Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt bổ sung đề cương lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến 2015 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 2694/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2694/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG LẬP QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 97/TTr-SNN-KH ngày 29 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung đề cương lập qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng 2015 theo nội dung Tờ trình số 97/TTr-SNN-KH ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Quyết định này.

Về điều chỉnh dự toán kinh phí lập qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng 2015, giao cho Sở Tài chính làm việc cụ thể với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn triển khai thực hiện theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư; Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/TTr-SNN-KH

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2008

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2015

Kinh gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2015;

Xéy đề nghị của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 122/TTr-HTX ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc xin phê duyệt 6 sản phẩm chủ yếu và điều chỉnh dự toán của đề án qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2015.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bổ sung nội dung đề cương

Các ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần điều tra, khảo sát lập qui hoạch phát triển là:

1.1. Chế biến, bảo quản nông - lâm - thủy sản.

1.2. Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, dệt may, cơ khí nhỏ.

1.3. Xử lí, chế biến nguyên liệu phục vụ và sản xuất ngành nghề nông thôn.

1.4. Sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ.

1.5. Xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.

1.6. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, tư vấn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn.

2. Điều chỉnh dự toán kinh phí:

Điều chỉnh dự toán kinh phí lập qui hoạch do Viện Qui hoạch và Thiết kế nông nghiệp đề nghị là 825 triệu đồng.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung nội dung đề cương và điều chỉnh dự toán kinh phí lập đề án qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hà Văn Nghĩa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt bổ sung đề cương lập quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến 2015 do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15