Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 2833/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 13/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2833/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1169/TTr-CAT-PV11 ngày 10/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh), gồm:

1. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban;

2. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, Phó trưởng ban;

5. Mời đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phó trưởng ban;

6. Các đồng chí y viên, gồm: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Giám đc Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;

7. Mời các đồng chí đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tham gia làm y viên.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gửi danh sách cán bộ - tham gia Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về Công an tỉnh (phòng Tham mưu).

Điu 2. Ban Chỉ đo 138 tỉnh có nhim vvà quyền hạn:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, y ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người, giai đoạn 2016 - 2020.

2. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

3. Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác định kỳ và theo chuyên đề.

4. Chỉ đạo phối hp giữa các ngành chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

5. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh:

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh do Trưởng Ban quyết định.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trưởng Ban sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Điều 4. Cơ quan Thường trực Ban Chđạo 138 tỉnh: Công an tỉnh là cơ quan Thưng trực Ban Chỉ đạo 138 tnh. Giúp vic Ban Chỉ đạo 138 tỉnh là Phòng Tham mưu Công an tỉnh và Tổ giúp việc liên ngành gm lãnh đạo cp phòng thuc các sở, ngành, cơ quan, tổ chức thành viên Ban chđạo hoạt động kiêm nhim (Danh sách Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định).

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tnh do ngân sách nhà nước bảo đảm, được b sung và b trí trong kinh phí thưng xun của tnh các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm sở, ngành, địa phương mình.

Điu 6. Quyết định có hiu lc từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250