Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2851/2015/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng Hải Phòng

Số hiệu: 2851/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2851/2015/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÁC QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 105/TTr-SLĐTBXH ngày 02/12/2015, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp s55/BCTĐ-STP ngày 24/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH;
- Cục Kim tra văn bản QPPL-Bộ TP;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQHTP Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- S Tư pháp;
- Đài PT và TH HP, Báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Công báo thành phố;
- CPVP;
- CV: LĐ, NC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÁC QUẬN, HUYỆN
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 2851/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị nêu tại Khoản 1, Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Người đứng đu các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội là công chức lãnh đạo đứng đầu một phòng, đơn vị, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng, đơn vị để tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng, đơn vị và các quyết định của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Cấp phó của người đứng đầu các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội là công chức, viên chức lãnh đạo giúp người đứng đu các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phụ trách một hoặc nhiu lĩnh vực chuyên môn do người đứng đầu các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu của các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số nhiệm vụ cụ thkhi Giám đốc Sở giao trực tiếp.

3. Trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Phó Trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về một số nhiệm vụ cụ thể khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trực tiếp.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Việc lựa chọn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của phòng, đơn vị; căn cứ vào phm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của công chức, viên chức đlựa chọn, btrí các chức danh lãnh đạo phù hợp với cơ cấu, nhiệm vụ, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát trin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng, đơn vị.

3. Người được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng phải là công chức, viên chức, bảo đảm các tiêu chun chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh được quy định tại Quy định này.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, bảo vệ và chấp hành các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công của tổ chức, của cơ quan, đơn vị.

c) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ, quy tụ công chức, viên chức, người lao động phát huy sức mạnh của tập th, làm việc có hiệu quả.

d) Luôn có ý thức gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

đ) Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

e) Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, năng lực công tác, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, quần chúng và nhân dân.

g) Có trách nhiệm với cuộc sống gia đình, có ý thức chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động; được quần chúng tín nhiệm.

h) Không vi phạm quy định về chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

i) Công chức, viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ khin trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất là 01 năm, kể từ ngày có quyết định kỷ luật.

k) Đảng viên bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, trong vòng 01 năm, kể từ ngày có quyết định kỷ luật, không được bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng, Phó phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

2. Về trình độ kiến thức và kinh nghiệm công tác

a) Có trình độ đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với vị trí đề nghị bổ nhiệm; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; có ngoại ngữ ở trình độ B trở lên; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo máy vi tính trong hoạt động quản lý, điều hành tại vị trí công tác được phân công.

b) Có kiến thức, hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và đất nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Nắm vững nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật chung của Nhà nước; các quy chế, quy định của Trung ương và thành phố về lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ít nhất 01 năm trở lên.

3. Về năng lực lãnh đạo, quản lý

a) Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

b) Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

c) Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tin để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có ni dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo.

d) Có khả năng tham mưu đề xuất lãnh đạo phòng, ban, cơ quan, đơn vị; có khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong phạm vi, lĩnh vực được phân công.

đ) Có khả năng tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy dân chvà phát huy sức mạnh tập thđể xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, trong sạch, vững mạnh.

4. Về hiệu quả công tác

a) Hoàn thành xuất sắc các chức trách nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác thực hiện, hoàn thành tt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ; chăm lo đời sng công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

b) Cứ 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trlên, được đánh giá xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tt nhiệm vụ trở lên. Năm trước khi đnghị bổ nhiệm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyn, đoàn thtrong sạch vững mạnh.

5. Về sức khỏe

Có đủ sức khỏe để tham gia công tác theo quy định.

6. Quy định khác

Phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý, quy định bởi các luật chuyên ngành.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CHỨC DANH

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Phòng, ban, cơ quan, đơn vị và của ngành Lao động Thương binh và Xã hội;

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phân công;

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

2. Trình độ

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc có trình độ sau đại học, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với các chức danh lãnh đạo có quy định của pháp luật chuyên ngành thì trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp Chính trị hoặc Trung cấp Chính trị - Hành chính trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cấp Hành chính trở lên;

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Kinh nghiệm công tác

Có ít nhất 05 năm công tác trong ngành hoặc có quá trình công tác về lĩnh vực chuyên môn gần với lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành từ 03 năm trở lên.

b) Về tuổi bổ nhiệm

Tuổi bổ nhiệm lần đu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

c) Trường hp đặc biệt:

Đối với các trường hợp đặc biệt, nổi trội Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cụ thể để bổ nhiệm, nhưng phải đảm bảo điều kiện về tuổi là không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ tính từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp phó của người đứng đầu các Phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Phòng, ban, cơ quan, đơn vị và của ngành Lao động Thương binh và Xã hội;

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phân công;

c) Có năng lực tổ chức chđạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc có trình độ sau đại học, phù hp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với các chức danh lãnh đạo có quy định của pháp luật chuyên ngành thì trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phải phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp Chính trị hoặc Trung cấp Chính trị - Hành chính trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cấp Hành chính trở lên;

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên một ngoại ngữ thông dụng phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Kinh nghiệm công tác

Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành hoặc có quá trình công tác về lĩnh vực chuyên môn gần với lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

b) Về tuổi bổ nhiệm

Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

c) Trường hợp đặc biệt:

Đối với các trường hợp đặc biệt, nổi trội Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét cụ thể để bổ nhiệm, nhưng phải đảm bảo điều kiện về tui là không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ tính từ ngày được bổ nhiệm

Điều 7. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Chương I và đáp ứng các điu kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ngành Lao động Thương binh và Xã hội;

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đxuất trin khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công;

c) Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc có trình độ sau đại học, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp Chính trị hoặc Trung cấp Chính trị - Hành chính trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cấp Hành chính trở lên;

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bn theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Kinh nghiệm công tác

Có ít nhất 05 năm công tác trong ngành hoặc có quá trình công tác về lĩnh vực chuyên môn gần với lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành từ 03 năm trở lên.

b) Về tuổi bổ nhiệm

Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

c) Trường hợp đặc biệt:

Đối với các trường hợp đặc biệt, nổi trội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét cụ thể để bổ nhiệm, nhưng phải đảm bảo điều kiện về tuổi là không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ tính từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Chương I và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau;

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu qucác chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ngành Lao động Thương binh và Xã hội;

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công;

c) Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc có trình độ sau đại học, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

b) Lý luận chính trị: Trung cấp Chính trị hoặc Trung cấp Chính trị - Hành chính trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc Trung cấp Hành chính trở lên;

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Vit Nam hoặc tương đương trở lên.

đ) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông  tin và Truyền thông quy định chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoc tương đương tr lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Kinh nghiệm công tác

Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành hoặc có quá trình công tác về lĩnh vực chuyên môn gần với lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

b) Về tuổi bổ nhiệm

Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).

c) Trường hợp đặc biệt

Đối với các trường hợp đặc biệt, nổi trội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét cụ thể đbổ nhiệm, nhưng phải đảm bảo điều kiện về tui là không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ tính từ ngày được bổ nhiệm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quy định này là căn cứ để xem xét thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng công chức, viên chức lãnh đạo tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Căn cứ vào Quy định này, Đảng y, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, đề xuất, giới thiệu công chức, viên chức khi đề nghị bổ nhiệm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các tiêu chuẩn theo quy định. Công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc SLao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

3. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chđạo việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch và bổ nhiệm công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2851/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo, quản lý các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.732

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!