Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 27/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 11/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm.

Giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho các Sở, Ban, Ngành và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c)
- CT, các PCT UBND Tnh (b/c);
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh;
- Lưu: VT, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định
s 27/QĐ-UBND, ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT

Tên văn bản

Nội dung

Thời đim ban hành

Cơ quan chủ trì soạn tho

1

Quyết định

Phê duyệt Chương trình giảm nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020

Quý I/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Quyết định

Nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý I/2016

3

Quyết định

Tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên CTXH xã, phường, thị trấn

Quý II/2016

4

Quyết định

Ban hành mức thu đối với đối tượng xã hội tnguyện tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

Quý I/2016

5

Quyết định

Ban hành Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-­2020

Quý I/2016

6

Quyết định

Ban hành Chương trình điều trị nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020

Quý II/2016

7

Quyết định

Ban hành Đán tiếp nhận và htrợ nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở v

Quý II/2016

8

Quyết định

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

9

Quyết định

Quy định tuyn chọn, giao trực tiếp cá nhân và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

10

Quyết định

Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

11

Quyết định

Quy định việc kim tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

12

Quyết định

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

13

Quyết định

Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

14

Quyết định

Quy chế phi hợp quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kthuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa trên đa bàn tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu

Quý I/2016

15

Quyết định

Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý I/2016

16

Quyết định

Quy định quản lý nhà nước về hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

17

Quyết định

Quy định một số nội dung về hoạt động chuyn giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý III/2016

18

Quyết định

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

Sở Y tế

19

Quyết định

Ban hành mức giá dịch vụ y tế có kết cấu chi phí chi chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

Quý II/2016

20

Quyết định

Ban hành chế độ h trkhám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg

Quý I/2016

21

Quyết định

Ban hành mức thu học phí ngành y dược từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý III/2016

22

Quyết định

Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải.

Quý III/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

23

Quyết định

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý I/2016

24

Quyết định

Điu chỉnh Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 ban nh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý II-III/2016

25

Quyết định

Điu chỉnh Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý II-III/2016

26

Quyết định

Điu chỉnh, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh BRVT.

Quý II-III/2016

27

Quyết định

Điu chỉnh, bổ sung Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 ban hành quy trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý I-II/20I6

28

Quyết định

Sửa đi Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý II/2016

29

Quyết định

Sửa đi Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý II/2016

30

Quyết định

Ban hành Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quý IV/2016

31

Quyết định

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến 2025.

Quý II/2016

32

Quyết định

Ban hành phí thm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép tài nguyên nước.

Tháng 01/2016

33

Quyết định

Ban hành quy định vùng, khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất.

Tháng 12/2016

34

Quyết định

Ban hành quy định xác định và công bố vùng bảo vệ vệ sinh khu vực ly nước sinh hoạt.

Tháng 12/2016

35

Quyết định

Ban hành Quy chế Qun lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh).

Quý I/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

36

Quyết định

Ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư vùng: thiên tai, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

Quý II/2016

37

Quyết định

Ban hành quy định mức hỗ trthực hiện sắp xếp, ổn định dân cư gn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020

Quý IV/2016

38

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn, an ninh trật tự khu vực công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Ray tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm 2016

39

Quyết định

Ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Sông Ray

Năm 2016

40

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Sông Dinh

Năm 2016

41

Quyết định

Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành, điều tiết các hồ cha nước trên địa bàn tỉnh

Năm 2016

42

Quyết định

Ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng vật nuôi, diêm nghiệp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm 2016

43

Quyết định

Điu chỉnh Quyết định 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh quy định bán nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Quý I/2016

Sở Xây dựng

44

Quyết định

Quy chế phối hợp theo cơ chế một cửa liên thông trong công tác cp giy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quý I/2016

45

Quyết định

Quy định về quy mô xây dựng và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ có thời hạn trên địa bàn tỉnh.

Quý I/2016

46

Quyết định

Quy định sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Quý II/2016

47

Quyết định

Xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư

Quý IV/2016

48

Quyết định

Quy định đầu tư xây dựng đồng bộ - quản lý - khai thác các công trình hạ tầng kthuật trên địa bàn tỉnh.

Quý IV/2016

49

Quyết định

Việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

Quý IV/2016

50

Quyết định

Sửa đổi Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, ấp, khu phố.

Năm 2016

SNội vụ

51

Quyết định

Thay thế Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố

Năm 2016

52

Quyết định

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020

Năm 2016

53

Quyết định

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020

Năm 2016

54

Quyết định

Sửa đổi Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh ban hành quy chế giải thưởng ngọn Hải Đăng

Năm 2016

55

Quyết định

Sửa đổi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tnh ban hành quy chế quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Năm 2016

56

Quyết định

Rà soát điu chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh BRVT

Năm 2016

Sở Giao thông vận tải

57

Quyết định

Quy hoạch Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, tỉnh BRVT

Năm 2016

58

Quyết định

Quy hoạch tuyến lung giao thông đường thủy nội địa tỉnh BRVT đến năm 2020 nhm phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Năm 2016

59

Quyết định

Lập rà soát quy hoạch bến xe và quy hoạch đu nối bến xe khách vào hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Năm 2016

60

Quyết định

Quy định ký qubảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án bên ngoài khu công nghiệp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Năm 2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

61

Quyết định

Quy định việc cho sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh

Năm 2016

62

Quyết định

Quy định thng nht quản lý hoạt động của phóng viên, báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Quý I/2016

Sở Ngoại vụ

63

Quyết định

Quy định vviệc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh

Quý II/2016

64

Quyết định

Quy định về quản lý hoạt động thông tin, đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Quý III/2016

65

Quyết định

Phê duyệt Đề án nâng cao thể thao thành tích cao của tỉnh giai đoạn 2016­-2020

Quý I/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

66

Quyết định

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh

Quý II/2016

67

Quyết định

Phê duyệt Đán quy hoạch dịch vụ Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Quý II/2016

68

Quyết định

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh BRVT giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quý I/2016

Sở Công Thương

69

Quyết định

Điu chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh BRVT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Quý IV/2016

70

Quyết định

Vđịnh mức phân bdự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020

Quý II/2016

Sở Tài chính

71

Quyết định

Điu chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2016

Quý II/2016

72

Quyết định

V phân cấp ngun thu - nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Quý III/2016

73

Quyết định

V phê chun phương án phân bổ ngân sách năm 2017

Quý IV/2016

74

Quyết định

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các lô đất có giá trị theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định dưới 20 tỷ đng năm 2017

Quý IV/2016

75

Quyết định

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng vào ngày 01/01/2017

Quý IV/2016

76

Quyết định

Quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II/2016

Sở Tư pháp

77

Quyết định

Ban hành quy chế thm định chính sách, thẩm định văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý III/2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


962
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4