Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 269/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 09/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 33 ngày 19 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTTU; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thủ trư
ng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, SNV
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục tiêu chung:

- Tăng cường công khai, minh bạch các thông tin, quy trình giải quyết các dịch vụ công; Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch cung cấp dịch vụ công; rút ngắn thời gian giải quyết, tránh cho các tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần;

- Đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm và kỹ năng làm việc của đội ngũ viên chức, nhân viên, tạo bước chuyển biến căn bản về phương thức giao dịch cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị đối với khách hàng là cá nhân, tổ chức.

- Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát hoạt động cung cấp các dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp y tế, hạn chế hành vi sách nhiễu, cửa quyền của viên chức, nhân viên; đồng thời, hỗ trợ lãnh đạo đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ viên chức, nhân viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ;

- Nâng cao mức độ hài lòng của người dân thông qua việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

- Tạo tiền đề để nghiên cứu triển khai nhân rộng việc áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

2. Mc tiêu c thể:

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết; bố trí đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại nơi tiếp nhận và trả kết quả;

- 100% các dịch vụ công lựa chọn làm thí điểm được công khai về mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (nếu có), quy trình và thời gian giải quyết tại nơi tiếp nhận, trả kết quả trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và công khai theo các hình thức phù hợp khác.

- Xây dựng và ban hành quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa đối với các dịch vụ công lựa chọn làm thí điểm đảm bảo đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện;

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng giải quyết dịch vụ công. Công khai danh sách viên chức, nhân viên thực hiện tiếp nhận và trả kết quả;

- 100% hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ công được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn hoặc trước thời hạn; không có phản ánh, đơn thư về thái độ phục vụ không phù hợp của viên chức, nhân viên tiếp nhận và trả kết quả.

3. Yêu cầu:

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện việc áp dụng cơ chế một cửa tại các đơn vị thực hiện thí điểm phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục, đảm bảo hiệu quả về chi phí và thời gian.

Việc áp dụng cơ chế một cửa vào quy trình giải quyết thủ tục dịch vụ công phải phù hợp với đặc thù của đơn vị, tuân thủ các quy định pháp luật.

II. Nội dung thực hiện:

1. Rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế và đề xut thực hiện thí điểm cơ chế một cửa:

- Rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất đơn vị thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công.

- Thống kê, lập danh mục các dịch vụ công tại đơn vị đề nghị thực hiện thí điểm, bao gồm: trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ (thành phần, số lượng), thời hạn giải quyết/trả lời kết quả, phí, lệ phí (nếu có), đối tượng thực hiện, căn cứ pháp lý; các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện dịch vụ công. Việc thống kê thực hiện thông qua biểu mẫu.

2. Ban hành Quyết định thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng quy trình

- Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị thí điểm thực hiện cơ chế một cửa.

- Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công theo cơ chế một cửa do các đơn vị xây dựng và ban hành cần đảm bảo các nội dung sau:

+ Thể hiện trình tự các bước: từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, xử lý, trình ký, đến khâu trả kết quả.

+ Quy định rõ trách nhiệm đối với viên chức, nhân viên liên quan đến nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả;

+ Quy định cụ thể thời gian thực hiện của từng cá nhân, bộ phận và thủ trưng đơn vị;

+ Đối với dịch vụ công liên quan đến trách nhiệm của hai hay nhiều cá nhân/ bộ phận, cần quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân/ bộ phận: cá nhân/ bộ phận chủ trì, cá nhân/ bộ phận có trách nhiệm phối hợp.

Quy trình cung cấp dịch vụ công có thể bao gồm quy trình chung nhưng nhất thiết phải thể hiện quy trình cụ thể đối với từng dịch vụ.

4. Bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Btrí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Diện tích đủ rộng để tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, lưu trữ hồ sơ nơi làm việc của bộ phận điều hành, nơi chờ của cá nhân, tổ chức. Trang bị các phương tiện cần thiết, đồng bộ theo hướng hiện đại để làm việc như: bàn ghế tủ đựng hồ sơ chuyên dụng, máy tính cá nhân, máy in, máy sao chụp tài liệu và các dụng cụ cần thiết cho việc bảo quản, chuyển giao hồ sơ, lưu trvà tìm kiếm thông tin phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Các thiết bị khác hỗ trợ cho môi trường làm việc như: ánh sáng, quạt mát, điều hòa không khí.

- Ban hành nội quy, quy chế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Bố trí viên chức có đủ chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 100% các viên chức, nhân viên đeo thẻ, mặc đồng phục trong quá trình thực thi công việc.

- Lập sổ tiếp nhận và trả kết quả, Phiếu hoàn thiện hồ sơ, phiếu biên nhận, phiếu kiểm soát hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Công khai dịch vụ công thực hiện thí điểm:

- Thực hiện công khai các thông tin liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công, bao gồm:

+ Trình tự, các bước, thời gian giải quyết;

+ Thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện (nếu có);

+ Thông tin về bộ phận thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và nhiệm vụ trả kết quả: địa điểm, tên, chức danh của cá nhân;

+ Số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý;

- Việc công khai cần thực hiện bằng nhiều hình thức, như: công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả, công khai tại Trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện thí điểm, Sở Y tế, Cổng thông tin điện tử của tỉnh...v.v...

6. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tập huấn

- Tổ chức quán triệt đến viên chức, nhân viên tại các đơn vị thực hiện thí điểm về việc quy trình thực hiện cơ chế một cửa;

- Tập huấn, bồi dưỡng knăng, nghiệp vụ cho viên chức cơ quan và viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị sự nghiệp y tế.

- Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết dịch vụ công tại các đơn vị lựa chọn làm thí điểm.

7. Tổ chức thực hiện việc cung ng các dịch vụ công theo cơ chế một cửa.

III. Thời gian thực hiện

- Tháng 02/2017:

+ Rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, việc cung cấp dch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tnh. Đề xuất đơn vị và dịch vụ công thực hiện thí điểm cơ chế một cửa.

+ Ban hành Quyết định thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

+ Dự trù kinh phí bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm tổ chức thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế.

+ Ban hành Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện thí điểm cơ chế một cửa.

- Tháng 03/2017:

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất cần thiết, bao gồm: trụ sở, trang thiết bị;

+ Hoàn thiện các văn bản để áp dụng cơ chế một cửa tại đơn vị (Ví dụ: Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy chế hoạt động; quyết định phân công nhiệm vụ cho cá nhân/ bộ phận thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và nhiệm vụ trả kết quả...)

- Tháng 4/2017:

+ Thực hiện quán triệt, tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức cơ quan và viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Tổ chức thực hiện việc cung ứng các dịch vụ công theo cơ chế một cửa.

- Tháng 12/2017: Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai và tham mưu mở rộng thực hiện cơ chế một cửa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác trên địa bàn tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế:

- Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất đơn vị thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công và lập danh mục các dịch vụ công đề nghị thực hiện thí điểm cơ chế một cửa.

- Lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại các đơn vị thực hiện;

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện thí điểm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, niêm yết các quy trình thủ tục theo quy định.

2. Sở Nội vụ

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị làm thí điểm triển khai thực hiện đề án; hướng dẫn các đơn vị báo cáo theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng.

- Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai và tham mưu mở rộng thực hiện cơ chế một cửa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn phần mềm một cửa áp dụng tại các đơn vị thực hiện thí điểm.

4. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí để triển khai và thực hiện thí điểm cơ chế một cửa các đơn vị sự nghiệp y tế thực hiện thí điểm theo quy định.

5. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế lựa chọn thực hiện thí điểm cơ chế một cửa:

- Rà soát, thống kê, lập danh mục các dịch vụ công tại đơn vị gửi Sở Y tế tổng hợp.

- Bố trí diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị; Xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công theo cơ chế một cửa; Ban hành nội quy, quy chế bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bố trí viên chức có đủ chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Lập sổ tiếp nhận và trả kết quả, Phiếu hoàn thiện hồ sơ, phiếu biên nhận, phiếu kiểm soát hồ sơ.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công theo Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do UBND tỉnh phê duyệt.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế và Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời xử lý./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


415
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234