Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 27/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 17/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN III

 BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III thuộc Bộ Thủy sản thành Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III ( sau đây gọi tắt là Viện III) là tổ chức sự nghiệp thuộc thuộc Bộ Thủy sản, có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản bao gồm: Nghiên cứu môi trường, các vấn đề về giống, nuôi trồng, bệnh thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản nội địa và ven biển; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất thủy sản.

Phạm vi hoạt động của Viện III gồm các tỉnh Miền Trung, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Tên giao dịch tiếng Anh : Research Institute for Aquaculture No3, viết tắt là RIA3.

Trụ sở chính của Viện đặt tại 33 Phố Đặng Tất, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

Viện III có con dấu riêng, đ­ược mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nư­ớc.

Điều 2. Nhiệm vụ

Viện III có các nhiệm vụ chính sau:

1. Xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học công nghệ thủy sản, lập kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật thủy sản dài hạn, 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi đ­ược Bộ Thủy sản duyệt;

2. Điều tra môi trường, nguồn lợi thủy sản nội địa và ven biển, các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế nhằm xác định tiềm năng và khả năng phát triển nuôi trồng thuỷ sản của các vùng nước; xây dựng phương hướng phát triển thủy sản nội địa và ven biển theo vùng lãnh thổ về khai thác, nuôi trồng thủy sản kết hợp với bảo vệ nguồn lợi thủy sản phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chung của của ngành;

3. Đánh giá tác động của việc sử dụng tài nguyên nước lên nguồn lợi thủy sản; tổ chức mạng lưới quan trắc, cảnh báo và dự báo môi trường phòng ngừa dịch bệnh thủy sản trong khu vực phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của Bộ và địa phương.

4. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước, phục vụ cho nuôi trồng, khai thác, bảo quản, bảo vệ nguồn lợi, chế biến thủy sản nội địa và ven biển phù hợp với yêu cầu địa phương và xuất khẩu;

5 Tập hợp tuyển chọn và l­­ưu giữ giống thuần, thuần hoá những loài thuỷ sản mới nhập nội, lai tạo giữa các đối tư­ợng thuỷ sản có giá trị kinh tế để tạo ra giống mới có năng suất và hiệu quả;

6. Nghiên cứu đặc điểm sinh học về sinh sản, dinh dưỡng, sinh trưởng của các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất giống nhân tạo, nuôi tăng sản phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa;

7 Nghiên cứu phương pháp di giống, nuôi trồng các loài rong, tảo có giá trị kinh tế trên các vùng nước mặn, lợ, ngọt làm thức ăn cho ấu trùng thuỷ sản trong sản xuất giống;

8. Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch; kỹ thuật chế biến các mặt hàng thuỷ sản; nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất, công nghệ bảo quản nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chế biến; chế biến các loại thức ăn, dinh dưỡng cho các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản;

9. Nghiên cứu và cải tiến công cụ khai thác thuỷ sản phù hợp với từng đối tượng và điều kiện tự nhiên, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, thử nghiệm các loại hình khai thác thủy sản tiên tiến ven biển và nội địa;

10. Thực hiện việc khN 43;o nghiệm các giống mới, các loại thức ăn, hoá chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản;

11. Tổ chức đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất thử; chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến; soạn thảo các quy trình sản xuất; tham gia xây dựng tiêu chuẩn ngành, định mức kinh tế-kỹ thuật, quy chế về quản lý phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản;

12. Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tổ chức công tác thông tin khoa học kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và phổ biến cho các cơ sở sản xuất áp dụng;

13. Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, khuyến ngư, tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho các địa phư­­ơng;

14. Tư vấn, dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc nhiem vụ được giao theo quy định của pháp luật;

14 Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Viện III theo quy định của pháp luật

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trư­ởng Bộ Thuỷ sản giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III có Viện trư­ởng và không quá 03 Phó Viện trưởng, do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm.

Cơ cấu tổ chức Viện gồm:

1. Văn phòng;

2. Phòng Kế hoạch- Tài chính;

3. Phòng thông tin và Hợp tác quốc tế ( bao gồm thư viện);

4. Phòng Sinh học thực nghiệm;

5. Phòng nghiên cứu khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội địa;

6. Phòng công nghệ sau thu hoạch thuỷ sản;

7. Trung tâm Quốc gia quan trắc cảnh báo môi trư­ờng và phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản Miền Trung;

8. Trung tâm Quốc gia giống hải sản Miền Trung

9. Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nư­ớc ngọt miền Trung

10. Trung tâm Sản xuất và dịch vụ khoa học công nghệ thuỷ sản

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định 272TS/QĐ ngày 14/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III

Những quy định trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Viện Trư­ởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản III chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện sau khi có sự chấp thuận của Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ, Viện tr­ưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Thủ trư­ởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2004/QĐ-BTS ngày 17/12/2004 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản III do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.493

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!