi, chức năng trước ngày 15/9/2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Cục Kim soát thủ tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị)

S TT

Tên TTHC rà soát

Cơ quan thực hin

Căn cứ lựa chọn

Dự kiến sản phẩm

Thời gian hoàn thành

I

Sở Nội vụ

 

1

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chc từ cấp huyện trở lên

Sở Nội vụ

Thông tư s13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội Quy định chi tiết một số điều của Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ

Trước ngày 30/7/2015

2

Tuyn dụng, tiếp nhận công chức không qua thi: Đối với người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài

Sở Nội vụ

Thông tư s13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyn xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ

Trước ngày 30/7/2015

3

Tuyn dụng, tiếp nhận công chức không qua thi đối với người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trlên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng

Sở Nội vụ

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản công chức

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ

Trước ngày 30/7/2015

II

Sở Công thương

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Sở Công thương

Thông tư 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ

Trước ngày 30/7/2015

2

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phm đi với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Sở Công thương

Thông tư 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phn hồ sơ; số lượng hồ sơ

Trước ngày 30/7/2015

3

Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thc phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

Sở Công thương

Thông tư 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp; thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi về số lượng hồ sơ

Trước ngày 30/7/2015

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Sở Công thương

Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của lut hóa chất.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn gii quyết

Trước ngày 30/7/2015

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Sở Công thương

Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của luật hóa chất.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thi hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

6

Cấp sửa đổi, bsung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Sở Công thương

Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của lut hóa chất.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

7

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Sở Công thương

Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của luật hóa cht.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Sở Công thương

Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của lut hóa chất.

Kiến nghị cơ quan có thm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

9

Cấp lại Giấy chứng đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Sở Công thương

Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của lut hóa chất.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

10

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Sở Công thương

Nghị định s67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

11

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Trường hp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Sở Công thương

Nghị định s67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Sở Công thương

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

13

Cấp lại Giy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Sở Công thương

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

III

Sở Xây dựng

 

1

Đề nghị cấp giy phép di dời công trình

Sở Xây dựng

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cp giấy phép xây dựng;

- Thông tư s10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một snội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đi về thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

2

Cấp lại giy phép xây dựng

Sở Xây dựng

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư s 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một snội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng ltại đô thị

Sở Xây dựng

- Nghị định s64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư s10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hsơ; thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giy phép xây dựng.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phn hồ sơ; thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

5

Gia hạn giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng

- Nghị định s64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư s10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung ca Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giy phép xây dựng.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hsơ; thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

IV

Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

 

1

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ca doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quảng cáo.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

2

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quảng cáo.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết

Trước ngày 30/7/2015

3

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn gii quyết

Trước ngày 30/7/2015

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2854/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


742

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!