Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 281/QĐ-HQĐNg năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 281/QĐ-HQĐNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Tiến Thọ
Ngày ban hành: 31/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-HQĐNg

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI THỦ TỤC XUẤT NHẬP CẢNH VÀ GIÁM SÁT HẢI QUAN THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, liên tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội Thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nng trực thuộc Cục Hải quan TP Đà Nng;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Đội Thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát hải quan là đơn vị nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng triển khai thực hiện nghiệp vụ hải quan và các chính sách pháp luật liên quan đến công tác hải quan; thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về hi quan đối với hàng hóa, hành lý xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyn cảng và giám sát hải quan tại cảng hàng không quc tế Đà Nng; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối vi hàng hóa, hành lý xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Đội Thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật liên quan và có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyn cảng.

2. Thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng; thủ tục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vượt tiêu chuẩn định mức miễn thuế, hàng hoá tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập của người xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật

3. Thực hiện việc giám sát hải quan đối với hành lý, hàng hóa của hành khách, tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cảng; tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

4. Khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu về hành khách trước khi nhập cảnh qua đường hàng không theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ TNT.

6. Thực hiện việc thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa, hành lý xuất khẩu, nhập khẩu; theo dõi đôn đốc thu thuế, nợ đọng thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

7. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vị địa bàn hoạt động của Chi cục. Phối hợp với các lực lượng chức năng khác theo phân công của lãnh đạo Chi cục để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

8. Lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của Đội theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp chặt chẽ với các Đội, Tổ thuộc Chi cục; các đơn vị Hải quan thuộc, trực thuộc Cục; các cơ quan hữu quan trên địa bàn hoạt động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho cán bộ, công chức hải quan thuộc Đội và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo phân công, chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.

11. Thực hiện các quy đnh về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài sản, trang thiết bị mà Chi cục phân bổ sử dụng theo phân cấp.

12. Cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

13. Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong việc kiến nghị các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các chính sách quản lý Nhà nước v hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định, quy trình thủ tục hải quan.

14. Thực hiện quy định về công tác lưu trữ theo phân công, bảo quản lưu trữ hồ sơ tài liệu của Đội được an toàn, đúng quy định đến khi bàn giao về Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát hải quan có 01 Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng.

Đội trưởng tham mưu, giúp việc cho Chi cục trưởng về các lĩnh vực công tác nêu tại quyết định này và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Phó Đội trưởng tham mưu, giúp việc cho Đội trưởng và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật v nhiệm vụ được Chi cục trưởng, Đội trưởng phân công.

2. n cứ biên chế được giao và khối lượng công việc, Chi cục trưởng bố trí, sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của Đội Tổng hợp để đảm bảo hoàn thành tốt công việc.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Đội Thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát hải quan chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của lãnh đạo Chi cục, của Chi cục Kiểm tra sau thông quan và của các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

2. Mối quan hệ với các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nng và các Đội (Tổ) thuộc các đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan TP Đà Nng là mi quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao,

3. Đối với các cơ quan chức năng trong phạm vi đa bàn hoạt động của Chi cục là mối quan hệ phối hợp; đồng thời chịu sự giám sát theo quy định của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh tại địa bàn quản lý của Chi cục.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Trưởng phòng, Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TCHQ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB (4b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 281/QĐ-HQĐNg năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Thủ tục xuất nhập cảnh và giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.19