Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 28/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2005/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức cán bộ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất lư­ợng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 


Nơi nhận:

- Như­ Điều 3;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lư­uVP, TCCB.

BỘ TRƯ­­­­ỞNG
Hoàng Văn Phong


QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số27 /2005/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 1. Ban Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo của Tổng cục.

Điều 2. Ban Tổ chức cán bộ có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổ chức và cán bộ của Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục. Thực hiện các thủ tục quy định để Lãnh đạo Tổng cục quyết định hoặc trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức và cán bộ của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

3. Nghiên cứu, đề xuất, xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

4. Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, qui định của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Tổng cục; tham mưu và thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng bậc, nâng ngạch, cho thôi việc, nghỉ hưu, đoàn ra và các thủ tục khác theo qui định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch nói trên sau khi được phê duyệt.

6. Nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xử lý các vấn đề liên quan đến quy chế, quy trình, giáo trình đào tạo, cấp chứng chỉ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục và các Bộ, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

7. Chủ trì, phối hợp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các tổ chức thuộc Khối cơ quan Tổng cục.

8. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

9. Quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp; thực hiện công tác thống kê, báo cáo, lưu trữ về tổ chức và cán bộ của Tổng cục.

10. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Ban theo quy định của Tổng cục.

11.Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Khác Do Tổng Cục Trưởng Giao.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Ban Tổ chức cán bộ được tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng. Lãnh đạo Ban gồm có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban.

Tr­ưởng Ban Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tr­ước Tổng cục trưởng và tr­ước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Ban.

Phó trư­ởng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giúp Trưởng Ban phụ trách về một hoặc một số mặt công tác theo phân công của Tr­ưởng ban, chịu trách nhiệm trư­ớc Trư­ởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Các công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Tr­ưởng ban phân công và chịu trách nhiệm tr­ước Tr­ưởng ban về việc thực hiện những nhiệm vụ đó.

Trong trường hợp vắng mặt, Trưởng ban ủy quyền cho một Phó trưởng ban điều hành hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm về các quyết định của Phó trưởng ban được ủy quyền.

Điều 4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo Ban thực hiện theo quy định của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ điều hành mọi hoạt động của Ban trên cơ sở Quy chế này và theo quy chế làm việc của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 6. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy chế làm việc của Tổng cục và các quy định khác của Tổng cục trưởng.

Điều 7. Ban Tổ chức cán bộ có trách nhiệm cộng tác chặt chẽ với các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng, các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Quy chế này theo sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2005 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức cán bộ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.891

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!