Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 27/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 27/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng; Thông tư số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2005 của liên Bộ: Xây dựng - Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra địa phương;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 983/TTr-SXD ngày 10 tháng 9 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình ngày 23 tháng 9 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội như sau:

1. Tên gọi, vị trí, chức năng

a. Tên gọi:

Tên gọi tiếng Việt Nam: Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế: Inspector of Hanoi Construction Engineering Department. Trụ sở chính đặt tại số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

b. Vị trí:

Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

c. Chức năng:

Thanh tra Sở Xây dựng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Thành phố; nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Bộ Xây dựng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

b. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng):

b.1. Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý;

b.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra Thành phố;

c. Thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựng theo Điều 17 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng:

c.1. Thành lập các Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra xây dựng chuyên ngành theo chương trình hoặc đột xuất do Giám đốc Sở Xây dựng giao;

c.2. Cử người tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

d. Xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Thanh tra xây dựng quận, huyện; theo dõi tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan cấp phép và Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và yêu cầu của thành phố;

đ. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

đ.1. Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

đ.2. Giúp Giám đốc Sở Xây dựng giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;

đ.3. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo;

e. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

g. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng;

h. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng;

i. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo:

Thanh tra Sở Xây dựng có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra

Chánh Thanh tra là người đứng đầu Thanh tra Sở Xây dựng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Xây dựng.

Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, cho từ chức, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, cho từ chức, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, Đội phó thuộc Thanh tra Sở Xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố;

b. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Xây dựng:

b.1. Phòng Tổng hợp;

b.2. Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b.3. Phòng Thanh tra xây dựng 1;

b.4. Phòng Thanh tra xây dựng 2;

b.5. Phòng Thanh tra xây dựng 3;

b.6. Phòng Thanh tra xây dựng 4;

b.7. Đội Thanh tra hạ tầng kỹ thuật đô thị;

b.8. Đội Thanh tra xây dựng thành phố Hà Đông;

b.9. Đội Thanh tra xây dựng thành phố Sơn Tây.

4. Biên chế

Biên chế Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội là biên chế hành chính, được UBND thành phố giao hàng năm trong tổng số biên chế của Sở Xây dựng Hà Nội. Đối với năm 2008, giữ nguyên số lượng biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND thành phố Hà Nội (cũ) giao năm 2008.

5. Chế độ chính sách

a. Thanh tra viên và cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng khi thi hành công vụ được pháp luật bảo vệ, được khen thưởng và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

b. Cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng tham gia hoạt động quản lý trật tự xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị được hưởng phụ cấp 0,6 tiền lương tối thiểu như Thanh tra xây dựng cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

c. Cộng tác viên Thanh tra được hưởng quyền lợi theo quy định của Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra và các quy định hiện hành của pháp luật.

d. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ Thanh tra viên, thẻ kiểm tra phương tiện kỹ thuật … của Thanh tra Sở Xây dựng được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành của pháp luật

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND thành phố Hà Nội (cũ) ban hành trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc, Chánh thanh tra Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Như Điều 3;
- Báo Hà Nội mới;
- CVP, PVP; Công báo;
- TH, PC, XDĐT, GTHT;
- Lưu: Văn thư, NC1 (2b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.332
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122