Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2771/2006/QĐ-UBND về việc thành lập bộ phận thường trực để thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQ tại quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 2771/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2771/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 21 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQ NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN - BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TẠI QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐ TBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công An - Bộ Văn hóa - Thông tin - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại và đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 455/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết liên tịch 546/2003/ NQLT ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Văn hóa - Thông tin - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh;
Xét Tờ trình số 42/TTr-LĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội về việc đề nghị ra Quyết định bổ sung thành viên và thay thế Quyết định số 455/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập Bộ phận thường trực 546 quận Bình Thạnh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT - BLĐTBXH - BCA - BVHTT - UBTƯMTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công An - Bộ Văn hóa -Thông tin - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gọi tắt Bộ phận Thường trực 01) tại quận Bình Thạnh như sau:

- Bộ phận thường trực: 

1

Bà Phan Thị Nguyệt

- Phó trưởng Phòng LĐ-TB-XH

- Trưởng bộ phận

2

Ông Phan Hồng Khanh

- Phó trưởng Công An quận

- Thành viên

3

Ông Võ Minh Hoàng

- Phó trưởng Phòng VH-TT-TT

- Thành viên

Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh tham gia vào Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN tại quận Bình Thạnh:

1

Ông Trương Quốc Hùng

- Ủy viên thường trực UB.MTTQ

- Thành viên

- Tổ giúp việc :

- Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT gồm các thành viên có tên như sau: 

1

Ông Đinh Văn Sáu

- Cán bộ Phòng LĐ-TB-XH

- Tổ trưởng

2

Ông Phạm Văn Tuấn

- Phó trưởng Đội TMTH

- Thành viên

3

Ông Nguyễn Ngọc Khanh

- Cán bộ Phòng LĐ-TB-XH

- Thành viên

4

Ông Nguyễn Kim Thanh

- Cán bộ Phòng VH-TT-TT

- Thành viên

Điều 2. Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT có nhiệm vụ:

Giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện những công tác sau:

2.1 - Hàng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT và thực hiện đánh giá phân loại phường, xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phân loại, đánh giá phường, xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy của Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT áp dụng phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quận Bình Thạnh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

2.2 - Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, các phường trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn quận Bình Thạnh.

2.3 - Tham mưu đề xuất kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm; tổng hợp báo cáo tình hình kết quả công tác thực hiện, dự trù kinh phí hoạt động và các công tác khác được Thường trực Ủy ban nhân dân quận phân công.

2.4 - Định kỳ giao ban hàng tháng, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, chấm điểm rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả về Bộ phận thường trực 01 Thành phố và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, kịp thời đề xuất ý kiến với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 455/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 2553/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Công An quận, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2771/2006/QĐ-UBND về việc thành lập bộ phận thường trực để thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQ tại quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144