Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 284/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính về đường thủy Sở Giao thông Ninh Bình

Số hiệu: 284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 29/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 27 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình (phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ 13 thủ tục hành chính tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- VNPT Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP11, VP4.
MT006/VP11/2021/TTHC-CB GTVT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 29/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

A.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cơ chế thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ pháp lý

Một cửa

Một cửa liên thông

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa.

1.009442.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

2

Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.

1.009443.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

3

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

1.009444.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

4

Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa.

1.009443.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ bến thủy nội địa

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

5

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa.

1.009446.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

6

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa.

1.009447.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

7

Thiết lập khu neo đậu.

1.009448.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

8

Công bố hoạt động khu neo đậu.

1.009449.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm PVHCC

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

9

Công bố đóng khu neo đậu.

1.009450.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản khảo sát hiện trường khu neo đậu hoặc đơn đề nghị của chủ đầu tư khu neo đậu

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

10

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa.

1.009451.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

11

Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng.

1.009461.000.00.00.H42

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân có luồng chuyên dùng

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI

TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Cơ chế thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ pháp lý

Một cửa

Một cửa liên thông

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

1.003658.000.00.00.H42

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa.

1.003658.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

100.000đ/lần

x

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Công bố lại cảng thủy nội địa.

1.004242.000.00.00.H42

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa.

1.004242.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

100.000đ/lần

x

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa.

1.003788.000.00.00.H42

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa.

1.009452.000.00.00.H42

15 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

 

 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

1.009453.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

2

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

1.003675.000.00.00.H42

Công bố hoạt động bến thủy nội địa.

1.009454.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

100.000đ /lần

x

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

1.009455.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

100.000đ /lần

x

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

1.004248.000.00.00.H42

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

1.009456.000.00.00. H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

100.000đ /lần

x

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

1.009458.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

100.000đ /lần

x

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4

Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

1.001529.000.00.00.H42

Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương.

1.009459.000.00.00.H42

10 ngày làm việc

 

Trung tâm phục vụ hành chính công

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

5

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

1.001410.000.00.00.H42

Công bố đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng.

1.009460.000.00.00.H42

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Trung tâm phục vụ hành chính công

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

6

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa.

1.004252.000.00.00.H42

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa.

1.009462.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

7

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.

1.001531.000.00.00.H42

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa.

1.009463.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

8

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

1.001542.000.00.00.H42

9

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương.

1.001551.000.00.00.H42

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

1.009464.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

10

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội; diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương.

1.001582.000.00.00.H42

11

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

1.001608.000.00.00.H42

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông.

1.009465.000.00.00.H42

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Không

x

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH
(Ban hành theo Quyết định số: 284/QĐ-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực đường bộ

 

1

1.003658.000.00.00.H42

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2

1.004242.000.00.00.H42

Công bố lại cảng thủy nội địa

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

3

1.003788.000.00.00.H42

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

4

1.003675.000.00.00.H42

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

5

1.004248.000.00.00.H42

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

6

1.001529.000.00.00.H42

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

1.001410.000.00.00.H42

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

1.004252.000.00.00.H42

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

1.001531.000.00.00.H42

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

1.001542.000.00.00.H42

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

1.001551.000.00.00.H42

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

1.001582.000.00.00.H42

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

1.001608.000.00.00.H42

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ

Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 284/QĐ-UBND ngày 29/03/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!