Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2843/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 27/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2843/2010/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH LỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 922/TTr-SGTVT ngày 13/12/2010; ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại Văn bản số 738/SXD-VP ngày 29/11/2010; Sở Tư pháp tại Văn bản số 952/STP-XDVB ngày 03/12/2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 893/KH&ĐT-KTN ngày 02/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thực hiện một số quyền và trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong quản lý đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh lộ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng uỷ quyền:

- Các công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn.

- Các công trình đảm bảo giao thông sau khi được các Sở, ngành liên quan xác minh khối lượng và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Phạm vi uỷ quyền: Các công trình nêu trên thuộc tuyến đường tỉnh lộ do Sở Giao thông Vận tải quản lý có tổng mức đầu tư đến 3 tỷ đồng.

3. Nội dung uỷ quyền:

- Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật - dự toán công trình;

- Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật - dự toán, thi công xây dựng, bảo hiểm và các gói thầu tư vấn khác.

- Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính thẩm tra quyết toán hoàn thành các công trình và quyết toán nguồn vốn năm theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (người được uỷ quyền) khi thực hiện các nội dung trong phạm vi được uỷ quyền thì không thực hiện vai trò của chủ đầu tư mà giao cho cấp phó thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư. Đồng thời phải tổ chức bộ phận thẩm định riêng, độc lập với bộ phận thẩm định của chủ đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2843/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 uỷ quyền cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện một số quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh lộ do tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!