Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 280/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 280/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 31/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 54/TTr-VPUBND ngày 30 /01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018.

Điều 2. Căn cứ Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 xây dựng Kế hoạch thực hiện đối với từng nội dung cụ thể, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018 theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 thì kịp thời đề xuất với UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (nk_65b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì

Thời gian trình, ban hành

Thẩm quyền ban hành

Ghi chú

UBND tỉnh trình Tỉnh ủy

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

I

Năm 2018

1

Tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc

Sở Ngoại vụ

Năm 2018

 

 

X

Theo Kế hoạch đoàn ra 2018

2

Tổ chức các đoàn đi Lào, Campuchia để sơ kết thỏa thuận hợp tác

Sở Ngoại vụ

Năm 2018

 

 

X

Theo Kế hoạch đoàn ra 2018 Công văn số 31/SngV-VP ngày 09/01/2018

3

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Sở NNPTNT

Năm 2018

 

 

X

Thường xuyên

4

Phê duyệt báo cáo thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

Thường xuyên Công văn số 2357/STNMT-VP ngày 24/11/2017

5

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 9054/KH-UBND ngày 14/11/2017 của UND tỉnh

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

6

Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các cấp triển khai thực hiện Thông báo số 148/TB-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên cát trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

7

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

8

Chỉ đạo kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và xử lý các trường hợp có vi phạm

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

9

Ban hành Quyết định cấp phép gia hạn nước ngầm; thăm dò, khai thác nước ngầm; phép gia hạn nước mặt; xả thải; gia hạn hành nghề khoan

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

10

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Biến đổi khí hậu của UBND tỉnh

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

11

Hoàn thành dự án kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

Sở TNMT

Năm 2018

 

 

X

Công văn số 2357/STNMT-VP ngày 24/11/2017

12

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động (theo Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Sở LĐTBXH

Năm 2018

 

 

X

Khi có hướng dẫn của Bộ LĐTBXH

13

Nghị quyết về Công an xã, bảo vệ dân phố

Công an tỉnh

Năm 2018

 

X

 

Công văn số 998/CAT-PV11 ngày 24/11/2017

14

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Năm 2018

 

 

X

Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

15

Đề án về chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở (hợp nhất các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết 33, 146...)

Sở Nội vụ

Năm 2018

 

X

 

Khi các Nghị định của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

16

Quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc tỉnh

Năm 2018

 

 

X

Sau khi có Thông báo vốn của các Bộ, ngành TW Công văn số 687/BDT-VP ngày 07/12/2017

17

Làm việc với UBND thành phố Buôn Ma Thuột liên quan đến Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và dự án đường Tôn Đức Thắng kéo dài (từ đường Giải Phóng qua đường Phạm Hùng, kéo dài qua trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột) và chỉnh trang, tôn tạo Lâm viên cảnh...

UBND TP.BMT

Năm 2018

 

 

X

Công văn số 3650/UBND-TCKH ngày 11/12/2017

II

Quý I

 

 

 

 

 

 

18

Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc tỉnh

Quý l

 

 

X

Công văn số 687/BDT-VP ngày 07/12/2017

19

Quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh

Quý I

 

 

X

 

20

Chủ trương đầu tư xây dựng tôn tạo, khôi phục, bảo tồn các bến nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Quý I

 

 

X

 

21

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Công Thương

Quý I

 

 

X

Công văn số 1597/SCT-VP ngày 24/11/2017

22

Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang doanh nghiệp" năm 2018 theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng)

Sở KHĐT

Quý I

 

 

X

Công văn số 2414/SKHĐT-TH ngày 05/12/2017

23

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập thay thế Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh

Sở KHĐT

Quý I

 

 

X

Kế hoạch số 10611/KH-UBND ngày 29/12/2017

24

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018

Sở KHĐT

Quý I

 

 

X

Công văn số 2328/SKHĐT-TH ngày 27/11/2017

25

Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2020

Sở Xây dựng

Quý l

 

 

X

Công văn số 2918/SXD-VP ngày 27/11/2017

26

Hoàn thiện Đề án sáp nhập Quỹ Phát triển Nhà và Quỹ Phát triển đất thành quỹ Nhà - Đất của tỉnh

Sở Tài chính

Quý I

 

 

X

Công văn số 3107/STC-VP ngày 05/12/2017

27

Kế hoạch xử lý nợ xấu của các Doanh nghiệp

Sở Tài chính

Quý I

 

 

X

28

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 10-NQ/TW của BCH Trung ương, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 17-CT/TU của Tỉnh ủy

Sở TTTT

Quý l

 

 

X

Kế hoạch số 10611/KH-UBND ngày 29/12/2017

29

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020

Sở TTTT

Quý I

 

 

X

Công văn số 30/STTTT-CNTT ngày 11/01/2018

30

Chỉ thị về triển khai Luật Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

Quý l

 

 

X

 

31

Kế hoạch triển khai công tác TGPL năm 2018

Sở Tư pháp

Quý l

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

32

Quyết định đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Sở Tư pháp

Quý I

 

 

X

33

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

Sở Tư pháp

Quý l

 

 

X

34

Kế hoạch tổ chức hội thi về tìm hiểu pháp luật

Sở Tư pháp

Quý l

 

 

X

35

Kế hoạch triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Sở Tư pháp

Quý I

 

 

X

36

Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Tư pháp

Quý l

 

 

X

37

Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành năm 2017

Sở Tư pháp

Quý l

 

 

X

38

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2018 (6 tháng)

Sở Tư pháp

Quý l

 

 

X

39

Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tiếp tục của năm 2017)

Sở VHTTDL

Quý l

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

40

Quyết định ban hành Quy định tạm thời quản lý các hoạt động tổ chức và khai thác kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Nếu Bộ VHTTDL chưa ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý du lịch mạo hiểm)

Sở VHTTDL

Quý l

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

41

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

42

Thẩm định Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tháng 1

 

 

X

43

Thực hiện các nội dung triển khai thi tuyển công chức năm 2017

Sở Nội vụ

Tháng 1

 

 

X

44

Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

Sở Nội vụ

Tháng 1

 

 

X

 

45

Quyết định ban hành kế hoạch tặng quà cho Người có công nhân dịp Tết Nguyên đán 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

46

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 1

 

 

X

47

Hội nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Sở LĐTBXH

Tháng 1

 

 

X

48

Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Sở LĐTBXH

Tháng 1

 

 

X

49

Chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 24/6/2015 về tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bỏ học đi lao động sớm

Sở LĐTBXH

Tháng 1

 

 

X

50

Kế hoạch tổ chức sơ kết 07 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Sở LĐTBXH

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 51/SLĐTBXH-VP ngày 09/01/2018

51

Văn bản chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

52

Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Sở GDĐT

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 33/SGDĐT-VP ngày 08/01/2018

53

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia

Sở GDĐT

Tháng 1

 

 

X

54

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Y tế

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

55

Đổi tên Bệnh viện đa khoa tỉnh thành bệnh viện vùng Tây Nguyên

Sở Y tế

Tháng 1

 

 

X

56

Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Sở KHĐT

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 2414/SKHĐT-TH ngày 05/12/2017

57

Tổng kết năm 2017 thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020”

Sở KHCN

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 686/SKHCN-VP ngày 05/12/2018

58

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thu Ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cục Thuế tỉnh

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 3559/CT-THNVDT ngày 23/11/2017

59

Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018

Sở VHTTDL

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

60

Ban hành Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh năm 2018

Sở VHTTDL

Tháng 1

 

 

X

61

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (QPPL)

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

 

62

Quyết định ban hành Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (QPPL)

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

63

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (QPPL)

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

64

Ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (QPPL)

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

65

Chỉ đạo công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đạt 12.000 ha (trong đó cấp cho hộ gia đình cá nhân 11,700 ha, cấp cho tổ chức 300 ha)

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

66

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận; phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty Nông, Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

67

Chỉ đạo triển khai Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng thế giới họp phần thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

68

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (cấp huyện)

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

69

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh; phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, xác định đơn giá cho thuê đất, xác định tiền sử dụng đất phải nộp; hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

70

Chỉ đạo việc khai thác quỹ đất do Trung tâm phát triển quỹ đất được giao quản lý trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư, tổ chức bán đấu giá, góp phần nguồn thu cho ngân sách tỉnh (dự kiến thu khoảng 190 tỷ đồng)

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

Công văn số 2357/STNMT-VP ngày 24/11/2017

71

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường; Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Kế hoạch BVMT; Xác nhận việc thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

72

Hoàn thành dự án Quy hoạch Bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; thực hiện Quan trắc môi trường năm 2018 theo đúng quy định

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

73

Phê duyệt những khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

74

Chỉ đạo thực hiện Lập Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

75

Chỉ đạo thực hiện Lập Dự án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, khoanh định vùng cấm, vùng tạm cấm

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

76

Chỉ đạo thực hiện Dự án Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2035

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

77

Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

78

Chỉ đạo thực hiện lập Dự án xác định và công bố vùng bảo vệ hệ sinh thái khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

79

Chỉ đạo thực hiện lập Dự án Khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố vùng chảy tối thiểu, ngưỡng sinh thái nước dưới đất

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

80

Chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất khi phát sinh sự việc. Trong đó, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp và thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án nông lâm nghiệp

Sở TNMT

Tháng 1

 

 

X

81

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 01/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 2

 

 

X

 

82

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2018

VP UBND tỉnh

Tháng 2

 

 

X

 

83

Chương trình và danh mục các dự án xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh

Sở KHĐT

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 52/SKHĐT-TH ngày 09/01/2018

84

Đề án thành lập Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện hạng III với Trung tâm y tế huyện

Sở Y tế

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

85

Triển khai kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 35/SNV-VP ngày 09/01/2018

86

Báo cáo tổng kết giao ước thi đua và chấm điểm thi đua năm 2017 của tỉnh gửi Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên

Sở Nội vụ

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 35/SNV-VP ngày 09/01/2018

87

Hướng dẫn các Cụm, Khối thi đua của tỉnh tổ chức tổng kết giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 35/SNV-VP ngày 09/01/2018

88

Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 5 Tỉnh tây nguyên

Sở Nội vụ

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 35/SNV-VP ngày 09/01/2018

89

Gặp gỡ chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết cổ truyền

Sở Ngoại vụ

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 1019/SNgV ngày 23/11/2017

90

Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức thi học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia

Sở GDĐT

Tháng 2

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

91

Văn bản đôn đốc kêu gọi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 2

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

92

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020

Sở LĐTBXH

Tháng 2

 

 

X

93

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 2

 

 

X

94

Thông qua chương trình thực hiện Đề án 117 về công nghệ thông tin

Sở GDĐT

Tháng 2-3

 

 

X

Công văn số 33/SGDĐT-VP ngày 08/01/2018

95

Triển khai dạy học 02 buổi/ngày đối với cấp Tiểu học

Sở GDĐT

Tháng 2-3

 

 

X

96

Làm việc với UBND huyện Krông Pắc về các nội dung liên quan đến khu di tích Ca Da, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng buôn đồng bào dân tộc tại chỗ, nông thôn mới, di cư ngoài kế hoạch của đồng bào Mông...

UBND huyện Krông Pắc

Tháng 2-3

 

 

X

Công văn số 08/UBND-VP ngày 05/01/2018

97

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 02/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

X

 

98

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2018

VPUBND tỉnh

Tháng 3

 

 

X

 

99

Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (Quý I năm 2018)

VP UBND tỉnh

Tháng 3

 

 

X

 

100

Phê duyệt phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

Sở GDĐT

Tháng 3

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

Công văn 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

101

Nghị quyết về cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập cho học sinh ngoài đối tượng chính sách theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Sở GDĐT

Tháng 3

 

X

 

102

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chính sách người có công năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

103

Kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

104

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

105

Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến 2030

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

106

Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017-2020

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

107

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 51/SLĐTBXH-VP ngày 09/01/2018

108

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 51/SLĐTBXH-VP ngày 09/01/2018

109

Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

 

X

Công văn 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

110

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; công chức lãnh đạo phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Y tế

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

111

Dự thảo văn bản QPPL thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở KHCN

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 686/SKHCN-VP ngày 05/12/2018

112

Quyết định quy định quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản và điều hành

Sở TTTT

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 30/STTTT-CNTT ngày 11/01/2018

113

Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế

Sở Nội vụ

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

114

Báo cáo đánh giá hoạt động của Cụm, Khối và tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân trình khen thưởng năm 2017 trình ra kỳ họp Hội đồng TĐKT tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 3

 

 

X

115

Thông báo phân công Cụm, Khối trưởng; Cụm Khối phó các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 3

 

 

X

116

Đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ cho phong trào thi đua năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 3

 

 

X

117

Tổ chức Họp Hội đồng KHSK tỉnh lần thứ nhất năm 2018; Họp Hội đồng TĐKT tỉnh lần thứ nhất năm 2018. Tổng hợp kết quả xét duyệt khen thưởng của Hội đồng TĐKT, Hội đồng KHSK tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng thành tích năm 2017

Sở Nội vụ

Tháng 3

 

 

X

118

Hoàn thiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ba loại rừng

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

119

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

120

Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

121

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh)

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

122

Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

123

Xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 2018 (tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

124

Kế hoạch triển khai Đề án rà soát đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 2020 lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản (theo Quyết định 2248/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh)

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

125

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 27/11/2013)

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

126

Chương trình công tác của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh thực hiện Chương trình nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tháng 3

 

 

X

127

Quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Tháng 3

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

128

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Tỉnh ủy về huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2020

Ban Dân tộc tỉnh

Quý I-II

 

 

X

Công văn số 14/BDT-VP ngày 09/01/2018

III

Quý II

 

 

 

 

 

 

129

Quyết định thành lập khu công nghiệp Phú Xuân; thu hồi đất và giao đất cho nhà đầu tư; quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân

BQL CKCN tỉnh

Quý II

 

 

X

Công văn số 16/KCN-VP ngày 10/01/2018

130

Báo cáo kết quả công tác ban hành, kiểm tra văn bản QPPL năm 2018 (6 tháng)

Sở Tư pháp

Quý II

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

131

Báo cáo công tác tư pháp năm 2018 (6 tháng)

Sở Tư pháp

Quý II

 

 

X

132

Văn bản về củng cố hoạt động của các Chi nhánh TGPL

Sở Tư pháp

Quý II

 

 

X

133

Nghị quyết phê duyệt danh mục các tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình của dân tộc Êđê và M’nông

Sở Tư pháp

Quý II

 

X

 

134

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh

Quý II

 

 

X

Công văn số 687/BDT-VP ngày 07/12/2017

135

Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh

Quý II

 

 

X

136

Bổ sung thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban Dân tộc tỉnh

Quý II

 

 

X

137

Tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác lễ tân đối ngoại (01 lớp dành cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và 01 lớp dành cho công chức, viên chức)

Sở Ngoại vụ

Quý II

 

 

X

Công văn số 1019/SNgV ngày 23/11/2017

138

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động cung cấp thông tin trên hệ thống Cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*

Sở TTTT

Quý II

 

 

X

Công văn số 30/STTTT-CNTT ngày 11/01/2018

139

Quyết định Quy định phân công, ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

Quý II

 

 

X

Công văn số 2918/SXD-VP ngày 27/11/2017

140

Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II

 

 

X

Công văn số 2328/SKHĐT-TH ngày 27/11/2017

141

Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II

 

 

X

Công văn số 2328/SKHĐT-TH ngày 27/11/2017

142

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngươi lao động trên địa bàn tỉnh

Sở VHTTDL

Quý II

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

143

Đề án xây dựng mô hình trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa số 04 Nguyễn Du (Biệt điện Bảo Đại)

Sở VHTTDL

Quý II

 

 

X

Công văn số 35/SVHTTDL-VP ngày 10/01/2018

144

Đề án trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

Sở VHTTDL

Quý II

 

 

X

Công văn số 35/SVHTTDL-VP ngày 10/01/2018

145

Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Tài chính

Quý II

 

X

 

Công văn số 3107/STC-VP ngày 05/12/2017

146

Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Tài chính

Quý II

 

X

 

147

Đề án Khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đắk Lắk (Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)

Sở Công Thương

Quý II

 

 

X

Công văn số 28/SCT-VP ngày 08/01/2018

148

Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Công Thương

Quý II

 

 

X

Công văn số 28/SCT-VP ngày 08/01/2018

149

Nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư xã hội hóa vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Quý II

 

X

 

Kế hoạch số 10611/KH-UBND ngày 29/12/2017

150

Quy hoạch phát triển các sản phẩm cơ khí chủ yếu tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Đề nghị Bộ Công thương phê duyệt)

Sở Công Thương

Quý II

 

 

X

Công văn số 1597/SCT-VP ngày 24/11/2017

151

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Công Thương

Quý II

 

 

X

Công văn số 1597/SCT-VP ngày 24/11/2017

152

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN Quý I/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 4

 

 

X

 

153

Tổ chức ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Sở VHTTDL

Tháng 4

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

154

Thành lập Trung tâm Y tế các huyện: M'Drắk, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Bông, Lắk

Sở Y tế

Tháng 4

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

155

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở LĐTBXH

Tháng 4

 

 

X

Công văn số 51/SLĐTBXH-VP ngày 09/01/2018

156

Chỉ đạo tăng cường an toàn vệ sinh lao động

Sở LĐTBXH

Tháng 4

 

 

X

157

Ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018

Sở GDĐT

Tháng 4

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

158

Hoàn thiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sở NNPTNT

Tháng 4

 

 

X

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

159

Hoàn thiện quy hoạch: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sở NNPTNT

Tháng 4

 

X

 

160

Hoàn thiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 4

 

X

 

161

Hoàn thiện Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tháng 4

 

X

 

162

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị số 02/2016/CT-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh)

Sở NNPTNT

Tháng 4

 

 

X

163

Kế hoạch xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho các sản phẩm nông sản chủ lực sản xuất theo VietGAP, mô hình chuỗi tỉnh Đắk Lắk đến 2020

Sở NNPTNT

Tháng 4

 

 

X

164

Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 (theo Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Sở NNPTNT

Tháng 4

 

 

X

165

Phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm do tỉnh quản lý, giai đoạn 2016 - 2020

Sở GTVT

Tháng 4

 

 

X

Công văn số 1974/SGTVT-VP ngày 08/12/2017

166

Tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2017

Sở Nội vụ

Tháng 4

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

167

Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo dục

Sở Nội vụ

Tháng 4

 

 

X

168

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2017

Sở Nội vụ

Tháng 4

 

 

X

169

Thông báo phân công nhiệm vụ theo dõi các Cụm, Khối thi đua của các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 4

 

 

X

170

Đăng ký nội dung, tiêu chí thi đua, điểm thi đua và phong trào thi đua với Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên; Hội đồng TĐKT Trung ương

Sở Nội vụ

Tháng 4

 

 

X

171

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập

Sở GDĐT

Tháng 4, 5

 

 

X

Công văn số 33/SGDĐT-VP ngày 08/01/2018

172

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 4/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 5

 

 

X

 

173

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung kiểm tra theo kế hoạch

Sở Nội vụ

Tháng 5

 

 

X

Công số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

174

Thăm, chúc mừng một số cơ sở Phật giáo nhân lễ Phật đản PL.2562-DL.2018

Sở Nội vụ

Tháng 5

 

 

X

175

Tổ chức thực hiện xét chuyển viên chức sang công chức

Sở Nội vụ

Tháng 5

 

 

X

176

Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc và Hội nghị trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 5

 

 

X

177

Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi Quốc gia năm 2018, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen

Sở GDĐT

Tháng 5

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

178

Các văn bản chỉ đạo công tác hè năm 2018

Sở GDĐT

Tháng 5

 

 

X

179

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở GTVT

Tháng 5

 

 

X

Công văn số 1974/SGTVT-VP ngày 08/12/2017

180

Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sở NNPTNT

Tháng 5

 

 

X

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

181

Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 5

 

 

X

182

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sở TNMT

Tháng 5

 

 

X

Công văn số 2357/STNMT-VP ngày 24/11/2017

183

Thành lập Trung tâm Y tế các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Cư M'gar, Cư Kuin, Krông Búk

Sở Y tế

Tháng 5

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

184

Làm việc với UBND huyện Krông Pắc liên quan đến dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp...

UBND huyện Krông Pắc

Tháng 5

 

 

X

Công văn số 08/UBND-VP ngày 05/01/2018

185

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 5

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

186

Kế hoạch tiếp nhận, tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước

Sở LĐTBXH

Tháng 5

 

 

X

187

Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk

Sở LĐTBXH

Tháng 5, 6

 

X

 

188

Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 6

 

 

X

 

189

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực Công Thương năm 2018

VP UBND tỉnh

Tháng 6

 

 

X

 

190

Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (6 tháng)

VP UBND tỉnh

Tháng 6

 

 

X

 

191

Họp thông qua thành viên UBND tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX năm 2018 (dự kiến tổ chức vào tháng 7/2018)

VP UBND tỉnh

Tháng 6

 

 

X

 

192

Kế hoạch tổ chức Hội giảng Giáo viên giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 51/SLĐTBXH-VP ngày 09/01/2018

193

Kế hoạch hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Sở LĐTBXH

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

194

Ban hành Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở GTVT

Tháng 6

 

X

 

Công văn số 1974/SGTVT-VP ngày 08/12/2017

195

Họp Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

Sở GTVT

Tháng 6

 

 

X

196

Thành lập Trung tâm Y tế các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Pắc

Sở Y tế

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

197

Đề án Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh (BMT - Smart City) giai đoạn 2018 - 2020 tầm nhìn đến 2025

Sở TTTT

Tháng 6

 

X

 

Công văn số 905/STTTT-KHTC ngày 28/11/2017

198

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở TTTT

Tháng 6

 

 

X

199

Nghị quyết về cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ học tập cho học sinh ngoài đối tượng chính sách theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Sở GDĐT

Tháng 6

 

X

 

Công văn số 33/SGDĐT ngày 08/01/2018

200

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 (định kỳ 02 lần/năm)

Sở KHĐT

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 2414/SKHĐT-TH ngày 05/12/2017

201

Trình Bộ Nội vụ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện (Đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt)

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

202

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

203

Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

204

Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

205

Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

206

Báo cáo tình hình thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gửi Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

207

Tổ chức kiểm tra công tác thi đua khen thưởng đối với các Cụm, Khối thi đua do tỉnh tổ chức

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

208

Tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Nội vụ

Sở Nội vụ

Tháng 6

 

 

X

209

Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

210

Xây dựng kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+) giai đoạn năm 2018-­2030

Sở NNPTNT

Tháng 6

 

 

X

211

Xây dựng Dự án đầu tư các mô hình Hợp tác xã kiểu mới liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn an toàn, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm

Sở NNPTNT

Tháng 6

 

 

X

212

Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Sở Tư pháp

Tháng 6

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

213

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức đi chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập mô hình tại các tỉnh thuộc Chương trình 135 năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh

Quý II-III

 

 

X

Công văn số 687/BDT-VP ngày 07/12/2017

214

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh

Quý II-III

 

 

X

215

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê về thực trạng kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban Dân tộc tỉnh

Quý II-III

 

 

X

216

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS” năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh

Quý II-III

 

 

X

217

Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Quý II-III

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

218

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021”

Sở Tư pháp

Quý II-III

 

 

X

IV

Quý III

 

 

 

 

 

 

219

Xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ 3

Sở VHTTDL

Quý III

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

220

Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sử thi (Khan) của người Êđê

Sở VHTTDL

Quý III

 

 

X

221

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh (Điểm a, Khoản 2, Điều 75, Luật Du lịch năm 2017)

Sở VHTTDL

Quý III

 

X

 

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

222

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2019

Sở KHĐT

Quý III

 

 

X

Công văn số 2328/SKHĐT-TH ngày 27/11/2017

223

Quyết định thành lập Phòng Nghiệp vụ 3 hoặc Phòng Quản lý nghiệp vụ thuộc Trung tâm TGPL nhà nước theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Sở Tư pháp

Quý III

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

224

Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Quý III

 

 

X

225

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018 (6 tháng)

Sở Tư pháp

Quý III

 

 

X

Công văn số 13/STP-VP ngày 11/01/2018

226

Quyết định điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

Quý III

 

 

X

Công văn số 2918/SXD-VP ngày 27/11/2017

227

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

Quý III

 

 

X

228

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

VP UBND tỉnh

Tháng 7

 

 

X

 

229

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2018

Sở Tư pháp

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 764/STP- VP ngày 07/12/2017

230

Quy định cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Sở TTTT

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 905/STTTT-KHTC ngày 28/11/2017

231

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020”

Sở KHCN

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 686/SKHCN-VP ngày 05/12/2018

232

Phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2018-2019

Sở GDĐT

Tháng 7

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

233

Phê duyệt kế hoạch xét tuyển giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2018

Sở GDĐT

Tháng 7

 

 

X

234

Báo cáo Bộ Nội vụ tình hình thực hiện biên chế công chức, viên chức năm 2017 và Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2019 của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Nội vụ

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

235

Tham gia Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên

Sở Nội vụ

Tháng 7

 

 

X

236

Dự kiến tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế

Sở Nội vụ

Tháng 7

 

 

X

237

Thẩm định và trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập không được giao quyền tự chủ theo Công văn số 9067/UBND-TH ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 7

 

 

X

238

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Sở Tư pháp

Tháng 7

 

 

 

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

239

Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai Kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2018

Sở VHTTDL

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

240

Quyết định về việc ban hành quy định phối hợp giữa cơ quan nhà nước với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất nằm ngoài khu, cụm công nghiệp thuộc trường hợp nhà nước phải thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án đầu tư đối với diện tích có nguồn gốc thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 2357/STNMT-VP ngày 24/11/2017

241

Đăng cai tổ chức Chương trình Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ IV, năm 2018 nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Pháp và Chương trình giao lưu Văn hóa Việt Nam - Pháp nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 31/SNgV-VP ngày 09/01/2018

242

Kế hoạch thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách và đơn vị tiêu biểu nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Sở LĐTBXH

Tháng 7

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

243

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 8

 

 

X

 

244

Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 8

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

245

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Sò TNMT

Tháng 8

 

 

X

Công văn số 2357/STNMT-VP ngày 24/11/2017

246

Chỉ đạo thực hiện lập Danh mục công trình, dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai

Sở TNMT

Tháng 8

 

X

 

247

Tổng kết, khen thưởng năm học 2017-2018, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng

Sở GDĐT

Tháng 8

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

248

Quyết định ban hành kế hoạch về Khung thời gian năm học 2018 -2019

Sở GDĐT

Tháng 8

 

 

X

249

Phương án biên chế công chức, số lượng viên chức năm 2018 của các cơ quan đơn vị

Sở Nội vụ

Tháng 8

 

X

 

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

250

Thẩm định chế độ chính sách theo Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 8

 

 

X

251

Họp Hội đồng KHSK tỉnh lần 2 để xét sáng kiến cấp tỉnh cho ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 và cho tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục

Sở Nội vụ

Tháng 8

 

 

X

252

Khen thưởng ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 (Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen)

Sở Nội vụ

Tháng 8

 

 

X

253

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 9

 

 

X

 

254

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2018

VP UBND tỉnh

Tháng 9

 

 

X

 

255

Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (Quý III năm 2018)

VP UBND tỉnh

Tháng 9

 

 

X

 

256

Giao biên chế công chức, số lượng viên chức năm 2018 cho các đơn vị (sau khi được HĐND tỉnh thông qua)

Sở Nội vụ

Tháng 9

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

257

Đề án thành lập thôn, buôn

Sở Nội vụ

Tháng 9

 

X

 

258

Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu về lưu trữ lịch sử (các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh)

Sở Nội vụ

Tháng 9

 

 

X

259

Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu về lưu trữ lịch sử (các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh)

Sở Nội vụ

Tháng 9

 

 

X

260

Quyết định về thành lập thôn, buôn (Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Đề án thành lập thôn, buôn)

Sở Nội vụ

Tháng 9

 

 

X

261

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Sở GDĐT

Tháng 9

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

262

Họp Ban chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập của tỉnh

Sở GDĐT

Tháng 9

 

 

X

263

Ban hành Quyết định sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

Tháng 9

 

 

X

Công văn số 1974/SGTVT-VP ngày 08/12/2017

264

Quy chế quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và sử dụng Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

Sở TTTT

Tháng 9

 

 

X

Công văn số 1597/SCT-VP ngày 24/11/2017

265

Kiểm tra, thẩm định Danh mục công trình, dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện

Sở TNMT

Tháng 9

 

 

X

Công văn số 2357/STNMT-VP ngày 24/11/2017

266

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phát triển KH&CN

Sở KHCN

Tháng 9

 

 

X

Công văn số 686/SKHCN-VP ngày 05/12/2018

267

Quy hoạch cánh đồng lớn giai đoạn cần xác định lại giai đoạn định hướng đến năm 2030 tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 9

 

X

 

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

268

Quyết định của UBND tỉnh phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi; phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình thủy lợi; phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 9

 

 

X

Công văn số 67/SNN-KHTC ngày 10/01/2018

269

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 9

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

270

Phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ban Dân tộc tỉnh

Quý III-IV

 

 

X

Công văn số 687/BDT-VP ngày 07/12/2017

271

Nghị quyết quy định đội ngũ cộng tác viên làm công tác gia đình tại thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở VHTTDL

Quý III-IV

 

X

 

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

V

Quý IV

 

 

 

 

 

 

272

Đề án Phát triển hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025

Sở VHTTDL

Quý IV

 

 

X

Công văn số 35/SVHTTDL-VP ngày 09/01/2018

273

Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Thay thế Quyết định số 119/2003/QĐ-UB, ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh)

Sở VHTTDL

Quý IV

 

 

X

Công văn số 2093/SVHTTDL ngày 24/11/2017

274

Quyết định về việc Quy định chi tiết mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Quyết định QPPL (Khoản 2, Điều 29, Luật Du lịch năm 2017)

Sở VHTTDL

Quý IV

 

 

X

275

Đề nghị phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 (Đề nghị TTgCP phê duyệt)

Sở VHTTDL

Quý IV

 

 

X

276

Chủ trương lập Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040

Sở VHTTDL

Quý IV

 

 

X

277

Báo cáo công tác tư pháp năm 2018 (01 năm)

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

278

Báo cáo kết quả công tác ban hành, kiểm tra văn bản QPPL năm 2018 (01 năm)

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

279

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018 (01 năm)

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

280

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về công tác TGPL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2020

Sở Tư pháp

Quý IV

 

X

 

281

Công văn về việc rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

282

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

283

Quyết định củng cố, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

204

Quyết định củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

285

Báo cáo công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

286

Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

287

Kế hoạch xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

Công văn số 13/STP-VP ngày 11/01/2018

288

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo yêu cầu của Trung ương (Theo Kế hoạch của Trung ương)

Sở Tư pháp

Quý IV

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

289

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019

Thanh tra tỉnh

Quý IV

 

 

X

 

290

Nghị quyết về quy định biện pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Sở KHĐT

Quý IV

 

X

 

Công văn số 2328/SKHĐT-TH ngày 27/11/2017

291

Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Sở TTTT

Quý IV

 

 

X

Công văn số 30/STTTT-CNTT ngày 11/01/2018

292

Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị và phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

Quý IV

 

 

X

Công văn số 2918/SXD-VP ngày 27/11/2017

293

Quyết định Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Sở Xây dựng

Quý IV

 

 

X

294

Quyết định Quy định về phân cấp quản lý hoạt động cấp nước sạch đô thị khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng

Quý IV

 

 

X

295

Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Xây dựng

Quý IV

 

 

X

296

Triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013

Sở Xây dựng

Quý IV

 

 

X

297

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Sở Tài chính

Quý IV

 

 

X

Công văn số 3107/STC-VP ngày 05/12/2017

298

Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi NSNN năm 2018, dự toán NSNN năm 2019

Sở Tài chính

Quý IV

 

X

 

299

Trình đề nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

Sở Tài chính

Quý IV

 

X

 

300

Giao dự toán thu - chi NSNN năm 2019

Sở Tài chính

Quý IV

 

X

 

301

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Ban Dân tộc tỉnh

Quý IV

 

 

X

Công văn số 687/BDT-VP ngày 07/12/2017

302

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 10

 

 

X

 

303

Chỉ đạo các huyện thực hiện kiểm tra và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2018 (GD Mầm non 5 tuổi, GD Tiểu học, GD Trung học cơ sở)

Sở GDĐT

Tháng 10

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

304

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở Tư pháp

Tháng 10

 

 

X

Công văn số 764/STP-VP ngày 07/12/2017

305

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở NNPTNT

Tháng 10

 

 

X

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

306

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 10

 

 

X

Công văn số 67/SNN-KHTC ngày 10/01/2018

307

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tháng 10

 

 

X

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

308

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các đơn vị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng

Sở Y tế

Tháng 10

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

309

Đề nghị tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và "Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tiêu biểu" năm 2018 nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Sở Nội vụ

Tháng 10

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

310

Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Nội vụ

Tháng 10

 

X

 

311

Dự kiến tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo dục

Sở Nội vụ

Tháng 10

 

 

X

312

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 10/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 11

 

 

X

 

313

Họp thông qua thành viên UBND tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX năm 2018 (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2018)

VP UBND tỉnh

Tháng 11

 

 

X

 

314

- Xét và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong tỉnh

- Hướng dẫn, phối hợp với các Cụm, Khối thi đua của tỉnh chuẩn bị nội dung tổng kết giao ước thi đua năm 2018

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và trình khen thưởng

- Tổ chức Sơ kết phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sở Nội vụ

Tháng 11

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

315

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xét tặng Bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu

Sở GDĐT

Tháng 11

 

 

X

Công văn ngày 04/12/2017

316

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Sở Y tế

Tháng 11

 

 

X

Công văn số 2726/SYT-KHNVY ngày 04/12/2017

317

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 11

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

318

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 11/2018, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018

VP UBND tỉnh

Tháng 12

 

 

X

 

319

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018

VP UBND tỉnh

Tháng 12

 

 

X

 

320

Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (báo cáo năm)

VP UBND tỉnh

Tháng 12

 

 

X

 

321

Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh năm 2019; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2019

VP UBND tỉnh

Tháng 12

 

 

X

 

322

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018

Sở LĐTBXH

Tháng 12

 

 

X

Công văn số 2328/SLĐTBXH-VP ngày 30/11/2017

323

Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2019, Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019, Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2019

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

Công văn số 1808/SNV-VP ngày 24/11/2017

324

Phương án biên chế công chức, số lượng viên chức năm 2019 của các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

X

 

325

Báo cáo Bộ Nội vụ công tác quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động của các Hội, quỹ trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

326

Thăm, chúc mừng một số cơ sở Công giáo và Tin lành nhân lễ Giáng sinh 2018

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

327

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

328

Quyết định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

329

Báo cáo tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và chấm điểm thi đua năm 18 gửi Hội đồng TĐKT Trung ương và Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

330

Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

331

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

332

Họp Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh tổng kết công tác CCHC năm 2018 và thống nhất đề xuất ngân sách dành cho CCHC năm 2019

Sở Nội vụ

Tháng 12

 

 

X

333

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 (định kỳ 02 lần/năm)

Sở KHĐT

Tháng 12

 

 

X

Công văn số 2414/SKHĐT-TH ngày 05/12/2017

334

Chương trình và danh mục các dự án xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh

Sở KHĐT

Tháng 12

 

 

X

 

335

Họp Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

Sở GTVT

Tháng 12

 

 

X

Công văn số 1974/SGTVT-VP ngày 08/12/2017

336

Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018

Ban ATGT tỉnh

Tháng 12

 

 

X

337

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản đến 2020, định hướng 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thay thế Quyết định 1595/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh)

Sở NNPTNT

Tháng 12

 

 

X

Công văn số 2694/SNN-KHTC ngày 27/11/2017

338

Đề án tăng cường và nâng cao chất lượng Hợp tác xã nông nghiệp

Sở NNPTNT

Tháng 12

 

 

X

339

Đề án “Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh

Sở NNPTNT

Tháng 12

 

 

X

340

Dự án bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (Đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)

Sở NNPTNT

Tháng 12

 

 

X

341

Định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời của một số loại cây trồng: Sầu riêng, bơ, cam quýt, chanh dây, nhãn, vải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 12

 

 

X

342

Quy định nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT

Tháng 12

 

 

X

343

Quyết định của UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sở NNPTNT

Tháng 12

 

 

X

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 280/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79