Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2007 về phân cấp cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 279/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 279/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 189/TTr-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thẩm quyền:

1. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện công tác cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng được quy định tại khoản 1, khoản 2 – Điều 33 của Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Cà Mau; đảm nhận công tác cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên các trục lộ chính thuộc địa bàn thành phố Cà Mau (đô thị loại III), thị trấn Năm Căn và thị trấn Sông Đốc (là 2 đô thị dự kiến nâng cấp lên đô thị loại IV), cụ thể như sau:

1.1. Thành phố Cà Mau (đính kèm bản vẽ):

- Hệ thống giao thông bộ chính: Tất cả hệ thống giao thông bộ chính có chỉ giới đường đỏ ≥ 25 mét, hệ thống giao thông đường bộ song hành với hệ thống giao thông đường thủy Quốc gia và hệ thống giao thông tại các trung tâm hành chính, thương mại – dịch vụ, văn hóa – thể dục thể thao cấp tỉnh.

- Hệ thống giao thông thủy chính: Tất cả hệ thống giao thông thủy cấp Quốc gia đi qua trung tâm thành phố Cà Mau (phạm vi được giới hạn bởi đồ án quy hoạch chung thành phố Cà Mau).

1.2. Thị trấn Năm Căn (đính kèm bản vẽ):

- Hệ thống giao thông bộ chính:

TT

Tên hệ thống giao thông đường bộ

Giới hạn

Điểm đầu

Điểm cuối

01

Đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 1)

Rạch Ông Tình (M1)

Sông Cửa Lớn (M2)

02

Đường Hùng Vương (tuyến lộ đi xã Hàng Vịnh)

Cầu Kênh Tắc (M3)

Rạch Cái Trăng (M4)

- Hệ thống giao thông thủy chính:

TT

Tên hệ thống giao thông đường thủy 

Giới hạn

Điểm đầu

Điểm cuối

01

Sông Cửa Lớn

Sông Kênh Tắc (M5)

Rạch Cái Trăng (M6)

02

Sông Kênh Tắc

Rạch Ông Tình (M7)

Sông Cửa Lớn (M5)

1.3. Thị trấn Sông Đốc (đính kèm bản vẽ):

 - Hệ thống giao thông bộ chính:

TT

Tên hệ thống giao thông đường bộ

Giới hạn

Điểm đầu

Điểm cuối

01

Đường Trung tâm

Đường vành đai (M1)

Kênh xáng múc (M2) 

- Hệ thống giao thông thủy chính:

TT

Tên hệ thống giao thông đường thủy 

Giới hạn

Điểm đầu

Điểm cuối

01

Sông Ông Đốc

Đường vành đai (M4)

Kênh xáng múc (M3)

2. UBND thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng nằm trên các trục giao thông thủy – bộ chính được quy định tại điểm 1.1 của Quyết định này.

3. UBND huyện Năm Căn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng nằm trên các trục giao thông thủy – bộ chính được quy định tại điểm 1.2 của Quyết định này.

4. UBND huyện Trần Văn Thời chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng nằm trên các trục giao thông thủy – bộ chính được quy định tại điểm 1.3 của Quyết định này.

5. UBND các huyện còn lại chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

6. UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, theo quy định cụ thể của UBND cấp huyện.

Điều 2. Quy định về trình tự thủ tục:

1. Trung tâm cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo mô hình cơ chế một cửa ở tất cả các cơ quan thẩm quyền theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Trình tự thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Cà Mau.

3. Biểu mẫu thực hiện các thủ tục có liên quan tuân thủ theo hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CV: XD, NĐ;
- Lưu VT, H30/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Dương Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2007 về phân cấp cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.560
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.146.166