Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 28/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Đức Vượng
Ngày ban hành: 01/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2021/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN THUỘC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KGVX;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(D).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Vượng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN THUỘC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp từ cấp huyện đến cấp xã; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo đúng quy định của Luật Báo chí năm 2016, Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

2. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thông tin, tuyên truyền trung thực, khách quan về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước

a) Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Báo chí năm 2016 và được Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.

b) Phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước được phân công phụ trách đưa tin về tỉnh Hà Nam chỉ được hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Báo chí năm 2016; có văn bản giới thiệu của cơ quan báo chí gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước về hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, hỗ trợ tác nghiệp.

d) Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan chủ quản báo chí và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại tỉnh Hà Nam; hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao; tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đình chỉ hoạt động văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước ngừng hoạt động ngay sau khi cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí hoặc phóng viên bị thu hồi Thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thông báo về việc cử, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước

a) Chậm nhất là 05 ngày trước khi có sự thay đổi về địa điểm, trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, hoặc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Khoản 6, Điều 22 Luật Báo chí năm 2016.

Khi có sự thay đổi về phóng viên phụ trách đưa tin về tỉnh Hà Nam, cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải danh sách các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước được phân công đưa tin về tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của sở và có các hình thức thông báo phù hợp tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1. Quyền hạn

a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản liên quan khác.

b) Được cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

c) Được tạo điều kiện khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn để hoạt động nghiệp vụ theo Giấy mời và tuân thủ các quy định cụ thể của Ban Tổ chức các hoạt động đó.

đ) Được đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước khen thưởng, biểu dương đối với những thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Hà Nam.

2. Trách nhiệm

a) Tìm hiểu và phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, có ý thức xây dựng đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí và quy định của pháp luật.

b) Phát hiện và đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

c) Thực hiện hoạt động báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và các quy định của pháp luật có liên quan.

d) Tham gia các hoạt động báo chí do tỉnh Hà Nam tổ chức.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động định kỳ 06 tháng, 01 năm; báo cáo số lượng, tên và nội dung tin, bài viết về Hà Nam hàng tháng phục vụ hội nghị giao ban báo chí định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông; thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông khi thay đổi trụ sở giao dịch.

e) Người đứng đầu các cơ quan báo chí, trưởng văn phòng đại diện của cơ quan báo chí trung ương có văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam; người đứng đầu các cơ quan báo chí cử phóng viên, có phóng viên về hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên do cơ quan báo chí giới thiệu hoạt động nghiệp vụ.

g) Phóng viên khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải xuất trình Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (còn thời hạn). Trường hợp là phóng viên chưa được cấp Thẻ Nhà báo phải xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí cử đến do Tổng Biên tập hoặc người được Tổng Biên tập ủy quyền ký kèm theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để xác minh. Giấy giới thiệu đang còn hiệu lực và ghi rõ: Họ và tên phóng viên; tên cơ quan, tổ chức đến liên hệ làm việc; nội dung và thời gian làm việc cụ thể. Các phóng viên thực hiện đúng Luật Báo chí năm 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 483/QĐ-HNBVN ngày 16/12/2016 của Hội Nhà báo Việt Nam); không lạm dụng danh nghĩa cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật.

h) Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần theo nội dung ghi trong Giấy mời tại các kỳ giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức; các cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp từ cấp huyện đến cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có trách nhiệm như sau:

a) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện và có văn bản trả lời về việc đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trong nước tại tỉnh Hà Nam.

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức giao ban báo chí; quản lý thông tin của báo chí viết về Hà Nam theo quy định của pháp luật về báo chí.

c) Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

đ) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành; trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

e) Báo cáo đánh giá hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú định kỳ 6 tháng, 1 năm và và theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Phối hợp với người đứng đầu cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến tỉnh Hà Nam và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên.

h) Đề xuất biểu dương, khen thưởng các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

i) Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, các chế độ, chính sách về báo chí.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm vận động, tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang làm việc ở văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo tỉnh; bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú.

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh quản lý, tạo điều kiện cho phóng viên các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250