Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2782/QĐ-BVHTTDL năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hiệu: 2782/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 19/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THTHAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2782/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định s76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phvề kim soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khi lãnh thổ Việt Nam đ trưng bày, trin lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ;

Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC):
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện t);
- Các S VHTTDL; S VHTT;
- Lưu: VT, PC (01), ng 110

BỘ TRƯỞNG
Hoàn
gTuấn Anh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNIH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thc hin

Ghi chú

I

THTỤC HÀNH CHÍNH CP TRUNG ƯƠNG

 

Thtục tiếp nhận hồ sơ đnghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Văn hóa

Cục Di sản văn hóa/Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

Thủ tục cho phép tổ chức trin khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ htrợ còn tính năng, tác dụng đưc sử dng làm đo c

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

PHN II. NỘI DUNG CỤ THCỦA TNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP TRUNG ƯƠNG

Thủ tục tiếp nhận hồ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trvào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thut

* Trình tự thực hiện:

- Tchức, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thViệt Nam đ trưng bày, trin lãm văn hóa, nghệ thuật nộp trực tiếp một 01 bộ hồ sơ tại Cục Di sn văn hóa hoặc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Trong thời hạn năm 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ, Cục Di sản văn hóa hoặc Cục Mỹ thuật, Nhiếp nh và Triển lãm xem xét, gửi văn bn đề nghị kèm theo hồ sơ đến Cục Cnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cấp Giấy phép.

- Trường hợp không đủ tài liệu đđề nghị Cục Cảnh sát qun lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cp Giy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp.

* Thành phần, slượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản đề nghị cho phép mang vũ khí, công cụ hỗ trvào hoặc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép trin khai sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ htrợ làm đạo cụ).

(2) Giấy giới thiệu của người đến liên hệ;

(3) Bn sao quyết định hoặc kế hoạch ca cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra để triển lãm, trưng bày.

- Slượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn gii quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét, gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Cục Cảnh sát qun lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cấp Giấy phép.

* Đối tưng thc hin thủ tc hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thc hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thm quyn quyết định: Cục Mthuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Cục Di sản văn hóa.

- Cơ quan (trực tiếp thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Cục Di sn văn hóa.

* Kết quthực hiện thtục hành chính: Văn bn đề nghị.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cho phép mang vũ khí, công cụ htrợ vào/ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (theo mẫu 01 ban hành theo Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thViệt Nam đ trưng bày, trin lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thtục cho phép trin khai sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ làm đạo cụ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý ca thủ tục hành chính:

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển Lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Có hiệu lực từ ngày 01/3/2015.

- Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một s điu của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Có hiệu lực từ ngày 20/7/2012.

Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đ trưng bày, trin lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sdụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.

 

TCHỨC ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..............., ngày.....tháng......năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP MANG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀO/RA KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM

Kính gửi:

- Cục Di sn văn hóa/Cục Mỹ thuật, Nhiếp nh và Trin lãm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Cnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an

1. Tên tổ chức, cá nhân (ghi bằng chữ in hoa):..............................................................

2. Địa ch(địa chỉ trụ s chính đi với tchức):..............................................................

Điện thoại:....................................- Fax:..........................- Email:....................................

3. Họ tên của người mang vũ khí, công cụ hỗ trợ:..........................................................

Giới tính:.....................Sinh ngày:....../......./.......Dân tộc:........Quốc tịch:........................

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn giá trị sử dụng số:...............................

Ngày cấp:......./......../........Nơi cấp:..................................................................................

4. Nội dung đề nghị:

Số lượng:...............................................................Chủng loại:........................................

Nhãn hiệu:........................................................................................................................

Cơ số đạn:........................................................................................................................

Phụ kiện kèm theo (nếu có):.............................................................................................

Phương tiện vận chuyển (trường hợp vận chuyển với số lượng lớn):.............................

Cửa khu mang vũ khí/công cụ hỗ trợ vào/ra khi lãnh thổ Việt Nam:............................

5. Lý do mang vào/mang ra:.............................................................................................

6. Thời hạn mang vào/mang ra (ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm):..........

Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị Cục Cảnh sát qun lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cấp Giy phép mang vũ khí/công cụ hỗ trợ vào/ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Cam kết: Chấp hành nghiêm chnh các quy định ca pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ./.

 

 

TCHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu đối với tchức/ký, ghi rõ họ tên đi với cá nhân)

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Thtục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí ththao, vật liệu nổ, công cụ hỗ tr còn tính năng, tác dng đưc sử dng làm đo c

* Trình tự thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một 01 bộ hồ đến cơ quan chủ qun trực tiếp hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa, Thể thao để đnghị cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng làm đạo cụ phù hợp với kịch bản phim, nội dung chương trình biu diễn nghệ thuật.

- Trong thời hạn năm 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ quản trực tiếp hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa, Thể thao xem xét, có văn bản trả lời về việc đồng ý triển khai thực hiện; trường hp không đồng ý phải trlời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cho phép tổ chức trin khai sử dụng vũ khí quân dụng/súng săn/vũ khí thể thao/vật liệu nổ/công cụ hỗ trợ đlàm đạo cụ (theo mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép trin khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ).

(2) Bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật;

(3) Kịch bản phim hoặc Bản nội dung chương trình biu din nghệ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thm quyn quyết đnh: Cơ quan chủ quản trực tiếp hoặc sVăn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa, Thể thao.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chủ quản trực tiếp hoặc SVăn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa, Thể thao.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

* Lệ phí: Không

* Tên mu đơn, mu tờ khai:

Đơn đề nghị cho phép triển khai sdụng vũ khí quân dụng/súng săn/vũ khí Thể thao/vật liệu nổ/công cụ hỗ trợ đlàm đạo cụ (theo mu 02 ban hành theo Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ tởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc đ trưng bày, trin lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Có hiệu lực từ ngày 01/3/2015.

- Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công chỗ trợ. Có hiệu lực từ ngày 20/7/2012.

Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..............., ngày.....tháng......năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP TRIỂN KHAI SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG/SÚNG SĂN/VŨ KHÍ THỂ THAO/ VẬT LIỆU NỔ/CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ LÀM ĐẠO CỤ

 

Kính gửi:

Tên cơ quan chủ quản/
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa, Thể thao………

1. Tên cơ quan/tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):................................................................

2. Địa chtrụ sở chính:.....................................................................................................

Điện thoại:............................................- Fax:...................................................................

Website:.........................................................- Email:......................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan/tchức:........................................

Giới tính:................................Chức danh:........................................................................

Sinh ngày:……../……./……..Dân tộc:...................................Quốc tịch:...........................

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn giá trị sử dụng số.................................

Ngày cấp:……../……./……..Nơi cấp:...............................................................................

4. Nội dung đề nghị:

- Loại vũ khí đề nghị sdụng:

Vũ khí quân dụng

Súng săn

Vũ khí thể thao

- Vật liệu nổ đề nghị sử dụng:............................................................................................

- Công cụ hỗ trợ đề nghị sử dụng:.....................................................................................

Loại hình: Phim/chương trình biu din nghệ thuật (ghi rõ tên phim/chương trình biu diễn nghệ thuật)..............................................................................................

Lý do đề nghị:......................................................................................................................

Đề nghị ................................................ (ghi rõ tên cơ quan chủ quản hoặc SVăn hóa, Thể thao và Du lịch/S Văn hóa, Th thao) cho phép triển khai thực hiện sử dụng vũ khí quân dụng/súng săn/vũ khí thể thao/vật liệu nổ/công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng để làm đạo cụ trong phim/chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Cam kết: Chấp hành nghiêm chnh các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TCHỨC
(Ký, đóng du và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2782/QĐ-BVHTTDL năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116