Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về giải thể, chia tách và thành lập bản mới thuộc các xã của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 27/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ, CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP BẢN MỚI THUỘC CÁC XÃ CỦA HUYỆN YÊN CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-UB ngày 6/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; Quyết định số 27/2005/QĐ-UB ngày 23/3/2005 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định việc giải thể, sáp nhập, chia tách, thành lập bản thuộc xã, tổ dân phố, tiếu khu thuộc nhường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 30/3/2006 của UBND huyện Yên Châu về đề nghị thành lập bản mới;

Theo đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại tờ trình số: 167/TTr-SNV ngày 14 /04/2006.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể 01 bản, chia tách 13 bản để thành lập mới 20 bản và thành lập mới 4 bản của huyện Yên Châu (có danh sách tên bản, xã kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tổng hợp và thông báo phân loại quy mô bản của các xã có điều chỉnh về đơn vị bản.

Giao UBND huyện Yên Châu chỉ đạo các xã có bản mới được thành lập kiện toàn tổ chức và hoạt động của bản theo quy định tại Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 6/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Điều 3. Chánh Văn phòng uBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, Chủ tịch UBND các xã và các bản trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực TU,
- Thường trực HĐND
- Thường trực UBND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu: VT, ViTuấn(01)

TM. ỦY BAN NHÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

DANH SÁCH

GIẢI THẺ, CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP BẢN MỚI CÁC XÃ CỦA HUYỆN YÊN CHÂU
(Kèm theo Quyết định số: 27/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006)

1. Quyết định giải thể bản Pá Lang, xã Chiềng Đông do di cư đi nơi khác

2. Quyết định Chia tách 13 bản của 5 xã để thành lập mới 20 bản gồm các bản sau đây:

STT

Tên xã, bản

Dân tộc

Số hộ

Số khẩu

Ghi chú

I

Xã Tú Nang

 

 

 

 

1

Bản Chiềng Ban I

Sinh Mun

70

297

Chia tách bản Chiềng Ban thành 2 bản

2

Bản Chiềng Ban II

Sinh Mun

90

374

 

3

Bản Co Tong

Mông

27

135

Chia tách từ bản Bó Mon

4

Bản Cay Ton

Mông

27

125

 

II

Xã Phiêng Khoài

 

 

 

 

5

Bản Tam Thanh

Sinh Mun

63

266

Chia tách từ bản Cồn Huất I

6

Bản Đán Đón

Sinh Mun

31

116

 

7

Bản Kim Chung I

Kinh

140

720

Chia tách bản Kim Chung thành 2 bản

8

Bản Kim Chung II

Kinh

91

376

 

9

Bản Kim Chung III

Kinh

89

364

 

10

Bản Hang Mon I

Kinh

88

364

Chia tách bản Hang Mon thành 2 bản

11

Bản Hang Mon II

Kinh

93

395

 

12

Bản Ái I

Thái

116

608

Chia tách bản Ái thành 2 bản

13

Bản Ái II

Thái

52

219

 

III

Xã Sặp Vạt

 

 

 

 

14

Bản Nhúng

Thái

10

50

Chia tách từ bản Na Pa

15

Bản Nóng Khéo

Mông

15

73

Chia tách từ bản Pá Sang

IV

Xã Lóng Phiêng

 

 

 

 

16

Bản Cò Chịa

Sinh Mun

30

189

Chia tách từ bản Nà Mùa

17

Bản Pa Sa

Sinh Mun

30

127

Chia tách từ bản Pha Cúng

V

Xã Viêng Lán

 

 

 

 

18

Bản Na Lêm

Thái

58

260

Chia tách từ bản Nà Và

19

Bản Nà Cóc

Thái

34

220

Ghép các hộ tách ra từ 3 bản Kho Vàng, Nà và, Mường Vạt

20

Bản Khum Hiền

Thái

12

50

Chia tách bản Huổi Qua

3. Quyết định thành lập mới 4 bản của 2 xã, gồm các bản sau đây:

STT

Tên xã, bản

Dân tộc

Số hộ

Số khẩu

Ghi chú

I

Xã Chiềng Đông

 

 

 

 

1

Bản Cung Giao thông

Kinh

14

52

Hình thành từ năm 1980

II

Xã Tú Nang

 

 

 

 

2

Bản Nong pết

Mông

19

93

Hình thành từ năm 2002

3

Bản Cốc Củ

Sinh Mun

20

83

Hình thành từ năm 1970

4

Bản Cung Giao thông Tà Làng

Kinh

55

165

Hình thành từ lâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về giải thể, chia tách và thành lập bản mới thuộc các xã của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78