Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2818/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Hà Văn Hiền
Ngày ban hành: 02/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/1998/QĐ-UB

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời chế độ trợ cấp trong đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quyết định trước đây trái với Quyết định này nay bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Uỷ ban Nhân dân tỉnh để bổ sung sửa đổi. Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh hướng dẫn kiểm tra theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c).
- Như điều 3 (thực hiện).
- VP Tỉnh uỷ và các Ban của TU.
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh.
- Lưu: TH1, VP/UB.
N-QĐ39

T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Hà Văn Hiền

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

"CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC"
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2818/1998/QĐ-UB ngày 02/11/1998 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

A- Mục tiêu:

- Chế độ trợ cấp trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức là biện pháp đầu tư đặc biệt nhằm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng và yên tâm phục vụ lâu dài trên các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Phấn đấu đến năm 2005 Quảng Ninh có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ hoá; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh công chức và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

B- Nội dung:

Điều 1: Đối tượng được hưởng trợ cấp:

1/ Cán bộ, công chức trong diện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền cử đi học các lớp từ bậc đại học trở lên gồm:

a) Lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, đoàn thể.

b) Các lớp đào tạo dài hạn về nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với công việc đang được đảm nhiệm.

c) Các lớp đào tạo về tin học, ngoại ngữ.

2/ Học sinh giỏi trong các trường đại học hệ dài hạn; học sinh tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học, hệ dài hạn chính quy được giữ lại học tiếp hệ cao hơn.

3/ Học sinh tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học hệ dài hạn chính quy tình nguyện về Quảng Ninh công tác lâu dài.

4/ Cán bộ công chức tự túc học đại học ngoài giờ làm việc.

5/ Các nhà khoa học tình nguyện về Quảng Ninh công tác lâu dài.

Điều 2: Điều kiện được trợ cấp:

1/ Cán bộ công chức khi đi học phải được Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh (hoặc cơ quan được uỷ quyền) quyết định cử đi học. Nếu tự học đại học ngoài giờ phải phù hợp với công việc đang đảm nhiệm.

2/ Cán bộ công chức được cử đi học, khi tốt nghiệp ra trường trở về công tác tại Quảng Ninh từ 5 năm trở lên và chấp hành sự phân công của tổ chức.

3/ Đối tượng quy định tại khoản 2 điều 1 sau khi tốt nghiệp phải trở về công tác tại tỉnh Quảng Ninh chấp hành sự phân công của tổ chức.

Điều 3: Mức trợ cấp đối với cán bộ công chức được cử đi học các lớp chính trị, quản lý Nhà nước, các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ từ bậc đại học trở lên:

1/ Cán bộ công chức Nhà nước:

a) Học ngoài tỉnh:

- Học tập trung được trợ cấp: 200.000đ/người/tháng

- Học tại chức được trợ cấp: 6.000đ/người./ngày

b) Học trong tỉnh:

- Học tập trung được trợ cấp: 150.000đ/người/tháng

- Học tại chức được trợ cấp: 5.000đ/người./ngày

(Mức trợ cấp trên được tính theo thời gian học thực tế).

2/ Cán bộ xã, phường hưởng định xuất được cử đi học ngắn hạn thực hiện như chế độ của cán bộ xã, phường, thị trấn hiện hành.

3/ Cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người cư trú ở xã vùng cao, hải đảo đi học được trợ cấp bằng 1,5 lần so với các mức nêu trên, Cán bộ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được trợ cấp thêm 50.000đ/tháng.

Điều 4: Trợ cấp khác:

Ngoài khoản trợ cấp thường xuyên nói trên, cán bộ công chức được cử đi học được trợ cấp thêm một số khoản sau:

1/ Tiền học phí, tài liệu chính khoá, thanh toán theo quy định cụ thể từng khoá học.

2/ Tiền ở nội trú trợ cấp cho những người nghỉ tại ký túc xá của nhà trường (nếu nhà trường thu) nhưng không quá 10.000đ/ngày; đối với cán bộ xã, phường không quá 15.000đ/ngày.

3/ Tiền y tế phí thanh toán theo chế độ hiện hành.

4/ Tiền tàu xe: Cán bộ đi học được thanh toán tiền tầu xe đi về (kể cả nghỉ hè, nghỉ tết) theo chế độ công tác phí hiện hành.

Điều 5: Con em của tỉnh Quảng Ninh học trong các trường đại học quy định tại khoản 2 điều 1 được trợ cấp như sau:

1. Kết thúc năm học nếu đạt loại giỏi được thưởng 300.000đ.

2. Học sinh được giữ lại ngay sau khi tốt nghiệp đại học để học tiếp bậc cao hơn được trợ cấp 3.000.000đ.

Điều 6:

1/ Học sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành: Kiến trúc, xây dựng, giao thông vận tải, tin học, ngoại ngữ, đại học nông nghiệp, ngành hải sản về Quảng Ninh công tác được trợ cấp trong 5 năm đầu (kể từ ngày được tuyển dụng) 70.000đ/tháng.

2/ Học sinh tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy ở các trường đại học tình nguyện về Quảng Ninh công tác được tuyển vào công chức; trong thời gian tập sự được hưởng đủ 100% mức lương chuẩn của ngạch sẽ được bổ nhiệm. Nếu tình nguyện về các huyện miền núi cao, đảo xa được trợ cấp thêm 2 triệu đồng và được hưởng các chế độ ưu đãi khu vực.

3/ Cán bộ công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp ngoài bằng cấp đã có, nếu tự học có thêm bằng cấp khác phù hợp với nghiệp vụ đang đảm nhiệm; học sinh tốt nghiệp các trường đại học, vừa ra trường về các cơ quan hành chính sự nghiệp công tác, ngoài bằng cấp chuyên môn có thêm các bằng cấp khác, cứ mỗi loại bằng được trợ cấp theo mức sau:

- Thạc sỹ: 2.000.000đ

- Đại học: 1.000.000đ

Điều 7: Các nhà khoa học quy định tại khoản 5 điều 1 ngoài số tiền được hưởng theo đề tài nếu tình nguyện về Quảng Ninh công tác lâu dài (trên 5 năm) được trợ cấp như sau:

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được trợ cấp thêm hàng tháng bằng 100% lương chính.

- Thạc sỹ được trợ cấp thêm hàng tháng bằng 50% mức lương chính.

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (nếu có nhu cầu) được bố trí chỗ ở để phục vụ công tác.

Điều 8: Các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đoàn thể, các thành phần kinh tế, các lực lượng vũ trang, các hội nghề nghiệp, từ thiện và người nước ngoài có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng theo Quy chế khen thưởng thi đua ban hành kèm theo Quyết định 1878 QĐ/UB ngày 5/8/1996 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

C - Tổ chức thực hiện.

Điều 9:

1/ Cán bộ, công chức phải có thời gian công tác từ 3 năm trở lên mới được cử đi học các lớp đại học.

2/ Thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự của cán bộ, công chức được tính là thời gian công tác để cử đi học chuyên tu, tại chức.

3/ Các đối tượng được hưởng chính sách đi học, sau khi tốt nghiệp ra trường phải trở về tỉnh công tác ít nhất là 5 năm.

Điều 10:

1/ Cán bộ công chức được cử đi học sau khi tốt nghiệp không thực hiện cam kết phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo, các khoản trợ cấp và tiền lương trong thời gian học tập.

2/ Học sinh nào khai man các tiêu chuẩn hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 3 điều 2, khoản 3 điều 9 thì phải bồi hoàn toàn bộ tiền trợ cấp và phần lãi xuất ngân hàng tại thời điểm thu hồi cho ngân sách và xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm.

3/ Các nhà khoa học hưởng mức trợ cấp quy định tại điều 7 nếu không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn toàn bộ khoản kinh phí đã hưởng.

Điều 11: Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thực hiện việc trợ cấp tiền thưởng cho học sinh quy định tại điều 5.

Điều 12: Kinh phí trợ cấp trong đào tạo và sử dụng cán bộ do cơ quan đơn vị quản lý cán bộ công chức chi trả.

- Đối với khu vực hành chính sự nghiệp được lấy trong dự toán ngân sách hàng năm của từng đơn vị, từng cấp ngân sách.

- Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh vận dụng các mức hỗ trợ trên để động viên cán bộ công nhân viên tích cực học tập và thu hút cán bộ giỏi, công nhân có tay nghề cao về Quảng Ninh công tác.

Điều 13: Giao Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thực hiện việc bố trí ngân sách hàng năm theo Quyết định này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2818/1998/QĐ-UB ngày 02/11/1998 quy định tạm thời chế độ trợ cấp trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.480

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!