Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/QĐ-BVHTTDL phê duyệt "Nội dung Phong trào thi đua năm 2013" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 54/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này “Nội dung Phong trào thi đua năm 2013” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung thi đua, có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua năm 2013 của ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP, TĐ-KT(3), HA.260.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2013

“ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH”
(Ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Năm 2013 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Phong trào thi đua năm 2013 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành với chủ đề: “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình”.

Mục tiêu phong trào thi đua năm 2013:

Phát huy và nhận thức sâu sắc hơn nữa tinh thần thi đua ái quốc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất giữa ý chí và hành động; giữ vững kỷ cương, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu năm 2013 của ngành, góp phần nâng cao đời sống văn hóa-xã hội của nhân dân, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu và quảng bá hình ảnh đất nước trên thế giới đồng thời đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Nội dung cụ thể:

1. Đẩy mạnh thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất cách mạng, lối sống văn hóa, năng lực chuyên môn để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

2. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 31/2012/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết số 23/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”, Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; Chiến lược phát triển Thể dục thể thao đến năm 2020; Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của ngành cho năm 2013.

3. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công việc và trách nhiệm trong xây dựng, trình cấp trên ban hành và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án. Không xét thi đua năm 2013 đối với các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng đơn vị trong toàn ngành, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, phấn đấu trong năm 2013 có thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị xuất sắc về nội dung, tư tưởng; đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường thể thao quốc tế; đẩy mạnh tăng trưởng du lịch. Tăng cường bảo vệ môi trường trong các khu du lịch, di tích và lễ hội. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, yếu kém, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, lễ hội, bảo tồn di sản, bóng đá, du lịch, gia đình.

5. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể. Thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách hành chính. Chấp hành kỷ luật lao động, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế nếp sống văn hóa nơi công sở. Đẩy mạnh tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước trong chi tiêu tài chính công.

6. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào “Nâng cao chất lượng, dịch vụ” trong lĩnh vực Du lịch; Phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực”… ở các cơ sở đào tạo trong ngành. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng về gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

7. Phát động phong trào “Ngành văn hóa, thể thao và du lịch chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là những nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, làm chuyển biến rõ nét ít nhất một địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi đơn vị trực thuộc Bộ (cấp Tổng cục, Cục, Viện...) hỗ trợ một đơn vị cấp huyện hoặc cấp xã trong thực hiện phong trào này.

8. Toàn Ngành tích cực thực hiện các giải pháp lớn của Nhà nước về an toàn giao thông quốc gia, nêu cao ý thức chấp hành và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ.

9. Tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; huy động tối đa sự ủng hộ và tham gia của quần chúng trong các phong trào thi đua và các hoạt động của ngành, qua đó phát hiện và bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để ghi nhận, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác. Chuẩn bị một bước cho Đại hội thi đua yêu nước ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình lần thứ hai vào năm 2015.

10. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, Cụm thi đua; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua-khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua ái quốc, phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, chủ động, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ đề ra, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phát triển bền vững, lên tầm cao mới./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/QĐ-BVHTTDL phê duyệt "Nội dung Phong trào thi đua năm 2013" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224