Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua năm 2014” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 27/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 06/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Nội dung phong trào thi đua năm 2014” Ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Điều 2. Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung thi đua, có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua năm 2014 Ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TĐKT, HA.260.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2014

NGÀNH VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quyết định trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn, với tinh thần thi đua yêu nước, với nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Đảng, Nhà nước giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động “Phong trào thi đua năm 2014” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”.

1. MỤC TIÊU PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2014

Làm sâu sắc hơn nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành về ý nghĩa và vai trò của thi đua yêu nước; giữ vững truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thống nhất giữa ý chí và hành động, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu năm 2014 của toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị với phương châm cụ thể, thiết thực, phù hợp; thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, góp phần đẩy lùi những biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nhân cách, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

2. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11/11/2013 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 52/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”, Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020, các Chiến lược phát triển Thể thao, Du lịch, Gia đình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; phấn đấu hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó đặc biệt chú trọng phấn đấu đạt một số chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể sau:

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 theo Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 16.783.000 trên tổng số 21.516.714 gia đình trong cả nước đạt chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 78%;

- 75.540 trên tổng số 118.034 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố trong cả nước đạt chuẩn văn hóa, chiếm 64%.

- 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước đạt chuẩn văn hóa;

- Thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

- Tổ chức thành công 20 sự kiện văn hóa đối ngoại lớn ở nước ngoài; phối hợp tổ chức tốt 11 sự kiện văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

- Giảm thiểu cơ bản tình trạng rắc tiền lẻ tại các di tích và trong lễ hội;

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học;

- Hoàn thành ít nhất 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chống tham nhũng, lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ; hoàn thành ít nhất 120 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quyền tác giả, quyền liên quan;

- Về Thể dục thể thao: Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên toàn quốc đạt 27,5%; số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 18,4% tổng số hộ;

- Về Du lịch: Thực hiện tốt phương châm “An toàn, thân thiện, chất lượng”, phấn đấu đón 8,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 37,5 lượt khách du lịch nội địa, thu nhập từ khách du lịch đạt 250.000 tỉ đồng.

3. Đề cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành, đặc biệt là nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; thực hiện triệt để nội dung cải cách hành chính; chấp hành kỷ luật lao động, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế nếp sống văn hóa nơi công sở; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong chi tiêu tài chính công, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp và trình diễn; tu bổ di tích, tổ chức lễ hội, sử dụng phần mềm máy tính, tổ chức giải thể thao và kinh doanh dịch vụ thể thao, kinh doanh lưu trú và lữ hành, môi trường du lịch.

4. Tổ chức tốt và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, đảm bảo tiết kiệm, đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt là những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị-lịch sử-xã hội sâu sắc như kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định, Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt; hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước đang được triển khai trong cả nước và toàn Ngành, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phát động các đợt thi đua chuyên đề phù hợp với tính chất, đặc thù của Ngành nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, ngành và đơn vị, nhất là dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Chuẩn bị một bước cho Đại hội thi đua yêu nước Ngành văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ II vào năm 2015.

6. Tăng cường phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; huy động tối đa sự ủng hộ và tham gia của cán bộ, nhân dân đối với các phong trào thi đua, các sự kiện và hoạt động của Ngành. Tổ chức tốt công tác tổng kết 20 năm (1993-2013) thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

7. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, Cụm thi đua Ngành văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao chất lượng công tác tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; gắn khen thưởng với kết quả và chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

8. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành gương mẫu chấp hành, thực hiện và tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tệ nạn xã hội, triệt để tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực thực hiện các giải pháp lớn của Nhà nước về an toàn giao thông quốc gia, nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông, văn hóa nơi công sở.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ, đưa sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phát triển bền vững, đáp ứng sự mong đợi và tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua năm 2014” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205