Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 282/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đào tạo 2.000 cử nhân luật tại Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày 23/02/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 – 2020".

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, như là:

- Đào tạo 15,3% tổng biên chế có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở đào tạo và các đơn vị tham mưu chiến lược của Ngành.

- Đào tạo khoảng 2.000 cử nhân luật chính quy tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân.

- Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho 90% công chức có trình độ cử nhân luật.

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 80% – 90% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chương trình quy định cho từng chức vụ …

Quyết định 282/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2016-2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cNghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020” với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản của ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; có cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; quản và phát triển các loại hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân;

b) Nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo trong ngành Kiểm sát nhân dân, trọng tâm là xây dựng đội ngũ giáo viên, hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng; tăng cường nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân.

c) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, cụ thể:

- Đào tạo 15,3% tổng biên chế có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở đào tạo và các đơn vị tham mưu chiến lược của Ngành;

- Đào tạo khoảng 2.000 cử nhân luật chính quy tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân;

- Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho 90% công chức có trình độ cử nhân luật;

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 80% - 90% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chương trình quy định cho từng chức vụ;

- Bồi dưỡng hằng năm cho ít nhất 80% công chức, viên chức để cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ;

- Đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 80% - 90% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định và các chức danh từ ngạch cao cấp trở lên. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị cho 70% - 80% Kiểm sát viên trung cấp, chuyên viên chính và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Phó Trưởng phòng và tương đương;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp cho 80% - 90% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định và các chức danh từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 70% - 80% Kiểm sát viên sơ cấp, kiểm tra viên, chuyên viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng và tương đương;

- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về ngoại ngữ và kiến thức tư pháp, nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát giỏi về ngoại ngữ, có chuyên môn sâu về luật quốc tế, có đủ khả năng tham gia giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức và tăng cường công tác quản nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở từng Viện kiểm sát nhân dân địa phương, đơn vị trong Ngành.

b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; xây dựng cơ chế phát triển đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích việc học tập của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý đào tạo, bồi dưỡng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

3. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đủ về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng, thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức thực tế, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bảo đảm tính khoa học, hợp lý, thiết thực và phù hợp với từng ngạch công chức;

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, học liu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành;

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

4. Tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành và hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực thông qua triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tranh thủ sự ủng hộ về nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, dự án quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao; chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là về trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn để được cử đi học ở nước ngoài theo quy định.

5. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên.

6. Đổi mới cơ chế bảo đảm tài chính cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tăng cường nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm đáp ứng được 70% - 80% khoản kinh phí dự toán (dự kiến từ 50-55 tỷ đồng/năm).

b) Tăng cường huy động kinh phí do cơ quan, đơn vị ở địa phương hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nguồn tài chính của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ để chi cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của ngành Kiểm sát nhân dân.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài ngân sách được cấp theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Theo dõi, tổng hp, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác tuyển sinh, đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

3. Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân.

4. Bộ Tài chính btrí kinh phí thực hiện Đề án trong dự toán ngân sách hằng năm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo các nguồn lực, tạo điều kiện cho Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ về kinh phí và điều kiện giúp Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc v
à các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu VT, TCCV (03b). H.A
nh.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 282/QĐ-TTg ngày 23/02/2016 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.623

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133