Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/QĐ-UBND Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 27/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2014, Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2014.

Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác hàng quý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và yêu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ ban hành chương trình công tác hàng quý, trong đó cập nhật, bổ sung thêm một số nhiệm vụ công tác khác ngoài Chương trình công tác này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2014, Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2014, Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của UBND tỉnh như sau:

Phần I

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I/2014

I. Tiếp tục chỉ đạo đánh giá việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các đề án đã ban hành trong các năm qua, giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2014.

1. Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo:

+ Nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Nguồn nhân lực xã hội: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

2. Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo:

+ Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề (ngoài KKT Dung Quất, các KCN của tỉnh): Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Phát triển công nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương, BQL KKT Dung Quất, BQL các KCN Quảng Ngãi và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

3. Nghị quyết về phát triển KTXH, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

4. Nghị quyết về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

5. Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Phân công chỉ đạo: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, đơn vị liên quan.

II. Triển khai thực hiện Chương trình công tác quý 1/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

2. Triển khai thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 17/10/2013 về "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014" và "Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng".

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

3. Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 (tháng 3/2014).

a) Kiểm điểm hơn 03 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy khóa XVIII (số 135-KL/TU ngày 08/12/2011) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ.

b) Đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và thực hiện một số chính sách xã hội và an sinh xã hội quan trọng.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

a) Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị liên quan.

b) Xây dựng các nội dung, chương trình, đề án, dự án,...và các vấn đề kinh tế - xã hội để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (trong quý 1/2014), xem xét, cho ý kiến (theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

5. Thăm và chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu, người đồng bào dân tộc có uy tín, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

III. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp (chuyên đề) HĐND tỉnh Khoá XI (tổ chức vào tháng 4/2014).

- Phân công chỉ đạo: các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được UBND tỉnh phân công.

- Các sở, ngành đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Công văn số 116/UBND-KTTH ngày 09/01/2014 nghiêm túc tổ chức thực hiện, khẩn trương trình UBND tỉnh chủ trì, họp xem xét cho ý kiến thông qua, hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước ngày 01/3/2014, cụ thể:

1. Đối với các nội dung:

1.1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2014-2015.

1.2. Định mức chi phí đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, bảo vệ rừng phòng hộ giai đoạn 2014-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối với các nội dung:

2.1. Đề án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

2.2. Đề án đặt tên đường ở thành phố Quảng Ngãi, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn và thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

2.3. Chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

2.4. Chính sách đãi ngộ và cơ chế quản lý bác sĩ, dược sĩ đại học đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

2.5. Ban hành quy định mức thu học phí năm học 2014-2015 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

2.6. Quy định về chính sách tuyển chọn học sinh giỏi ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ học tập ở bậc đại học bằng ngân sách tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nội dung 2.1, 2.2.

+ Sở Y tế nội dung 2.3 và 2.4.

+ Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm nội dung 2.5.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nội dung 2.6.

3. Đối với các nội dung:

3.1. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/9/2004 của HĐND tỉnh khoá X về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh).

3.2. Quy định chính sách khen thưởng tài năng của tỉnh Quảng Ngãi

3.3. Quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3.4. Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3.5. Quy định nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện:

+ Sở Giao thông vận tải nội dung 3.1.

+ Sở Nội vụ nội dung 3.2.

+ Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ thực hiện nội dung 3.3 và 3.4.

+ Sở Tư pháp thực hiện nội dung 3.5.

4. Quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Dân tộc.

5. Hoàn chỉnh cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu đô thị Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phậm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất:

IV. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1. Rà soát những nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 những nội dung nào chưa hoàn thành tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành liên quan.

3. Chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014 tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 về kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sở ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

4. Chỉ đạo các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách xã hội, an sinh xã hội.

- Phân công chỉ đạo: Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, theo nhiệm vụ được phân công.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các Sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

5. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai các dự án tại Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, Nhà máy nhiệt điện Semcorp, Nhà máy thép JFE bảo đảm theo tiến độ đề ra.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn và các đơn vị liên quan.

6. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

7. Chỉ đạo tổ chức triển khai thi công, thực hiện công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án lớn như: mở rộng quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, điện cáp ngầm Lý Sơn.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Trường Thọ, đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

9. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, kể cả Hội chứng viêm da, dày sừng bàn tay, bàn chân tại các huyện miền núi; triển khai thực hiện Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi.

10. Chỉ đạo tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành liên quan.

11. Gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Ngoại vụ.

12. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự quý I/2014; hoàn thành công tác tuyển quân đợt I năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

13. Chỉ đạo các nhiệm vụ an ninh quý I/2014; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Xuân Hòa, Giám đốc Công an tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

14. Chỉ đạo đảm bảo các điều kiện để nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân năm 2013-2014 (nước, phân bón, giống, thuốc trừ sâu,…).

Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Chỉ đạo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15. Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ - năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch; đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

16. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

17. Chỉ đạo Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan đơn vị liên quan.

18. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi và thành lập Phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

19. Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Quý I/2014.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố.

20. Họp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng phát triển đến năm 2020.

21. Chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò gạch cải tiến, lò đứng liên tục và lò sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh

22. Chỉ đạo, phân công, phân cấp: Về chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nội dung điểm 20, 21, 22.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố nội dung điểm 20, 21, 22.

V. Một số nội dung trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến:

1. Trình UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chi tiết xây dựng khu bến cảng Dung Quất II; phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Bình Hòa, Bình Phước;

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

2. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định:

- Phê quyệt quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư để lại tại KCN Quảng Phú tỷ lệ 1/500.

- Quy hoạch chi tiết khu nhà ở cho công nhân phục vụ KCN Tịnh Phong.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý các Khu CN Quảng Ngãi.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3. Trình UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương và quyết định:

a) Phê duyệt phương án tổ chức thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên Đán.

b) Ban hành cơ chế thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh: Chương trình 135, Chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với người dân tộc thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c) Phê duyệt đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

4. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định:

a) Ban hành bảng xếp loại đường tỉnh để tính cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh.

b) Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động.

c) Công bố tên và số hiệu đường tỉnh thuộc mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh.

d) Công bố tuyến đường thủy nội địa từ đảo Lớn đi đảo Bé, huyện Lý Sơn.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

5. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 64/2009/QĐ- UBND ngày 31/12/2009 về ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo:Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Trình UBND tỉnh báo cáo rà soát các dự án thủy điện để báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến trước ngày 28/02/2014.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương.

7. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định:

a) Ban hành quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và phát triển KT-XH áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Ban hành Quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

d) Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

đ) Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

e) Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Phần II

NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUÝ TIẾP THEO TRONG NĂM 2014 QUÝ II/2014

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý I/2014.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung của UBND được giao nhiệm vụ tại Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quý II/2014.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 4/2014.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

4. Chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và chuẩn bị 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

II. Chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân khóa XI, kỳ họp giữa năm thông qua ban hành Nghị quyết (7/2014).

Các Sở, ngành đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Công văn số 116/UBND-KTTH ngày 09/01/2014 tổ chức thực hiện, trình UBND tỉnh chủ trì, họp xem xét cho ý kiến thông qua, hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước ngày 01/6/2014, cụ thể:

1. Đối với các nội dung:

1.1. Quy định mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã phường, thị trấn.

1.2. Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1.3. Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1.4. Quy định một số mức chi đặc thù của Dự án 1 “Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo.

1.5. Quy định các chính sách hỗ trợ cho tổ chức thanh niên xung phong, cán bộ quản lý thanh niên xung phong và đội viên thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Các đơn vị thực hiện:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nội dung 1.1.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nội dung 1.2, 1.3.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung 1.4.

+ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thực hiện nội dung 1.5.

2. Đối với các nội dung:

2.1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

2.2. Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

2.3. Chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

2.4. Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung 2.1, 2.4 (nước xả vào nguồn nước).

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nội dung 2.2, 2.3, 2.4 (nước xả vào công trình thủy lợi.

3. Về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh.

III. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ II tại các huyện miền núi và Đại hội đại biểu các dân tộc tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ II/2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Dân tộc, UBND các huyện miền núi.

2. Chỉ đạo tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2014:

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lý Sơn.

3. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai một số chính sách, pháp luật cơ bản liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giám định tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư Pháp.

4. Chỉ đạo họp báo Quý II/2014;

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Thông tin và Truyền Thông.

5. Tổng kết công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013; công tác phòng, chống cháy rừng, công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2013, triển khai phương thực hiện án năm 2014.

- Chỉ đạo đảm bảo các điều kiện để nhân dân sản xuất vụ Hè Thu năm 2014 (nước, phân bón, giống, thuốc trừ sâu,…).

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm.

+ Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố.

6. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh (đợt I/2014).

- Chỉ đạo rà soát các dự án chậm tiến độ thi công.

+ Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND các huyện, thành phố.

7. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp các cấp, tổng kết năm học 2013 - 2014 và triển khai công tác hè; xây dựng chương trình kiểm tra chất lượng học sinh trung học các cấp.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

8. Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thu thuế để đẩy mạnh tiến độ thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

9. Tập trung chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu, các chính sách đối với đồng bào ở các huyện miền núi của tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Dân tộc và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

10. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

11. Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Quý II/2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố.

12. Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi, chuẩn bị 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành đơn vị liên quan.

IV. Những nội dung trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến:

1. Các sở, ban ngành chưa xây dựng nội dung trình UBND tỉnh họp xem xét, cho ý kiến thông qua hoặc trình UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản lý thì ngay từ đầu năm 2014 có văn bản trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

2. Trình UBND tỉnh xem xét:

2.1. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất:

a) Phê quyệt khảo sát lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỳ lệ 1/2000 khu dân cư phục vụ việc di dời, tái định cư KCN Dung Quất II.

b) Quy định ký quỹ cam kết thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

c) Phê duyệt Quy chế thưởng cho người có công vận động đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

2.2. Sở Giao thông vận tải:

- Ban hành Quy hoạch phát triển vận tải bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh; Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh;

- Phê quyệt đề án tốc chức lại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức của Trung tâm sát hạch lái xe hiện có.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Cao Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

QUÝ III/2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý I, II/2014.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 4/2014 và kỳ họp giữa năm (tháng 7/2014).

3. Các sở, ngành đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Công văn số 116/UBND-KTTH ngày 09/01/2014 khẩn trương chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm 2014, HĐND tỉnh khóa XI, trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến thông qua trước ngày 01/11/2014.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

II. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1. Tổ chức hội nghị định kỳ các nhà tài trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Họp báo quý III/2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm, tăng cường công tác tiêm phòng,...theo dõi tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản, lúa, cây trồng vụ Hè Thu,...

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các công trình thuỷ lợi, đê điều,..lập kế hoạch tu sửa các công trình (hồ chứa nước, đập, đê điều,...) trước mùa mưa lũ; xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa lũ.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố.

5. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

6. Chỉ đạo tổ chức triển khai dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 1; đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đưa và sử dụng đoạn Mỹ Khê- Trà Khúc và giải quyết vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện dự án đoạn Dung Quất Mỹ Khê; dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc; mở rộng Quốc lộ 1A.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

7. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan xây dựng nội dung trình HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp cuối năm 2014, trong đó có nội dung chương trình ban hành Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ngành tỉnh.

8. Tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2014, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015; làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

9. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và giải ngân vốn đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh, xử lý những vướng mắc, tồn đọng.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

10. Chỉ đạo tổ chức giao quân đợt II/2014;

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

11. Triển khai phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và các huyện, thành phố.

12. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

13. Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

14. Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Khu công nghiệp.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

15. Kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi theo quyết định số 283/QĐ- UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế.

16. Kỷ niệm 150 năm ngày Anh hùng Dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

17. Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Quý III/2014.

- Phân công ch đo: Đng chí Phạm Trưng Thọ, Phó Ch tch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố.

III. Những nội dung trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Phê duyệt quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; vị trí điểm dừng, đón trả khách trên tuyến cố định trên mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh;

b) Phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ 24.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất:

a) Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011.

b) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm.

c) Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 59/QĐUBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

3. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2014, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 để báo cáo và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2014, xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 để báo cáo và làm việc với Bộ Tài chính.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính.

5. Chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh năm 2015 báo cáo và làm việc với Bộ Nội vụ.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ.

6. Trong thời gian này đến trước ngày 01/11/2014, UBND tỉnh tổ chức họp xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm (tháng 12/2014), đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành tại Công văn số 116/UBND-KTTH ngày 09/01/2014.

IV. Những nhiệm vụ trọng tâm

QUÝ IV/2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong quý I, II và III/2014; xem xét, thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2014, HĐND tỉnh khóa XI.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan

2. Chỉ đạo xây dựng khung giá đất các loại năm 2015 trên địa bàn tỉnh (thông qua HĐND tỉnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

3. Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thành phố về tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

4. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

5. Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ngành được giao nhiệm vụ và đơn vị liên quan.

6. Chỉ đạo triển khai tiêm phòng cúm gia cầm đợt II và tiêm phòng định kỳ vụ Thu năm 2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2014, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2014-2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Tiêm phòng LMLM đợt II, tiêm phòng dịch tả lợn năm 2014.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh và các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

10. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2014, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác gọi nhập ngũ năm 2015; tổng kết công tác Quân sự năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

11. Chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

12. Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Quý IV/2014.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố.

II. Những nội dung trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất:

a) Phê duyệt kế hoạch hành động bảo vệ môi trường Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025.

b) Phê duyệt Đề án Đào tạo, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân nhường đất cho các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất.

c) Cơ chế chuyển nhượng đất ở sau khi đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt tại đô thị Vạn Tường.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

c) Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

3. Phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương.

4. Ban hành các Quyết định: Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015; Các giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

5. Kế hoạch thăm và phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo, các cơ quan có liên quan chủ động triển khai thực hiện Chương trình này.

2. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và yêu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ cụ thể hoá, ban hành chương trình công tác hàng quý, trong đó sẽ bổ sung thêm một số nhiệm vụ công tác khác ngoài Chương trình công tác này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/QĐ-UBND Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.546
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.189.171