Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 271/QĐ-UBND.HC năm 2017 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 271/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh (gọi tắt là Chủ tịch) thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh (viết tắt là UBND Tỉnh), các thành viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh (gọi tắt là Phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND Tỉnh.

2. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề quan trọng. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch:

- Chỉ đạo các sở, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND Tỉnh, Chủ tịch;

- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các sở, ngành;

- Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các sở, ngành và các địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong phạm vi được phân công;

- Theo dõi chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở, ngành được phân công phụ trách.

4. Khi Chủ tịch vắng mặt và trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chủ tịch ủy nhiệm cho một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch lãnh đạo công tác của UBND Tỉnh và giải quyết công việc do Chủ tịch phụ trách theo quy định;

5. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch.

Các Ủy viên UBND Tỉnh có thể được ủy quyền giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Tỉnh để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND Tỉnh.

7. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch chủ trì họp với các Phó Chủ tịch để giải quyết những công việc chung của UBND Tỉnh khi xét thấy công việc đó cần phải bàn bạc và có ý kiến thống nhất giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trước khi quyết định.

8. Mỗi thành viên UBND Tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh; đồng thời, cùng chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND Tỉnh trước Hội đồng nhân dân Tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Tỉnh

1. Chủ tịch, Bí thư Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng - an ninh; tư pháp; đối ngoại; cải cách hành chính; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; công chức - công vụ; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tổng hợp; thi hành án dân sự; thông tin và truyền thông; phát triển du lịch;

c) Theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra; Tư pháp; Nội vụ; Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Cục Thống kê; Trung tâm Phát triển Du lịch;

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Phát triển kinh tế Tỉnh; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Tỉnh; Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh; Hội đồng Xét chuyển ngạch thanh tra viên Tỉnh; Hội đồng Thẩm định giá đất Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân và Phòng, chống khủng bố trên địa bàn Tỉnh; Ban An toàn Giao thông Tỉnh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước Tỉnh; Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự Tỉnh; Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Tỉnh; Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh; Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới Quốc gia Việt Nam - Campuchia; Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Đồng Tháp; Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch Tỉnh; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Tỉnh;

đ) Chỉ đạo công tác Văn phòng UBND Tỉnh;

e) Tiếp công dân định kỳ và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

g) Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9;

2. Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khác đi công tác, vắng mặt;

b) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp, nông thôn; kinh tế hợp tác; làng nghề nông thôn; chuỗi ngành hàng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tài nguyên và môi trường; nhà ở; phát triển đô thị; khoa học và công nghệ; đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản các lĩnh vực (kể cả các dự án ODA và PPP); đa dạng sinh học; giao thông vận tải; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; kinh tế biên giới; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch;

c) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất Tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim;

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch, bố trí dân cư và thực hiện chính sách về nhà ở Tỉnh; Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh; Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Bảo vệ, phòng chống cháy rừng Tỉnh; Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Tỉnh giai đoạn 2013 - 2020; Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án phát triển đô thị và cấp thoát nước thành phố Cao Lãnh do tổ chức WB và Na Uy tài trợ; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Tỉnh; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch;

đ) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

e) Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh, các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài chính; ngân hàng; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phát triển doanh nghiệp; thương mại - dịch vụ; phát triển sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; doanh nghiệp nhà nước và tư nhân và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch;

b) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Tài chính; Công Thương; Ngân hàng Nhà nước Tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu kinh tế Tỉnh; Cục Thuế; Cục Hải quan; Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế Tỉnh; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại Tỉnh;

d) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách.

4. Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND Tỉnh

a) Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo; y tế, dân số và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; văn thư - lưu trữ; thanh niên; dân vận chính quyền; giáo dục pháp luật; hộ tịch, kết hôn với người nước ngoài; lao động - việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; văn hóa, thể dục - thể thao và các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch;

b) Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Tỉnh; Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Cộng đồng;

c) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh; Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực Tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có công với cách mạng Tỉnh; Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo Tỉnh; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tỉnh; Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tỉnh; Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân Tỉnh; Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Tỉnh; Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em Tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em Tỉnh; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và ủy nhiệm của Chủ tịch;

d) Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

đ) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND Tỉnh với Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Tỉnh, Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và các tổ chức xã hội cấp tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

5. Các Ủy viên UBND Tỉnh

5.1. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Công an;

5.2. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Quân sự;

5.3. Ủy viên UBND Tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND Tỉnh phụ trách Nội vụ;

5.4. Ủy viên UBND Tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND Tỉnh phụ trách Văn phòng;

5.5. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Ngoại vụ;

5.6. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Thanh tra;

5.7. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Tư pháp;

5.8. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Kế hoạch và Đầu tư;

5.9. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Công Thương;

5.10. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Tài chính;

5.11. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5.12. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Xây dựng;

5.13. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Giao thông vận tải;

5.14. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Tài nguyên và Môi trường;

5.15. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Giáo dục và Đào tạo;

5.16. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội;

5.17. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Y tế;

5.18. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Thông tin và Truyền thông;

5.19. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5.20. Ủy viên UBND Tỉnh phụ trách Khoa học và Công nghệ.

Ngoài lĩnh vực phân công nêu trên, các Ủy viên UBND Tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và tham mưu thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 69/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Các Thành viên Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP I, II;
- Bộ Nội vụ;
- BCĐ Tây Nam Bộ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- VP/TU, VP/ĐĐBQH, VP/HĐND Tỉnh;
- LÐVP, CVNC/UBND Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Ly).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 271/QĐ-UBND.HC năm 2017 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


647
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180