Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 27/2003/QĐ-TTg quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

Số hiệu: 27/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 27/2003/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Để thực hiện Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03/5/1999 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo gồm các chức vụ từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ở các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Một số từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. "Bổ nhiệm" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử cán bộ, công chức giữ một chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ quan, đơn vị.

2. "Bổ nhiệm lần đầu" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền lần đầu tiên quyết định cử cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặc quyết định cử giữ chức vụ lãnh đạo mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

3. "Bổ nhiệm lại" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

4. "Luân chuyển" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo giữ một chức vụ lãnh đạo mới trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng.

5. "Miễn nhiệm" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

6. "Từ chức" là việc cán bộ, công chức lãnh đạo tự nguyện xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.

Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo:

1. Các cấp ủy đảng từ cơ sở trở lên trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý của Trung ương và đúng quy trình, thủ tục;

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu (sau đây gọi là Thủ trưởng) cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức;

4. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị;

5. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ, công chức lãnh đạo;

6. Đối với một số chức vụ đặc thù, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác thì phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Điều 4. Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ, công chức lãnh đạo được thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề xuất và nhận xét đánh giá đối với cán bộ, công chức được đề xuất; họp bàn trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

2. Xin ý kiến cấp ủy;

3. Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị;

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của mình.

Chương 2:

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO

Mục I. BỔ NHIỆM

Điều 5. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; đối với một số cơ quan, đơn vị đặc thù có thể quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm ngắn hơn.

Điều 6. Điều kiện bổ nhiệm:

1. Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;

3. Tuổi bổ nhiệm:

a- Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

b- Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);

c- Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

5. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

Điều 7. Trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo:

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua các bước sau:

a- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

- Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn;

- Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức bổ nhiệm; thông báo danh sách cán bộ, công chức được lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; cán bộ, công chức được giới thiệu trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

- Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng uỷ cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

b- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hành một số công việc sau: đại diện lãnh đạo cơ quan gặp cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác; làm việc với cấp uỷ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức; trao đổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ý kiến của cấp uỷ cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

3. Đối với các trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải làm tờ trình kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định hiện hành.

Mục II. BỔ NHIỆM LẠI

Điều 8. Cán bộ, công chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Điều 9. Điều kiện bổ nhiệm lại:

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

2. Đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Điều 10.

1. Cán bộ, công chức lãnh đạo được bổ nhiệm trước khi Quy chế này có hiệu lực, nếu đã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệm) đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại.

2. Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 11. Trình tự bổ nhiệm lại:

1. Cán bộ, công chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ theo hướng dẫn tại Quy chế đánh giá cán bộ, công chức gửi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

2. Tập thể cán bộ, công chức (hoặc tập thể lãnh đạo) trong cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. Sau đó gửi biên bản lên Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức lãnh đạo đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại;

4. Sau khi trao đổi trong tập thể lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Mục III. LUÂN CHUYỂN

Điều 12. Việc luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo giữ một chức vụ khác theo quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo phải căn cứ vào yêu cầu công tác và phù hợp với trình độ năng lực của cán bộ, công chức.

Điều 13. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo được tiến hành hàng năm theo trình tự sau:

1. Đơn vị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức;

2. Cấp uỷ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thảo luận phê duyệt kế hoạch luân chuyển hàng năm trong phạm vi thuộc thẩm quyền của mình;

3. Cơ quan tổ chức cán bộ của đơn vị chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt của cán bộ, công chức đến nhận công tác;

4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gặp cán bộ, công chức để trao đổi về chủ trương luân chuyển; nghe cán bộ, công chức trình bày nguyện vọng và đề xuất ý kiến cá nhân trước khi ra quyết định;

5. Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định cụ thể từng trường hợp luân chuyển thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 14. Cán bộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định luân chuyển. Các cấp có thẩm quyền quyết định phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chương 3:

TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 15. Cán bộ, công chức được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Điều 16. Cán bộ, công chức lãnh đạo xin từ chức thì làm đơn gửi lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý xem xét quyết định.

Điều 17.

1. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức lãnh đạo phải xem xét để quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Khi đơn từ chức chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y thì cán bộ, công chức lãnh đạo vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

3. Cán bộ, công chức lãnh đạo sau khi từ chức được cơ quan quản lý bố trí công tác khác.

Điều 18. Cán bộ, công chức lãnh đạo do nhu cầu công tác hoặc trong các trường hợp như: sức khoẻ không đảm bảo, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 27/2003/QD-TTg

Hanoi, February 19, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON APPOINTMENT, RE-APPOINTMENT, SHIFT, RESIGNATION AND REMOVAL FROM OFFICE OF LEADING OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the February 26, 1998 Ordinance on Officials and Officials and public employees;
In furtherance of the Political Bureau’s Decision No. 51-QD/TW of May 3, 1999 promulgating the Regulation on appointment of officials and Resolution No. 11-NQ/TW of January 25, 2002 on the shift of leading and managerial officials;
At the proposal of the Minister of the Interior,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on appointment, re-appointment, shift, resignation and removal from office of leading officials and public employees in administrative agencies, non-business units and State enterprises.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication on the Official Gazette.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and the chairmen of the Managing Boards of Corporations 91 shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

REGULATION

ON APPOINTMENT, RE-APPOINTMENT, SHIFT, RESIGNATION AND REMOVAL FROM OFFICE OF LEADING OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES
(Promulgated together with the Prime Minister’s Decision No. 27/2003/QD-TTg of February 19, 2003)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Regulation prescribes the appointment, re-appointment, transfer, resignation and removal from office of leading officials and public employees including the posts of deputy-head and head of sections, equivalent and higher posts in administrative agencies, non-business units and State enterprises.

Article 2.- A number of terms in this Regulation are construed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. First-time appointment means that the heads of competent agencies issue the decisions to appoint for the first time officials and public employees to leading posts or to new leading posts higher than their current posts.

3. Re-appointment means that the heads of competent agencies appoint leading officials and public employees to continue holding their incumbent posts at the end of the appointment term.

4. Shift means the appointment by the heads of competent agencies of leading officials and public employees to new leading posts in the process of implementing the planning, training and fostering work.

5. Removal from office means the decision in writing by the heads of competent agencies to remove leading officials and public employees from their leading posts ahead of their appointment terms.

6. Resignation means the voluntary application by leading officials and public employees for relief from their leading posts ahead of their appointment terms, which is approved by competent agencies.

Article 3.- Principles for the appointment, re-appointment, shift, removal from office or resignation of leading officials and public employees

1. The Party committees from the grassroots to higher levels shall directly lead the appointment, re-appointment, shift, removal from office or resignation of leading officials and public employees according to the Party Central Committee’s management decentralization and the prescribed order and procedures;

2. To abide by the democratic centralism principle, to enhance the responsibility of the heads (hereinafter referred to as the heads) of agencies and units; officials and public employees who are appointed, re-appointed or shifted must fully satisfy the law- prescribed criteria;

3. To be based on the requirements and tasks of agencies and units as well as the conditions and criteria of officials and public employees;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Authorities competent to decide on the appointment shall be also competent to decide on the re-appointment, shift, removal from office, or acceptance of resignation petitions, of leading officials and public employees .

6. For the holders of a number of specific posts, their appointment and removal from office of have been prescribed in other legal documents, the documents of higher legal effect shall apply.

Article 4.- Responsibilities and competence to appoint, re-appoint, shift, remove from office, or accept resignation petitions of, leading officials and public employees shall be as follows:

1. The heads of agencies or units shall propose and give evaluation comments on the recommended officials and public employees; hold meetings for discussions among the leaderships of their agencies or units;

2. To consult the concerned Party Committees;

3. To organize the collection of confidence opinions in the agencies or units;

4. The heads of the agencies or units shall issue the appointment decisions or propose competent authorities to consider and decide on the appointment, and take responsibility for their decisions or proposals.

Chapter II

APPOINTMENT, RE-APPOINTMENT, SHIFT OF LEADING OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- Each appointment term shall be five years; for a number of specific agencies and units, an appointment term may be shorter.

Article 6.- Appointment conditions:

1. Satisfying the general criteria for officials and public employees and concrete criteria for each appointed post according to the regulations of the Party and the State;

2. Having full personal records clearly certified by competent functional authorities, including property, house and land declarations as prescribed;

3. Appointment age:

a/ First-time appointment, officials and public employees must not be aged over 55 years for men and not over 50 years for women;

b/ For the posts of deputy-head and head of sections in urban and rural districts and equivalent posts, the age for first-time appointment must not exceed 45 years (for both men and women);

c/ In cases where the concerned officials and public employees have been relieved from office then, after a certain working period, are considered for appointment to leading posts, the age conditions shall be the same as for first-time appointment;

4. Being physically fit for fulfilling the assigned tasks;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- Order of appointment of leading officials and public employees

1. The agencies or units having the demand for appointment of leading officials and public employees shall submit to competent agencies for approval the undertaking on, number and expected assigned tasks of to-be appointed posts.

2. After obtaining the approval of competent agencies, the leaders of the units shall propose specific personnel through the following steps:

a/ For on-spot personnel:

- The heads and the leaderships of the agencies or units propose the personnel options on the basis of the planned personnel sources or the nomination by officials and officials and public employees within the agencies or units;

- The leaderships of the agencies or units discuss, select and recommend personnel on the basis of confidence comments given by officials and officials and public employees within the agencies or units. For a specific post, between 1 and 3 persons may be recommended for selection;

- Organizing a meeting to gather comments of key officials in the agencies or units for discussion about the requirements and criteria of to be-appointed officials and public employees; notifying the list of officials and public employees recommended by the leaders; their resumes, studying and working process; comments and assessment of their strengths and weaknesses, and development prospects; expected tasks to be assigned; the recommended officials and public employees present their ideas on the performance of their tasks if appointed, and answer all concerned questions;

- The leaderships of the agencies or units consider and conclude on newly arising matters (if any);

- The Party Committees or the standing bodies thereof give written opinions on the nominees;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ For personnel from elsewhere:

- The leaders of the agencies or units propose or competent authorities recommend the personnel;

- The leaderships of the agencies or units discuss and reach agreement on the undertaking and carry out the following steps: The representatives of the agencies’ leaders shall meet the officials or public employees proposed for appointment, discussing the work requirements and tasks of the posts; work with the Party committees and heads of the agencies or units where such officials or public employees are working, informing them of the appointment demands, inquiring into and verifying the officials or public employees’ resumes; informing the working results to the agencies or units where the officials and public employees are working; solicit the comments of the agencies’ Party Committees on the appointment of the officials or public employees; discuss, evaluate and vote; the heads of the agencies or units accept and issue appointment decisions or propose the superior authorities to consider and appoint.

3. For cases of proposal to competent authorities to appoint, the reports thereon must be made, enclosed with necessary dossiers according to the current regulations.

Section 2. RE-APPOINTMENT

Article 8.- At the end of their appointment terms, leading officials and public employees must be considered for re-appointment or non-re-appointment.

Article 9.- Re-appointment conditions:

1. Having fulfilled the tasks during the time of holding the post;

2. Satisfying the prescribed criteria for leading officials and public employees at the time of consideration of the re-appointment as well as the working requirements in the coming time;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Being physically fit for fulfilling the assigned tasks and responsibilities.

Article 10.-

1. Those leading officials and public employees who were appointed before the effective date of this Regulation, and have held their posts for full five years or more (counting from the date of their appointment decisions) must be considered for re-appointment.

2. For leading officials and public employees who still have between full 2 working years and under 5 working years before reaching the retirement age, if they are re-appointed, their re-appointment term shall last until they reach the prescribed retirement age.

3. For leading officials and public employees who have less than 2 working years before reaching the retirement age, competent authorities shall consider and decide on prolonging their time of holding the leading posts till the prescribed retirement age.

Article 11.- Re-appointment order:

1. The leading officials and public employees make report to self-evaluate the performance of their responsibilities and tasks during the time of holding their posts under the guidance in the Regulation on evaluation of officials and public employees, then send them to the heads of the agencies or units or competent authorities;

2. The collectives of officials and public employees (or the leaderships) of the agencies or units give comments, then send the records thereon to the heads of the agencies or units or competent authorities;

3. The heads of the agencies or units directly employing the leading officials and public employees evaluate and propose whether to re-appoint them or not;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Section 3. SHIFT

Article 12.- The shift of leading officials and public employees to other posts under the planning in order to train, foster and use effectively the contingent of leading officials and public employees must be based on the working requirements and suit the officials and public employees’ qualifications and capabilities.

Article 13.- The formulation and implementation of the plans on shift of leading officials and public employees shall be done annually on the following order:

1. The units work out the plans on shift of officials and public employees;

2. The Party Committees, the heads of the agencies or units discuss and approve the annual shift plans within the scope of their respective competence;

3. The organization and personnel sections of the units prepare working and living conditions for the officials and public employees to take over their work;

4. The heads of the agencies or units meet the officials and public employees to inform them of the shift undertaking; listen to the latter’ personal aspirations and ideas before issuing decisions;

5. The heads and leaderships of the agencies or units shall make decisions on each case of shift falling under the scope of their respective management.

Article 14.- Officials and public employees must strictly abide by shift decisions. Authorities at all levels competent to issue decisions thereon shall be responsible for their decisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.RESIGNATION AND REMOVAL FROM OFFICE

Article 15.- Officials and public employees who are transferred to other jobs or appointed to new posts shall automatically be relieved from their incumbent posts.

Article 16.- Leading officials and employees wishing to resign shall make resignation petitions and send them to the leaders of the agencies directly managing them for consideration and decision.

Article 17.- Within one month after receiving the resignation petitions, the agencies directly managing the concerned leading officials and public employees shall consider and decide or report them to competent authorities for decision.

2. Pending the approval of their resignation petitions by competent authorities, the leading officials and public employees must still continue performing their assigned tasks and responsibilities.

3. After their resignation, leading officials and public employees shall be assigned other jobs by their managing agencies.

Article 18.- Competent authorities may consider and remove from office before the end of their appointment terms the leading officials and public employees on the grounds of working demands or in cases where they suffer poor health, fail to fulfill their tasks, or breach the Party’s disciplines or the State’s laws but not so seriously enough to be disciplined with demotion, and assigned other jobs to them.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121.938

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!