Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2759/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 03/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2759/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một s điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Y tế tại Tờ trình số 2755/TTr-SYT ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3174/TTr-STP ngày 26 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. (Có danh mục kèm theo)

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Sở Y tế có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhn:
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.UBND tnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/TTHC BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ TTHC BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

01

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

Khám, chữa bệnh

 

02

Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

 

03

Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

 

04

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

Khám, chữa bệnh

 

05

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

Khám, chữa bệnh

 

06

Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

Khám, chữa bệnh

 

07

Khám sức khỏe định kỳ

Khám, chữa bệnh

 

08

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

 

09

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

 

10

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đuợc tiếp tục hoạt động kkhám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

 

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Khám, chữa bệnh

 

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Khám, chữa bệnh

 

13

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

Khám, chữa bệnh

 

14

Cho phép đoàn trong nước hoặc đội chữ thập đỏ lưu động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Khám, chữa bệnh

 

15

Cho phép đoàn nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Khám, chữa bệnh

 

16

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

Khám, chữa bệnh

 

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Khám, chữa bệnh

 

18

Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Khám, chữa bệnh

 

19

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

Khám, chữa bệnh

 

20

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

 

21

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

 

22

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d khoản 1 điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế

Y tế dự phòng

 

23

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b khoản 1 điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

Y tế dự phòng

 

24

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, khoản 2, điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

Y tế dự phòng

 

25

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b khoản 2 điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

Y tế dự phòng

 

26

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm c khoản 2 điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

Y tế dự phòng

 

27

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

Y tế dự phòng

 

28

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II

Y tế dự phòng

 

29

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn

Y tế dự phòng

 

30

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do bị hỏng, bị mất

Y tế dự phòng

 

31

Cấp lại giấy chứng nhận an toàn sinh học do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

Y tế dự phòng

 

32

Xin xuất/nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch

Dược - Mỹ phẩm

 

33

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn toàn thực phẩm đối với tổ chức

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 

34

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn toàn thực phẩm đối với cá nhân

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 

35

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay thế thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

Khám, chữa bệnh

 

36

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay thế thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

HIV/AIDS

 

37

Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV

HIV/AIDS

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

01

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Y tế dự phòng

245160

02

Cấp giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải đường bộ

Y tế dự phòng

245164

03

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt

Y tế dự phòng

245169

04

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

Y tế dự phòng

245175

05

Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

Dược - Mỹ phẩm

245166

06

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế (quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế)

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

245188

07

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

245196

08

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (quy định tại khoản 2, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế )

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

245200

09

Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (quy định tại khoản 2, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế )

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

245207

10

Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh tây ninh

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

245208

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

HIV/AIDS

245254

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bị mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động

HIV/AIDS

245235

13

Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

HIV/AIDS

245259

14

Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện

HIV/AIDS

245263

15

Chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện

HIV/AIDS

245264

16

Thay thế cơ sở điều trị cho bệnh nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

HIV/AIDS

245266

17

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh

Đấu thầu, mua sắm

245267

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ(*)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

01

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thay đổi địa điểm hoạt động

HIV/AIDS

245256

02

Thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

HIV/AIDS

245260

 (*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2759/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 công bố, công khai thủ tục hành chính mới/ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!