Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2665/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về tài chính đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2665/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Trường Tô
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/2008/QĐ-UBND

Hà giang, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh về giá ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ kết luận số 150-KL/TU ngày 23/6/2008 của Tỉnh uỷ “về điều chỉnh bổ sung phân cấp quản lý nhà nước cho huyện, thị xã trong thời gian tới”

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số:308/TT-STC ngày 29/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định phân cấp quản lý nhà nước về tài chính đối với cấp huyện, thị xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định 1909/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007.

Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhàn dãn tính, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dận cấp huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
-TTr Tỉnh ủy
-TTr.HĐND tỉnh
-CT, các PCT HĐND tỉnh
-Đoàn ĐBQH Tỉnh
-Như điều 3
-Lãnh Đạo VP. UBND tỉnh
-Lưu VP, CV: UBND tỉnh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc phân cấp

1. Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế — xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước và năng lực quản lý của mỗi cấp trên địa bàn.

2. Tạo điều kiện về nguồn lực để chính quyền cấp huyện, xã chú động thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tụ an toàn xã hội trong phạm vi quản lý.

3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyên địa phương, khai^ Ihac các nơuồn lực tại địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nuớc vê linh vưc tài chính, thúc đẩy phát triên kinh tê xã hội cua cha phương minh.

Điều 2. Nội dung phân cấp:

1- Phân cấp trong quản lý ngân sách.

2- Phân cấp trong quản lý tài chính vê vốn đầu tư.

3- Phân cấp trong quản lý tài sản công.

4- Phân cấp quản lý giá.

Điều 3. Căn cứ vào các nội dung được phân cấp, Chủ tịch UBND các huyện, thi xã (goi chung là cấp huyện)'căn cứ thẩm quyền theo quy định, thực hiện chức năng quản lý nha nước để tổ chức thực hiện theo đúng nội dung được phân câp và cạc văn bản quản lý tài chính hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I- Phân cấp về quản lý ngân sách

Điều 4. Nội dung phân cấp quản lý ngân sách

1. Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện đúng các nội dung phân cấp nguôn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết thu ngân sách trên địa bàn huyện, thị xã đã được quy định tại Nghị quyết số 18/NQ- HĐND ngày 09/12/2006 của Hội đông nhẩn dân tỉnh khoá XV. Về nguồn thu: Chủ tịch ƯBND cấp huyện có trách nhiệm quan lý và tô chức thưc hiện nhiệm vụ thu tại các Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Doanh nghiêp có quy mô, phạm vi kinh doanh vừa và nhỏ không có hoạt động xuất nhập khẩu thuộc diện phải hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn. Thực hiện điều tiết 100% số thu được trên cho ngân sách cấp huyện, xã.

- Hoat động xổ số kiến thiết. Riêng thị xã Hà Giang cùng php61i hợp với Công ty Xổ số kiến thiết để mở rộng địa bàn hoạt động xổ số và được hưởng số thu theo ty lệ điều tiết.

- Các nguồn thu từ hoạt động quản lý đất đai: Thu tiền sử dụng đất; Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; Thu tiền nhà thuộc sở hữu nhà nước (tiền thuê nhà) do huyện quản lý; Thu từ quỹ đất công ích.

- Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp: Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách huyện theo quy định của pháp luật từ các đơn vị do huyện quản lý; Thu hoa lợi công sản khác do huyện quản lý.

- Nguồn thu phát sinh từ hoạt động quản lý nhà nước: Thu tiền phạt; thu tịch thu do các đơn vị cấp huyện thực hiện theo quy định hiện hành; Thu về chuyển nhượng quyền sử dụng và bán tài sản nhà nước từ các đơn vị huyện quản lý; Thu hồi vốn của ngân sách huyện tại các cơ sở kinh tế do huyện quản lý, thu nhập từ vốn góp của ngân sách huyện, thu thanh lý tài sản và các khoản thu khác của DNNN do huyện quản lý theo quy định của pháp luật.

- Các khoản thu khác do cấp huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho huyện.

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho huyện.

2. Phân cấp nhiệm vụ chi cho huyện

2.1. Chi đầu tư phát triển:

- Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội không có khả năng thu hổi vốn do huyện quản lý theo phân cấp về đầu tư XDCB của cấp. tỉnh;

- Phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chi có mục tiêu của tỉnh do huyện thực hiện theo phân cấp đầu tư XDCB của cấp tỉnh;

- Hỗ trợ xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc của công an huyện và doanh trại, kho của cơ quan quân sự huyện theo khả năng của ngân sách huyện;

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất;

- Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Chi thường xuyên:

- Các hoạt động sự nghiệp giáo dục: Giáo dục mầm non, phổ thông, bổ túc văn hoá, phổ thông dân tộc nội trú, nội trú dân nuôi và các hoạt động giáo dục khác do huyện quản lý;

- Đào tạo: bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ chuyên trách và công chức xã, bồi dưỡng cho các đối tượng cán bộ thôn, tổ dân phố và cán bộ không chuyên trách cấp xã, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện theo nhiệm vụ;

- Dạy nghề cho các đối tượng theo nhiệm vụ giao cho huyện;

- Phòng bệnh, chữa bệnh và hoạt động sự nghiệp ytế;

- Các hoạt động sự nghiệp văn hoá, thông tin, thông tin lưu động, phát thanh, truyền thanh, truyền hình, hoạt động thể dục, thể thao và các sự nghiệp khác do cơ quan cấp huyện quản lý;

- Chi đảm bảo xã hội;

- Sự nghiệp môi trường: hoạt động thu dọn, xử lý chất thải rắn, hoạt động môi trường khác;

- Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do cấp huyện quản lý;

- Sự nghiệp nông nghiệp, thuỷ lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, các trạm trại nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; quản lý rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn; hoạt động thú y giao cho huyện quản lý.

- Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu, đương, cống, rãnh và biện pháp đảm bảo an toàn đường giao thông các tuyến đường do huyện quản lý;

- Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước công cộng, giao thông nội thị, công viên, cây xanh và sự nghiệp thị chính khác.

- Hoạt động khuyên công, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư do huyện thực hiện; sự nghiệp kinh tế khác;

- Chi cho các hộ dân di dân ra biên giới sinh sống và sản xuất.

Sự nghiệp địa chính

-Trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng theo chính sách của nhà nước do huyện thực hiện.

-Quốc phòng: Tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ và báo cáo công tác quốc phòng của huyện, xã; Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện, xã; thực hiện tuyển quân, đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về; Thực hiện đăng ký quân nhân dự bị; huấn luyện dân quân tự vệ; thực hiện công tác quản lý và bảo vệ biên giới;

-An ninh và trật tự an toàn xã hội: Chi phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các tệ nạn xã hội do huyện thực hiện; thực hiện công tác quản lý và bảo vệ biên giới theo nhiệm vụ được giao; xây dựng, sơ kết; tổng kết, khen thưởng trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền, giáo dục phong trào quần chúng phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra việc thực hiện các quy tầc và biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bổi dưỡng và thực hiện các chế độ theo quy định của nhà nước đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ theo khả năng của ngân sách cấp huyện;

- Hoạt động của các cơ quan nhà nước cap huyện, thị xã;

- Hoạt đọng của các cơ quan Đảng cấp huyện, thị xã;

- Hoạt động của các cơ quan Đoàn thể cấp huyện, thị xã;

- Hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp cấp huyện theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ chi cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính không có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu hoặc có tịch thu tang vật nhưng phải tiêu huỷ do cấp huyện thực hiện;

- Chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chi bổ sung có mục tiêu của tỉnh do các cơ quan cấp huyện quản lý;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phân cấp nhiệm vụ chi đối với thị xã

Thị xã có nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện quy định tại điểu 4 nêu trên và bổ sung thêm các nhiệm vụ sau đây:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Đầu tư xây dựng các trường phổ thông quốc lập các cấp; đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị;

2. Chi thường xuyên

- Sự nghiệp giáo dục: chi hỗ trợ các lớp mẫu giáo, nhà trẻ, kể cả trợ cấp cho giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ; sửa chữa, cải tạo nhỏ các công trình kết cấu hạ tầng trường học, lớp mẫu giáo trên địa bàn phường;

- Sự nghiệp thị chính: Sửa chữa cải tạo vỉa hè, hệ thống đèn chiếu sáng, giao thông nội thị, công viên, cây xanh của phường;

- Sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi và các công trình kết cấu hạ tầng thuộc địa bàn phường như: trạm ytế, nhà văn hoá, cơ sở thể dục, thể thao, đường giao thông, cầu, công trình cấp và thoát nước công cộng...

- Quốc phòng: Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ thuộc các cơ quan khối tỉnh đóng trên địa bàn thị xã;

- Chi sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác;

II- Phân cấp trong quản lý tài chính về vốn đầu tư:

Điều 6: Quản lý vốn đầu tư XDCB được phân bổ cho ngân sách cấp huyện.

1. Vốn đầu tư XDCB tập trung được giao cho chủ tịch UBND huyện quản lý bao gồm: vốn XDCB tập trung, thu xổ số kiến thiết và thu tiền'sử dụng đất. Căn cứ thẩm quyền được giao, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm:

- Phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án theo quy định của Luật ngân sách. Định kỳ rà soát, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện sang các dự án thực hiện vượt tiến độ, còn nợ khối lượng, các dự án có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch trong năm. Quyết định phân bổ vốn, điều chỉnh vốn đồng gửi về Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Kho Bạc nhà nước để quản lý và theo dõi thực hiện.

- Đối với nguồn vốn đầu tư từ thu xổ số kiến thiết và thu tiền sử dụng đất: Căn cứ vào chỉ tiêu thu ngân sách giao đầu năm. UBND huyện có trách nhiệm dự kiến phân bổ chi tiết cho từng công trình theo đúng nội dung được phép đầu tư, trình Hội đổng nhân dân huyện phê chuẩn. Trong năm căn cứ vào tiến độ thu ngân sách, Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư cụ thể cho từng dự án theo danh mục đã được Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn.

- Được quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi ngân sách của huyện sau khi thông qua Hội đồng nhân dân huyện, hoặc các dự án được phân cấp cho huyện theo quy định về quản lý đầu tư XDCB của tỉnh hoặc theo uỷ quyền của người quyết định đầu tư thuộc cấp tỉnh.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng dự toán của các dự án do mình quyết định đầu tư hoặc theo uỷ quyền của người quyết định đầu tư thuộc cấp tỉnh.

- Tổ chức thấm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả trúng thầu đối với các gói thầu thi công xây dựng công trình theo phân cấp quản lý đầu tư XDCB của tỉnh hoặc theo uỷ quyền của người quyết định đầu tư thuộc cấp tỉnh.

2. Quản lý vốn chương trình mục tiêu có tính chất XDCB theo phân cấp của tỉnh (bao gồm: vốn chương trình 134, 135 và các nguồn vốn, chương trình mục tiêu khác - nếu có, theo từng văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, sau đây gọi chung là vốn chương trình mục tiêu có tính chất XDC.B).

- Thẩm quyền quản lý vốn chương trình mục tiêu có tính chất XDCB tương tự như quản lý vôn XDCB tạp trung nêu tại điểm 1 điều này.

- Riêng chi phí quản lý dự án của các ban quản lý dự án thuộc dự án 661 (Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng) Sở Tài chính uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt dự toán chi phí quản lý.

Điều 7: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành.

Chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoan thành đối với:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án thuộc chương trình mục tiêu có tính chất XDCB) thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND huyện;

- Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt theo từng văn bản cụ thể.

III- Phân cấp quản lý tài sản công: Thực hiện đúng theo quyết định 4210/2007/QĐ-UB ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh

IV- Phân cấp về quản lý giá- bồi thường đất đai và tài sản khi nhà nước thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng:

Điều 8. Trách nhiệm của UBND cấp huyện trong quản lý giá:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3410/QĐ-UB ngày 09/11/2004 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Chỉ đạo thực hiện các quyết định giá của các cấp có thẩm quyền trên địa bàn.

- Chỉ đạo “Niêm yết giá” và kiểm tra việc “Niêm yết giá” đối với các tố chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện, thị; Tổ chức “Hiệp thương giá ’ khi bên mua hoặc bên bán yêu cầu do không thoả thuận được mức giá để ký hợp đông hoặc giá hàng hoá, dịch vụ độc quyền mua, độc quyền bán trên địa bàn huyện, thị.

- Định giá hàng hoắ dịch vụ theo đơn đặt hàng và thẩm định giá mua sắm tài sản theo phân cấp quản lý ngân sách.

- Định giá tài sản, hàng hoá của vụ án hình sự, dân sự, kinh tế thuộc huyện quản lý; Xác định giá trị tài sản tịch thu do vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức đấu giá QSD đất khi giao đất ỏ, bán đấu giá QSD đất trên địa bàn các xã thuộc huyện (trừ xã quy hoạch thị trấn, thị xã) để xây dựng cơ sở hạ tầng; bán đấu giằ tài sẩn tịch thu SQNN do vi phạm hành chính đối với vụ vi phạm có giá trị dưới 10 triệu đồng.

- Thống kế và điều tra, khảo sát giá các loại đất trên địa bàn, lập báo cáo gửi Sở chuyên ngành tổng hợp để trình UBND tỉnh quyết định công bố công khai bảng giá các loại đất vào ngày 01 tháng 01 hàng năm;

- Chỉ đạo tổ chức thu thập thông tin, theo dõi diễn biến giá cả trên thị trường huyện, thị; để xuất biện pháp bình ổn giá khi có đột biến (tăng, giảm) giá đối với hàng hoá, dịch vụ quan trọng tác động trực tiếp đên sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo thẩm định và quyết định giá thanh lý tài sản thuộc phạm vi được phân cấp quản lý về đầu tư và phân cấp quản lý ngân sách.

Điều 9. Bồi thường đất đai, tài sản, hoa màu

Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

1. Thành lập Hội đồng bổi thường để kiểm tra, kiểm kê và lập dự toán bồi thường về đất đai, tài sản, hoa màu trên đất khi có quyết định thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng của cấp có thẩm quyền trên địa bàn huyện, thị.

2. Thẩm định và phê duyệt dự toán bồi thường đất đai, tài sản, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trong các trường hợp sau:

- Thu hồi đất để xây dựng các dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách huyện, thị theo phân cấp quản lý đầu tư.

- Thu hồi đất để thực hiện quy hoạch theo phân cấp quản lý về quy hoạch.

- Đền bù giải phóng mặt bằng để giải quyết các điểm đen trong lĩnh vực giao thông thuộc ngân sách cấp huyện, thị xã,...

3. Chỉ đạo Hội đồng đền' bù cấp huyện, thị phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, kiểm kê và lập dự toán.bồi thường đất đai, tài sản trên đất đối với các dự án" thuộc cấp tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện, thị để cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Tổ chức Hội đồng bồi thường kiểm tra, kiểm kê, lập và thẩm định dự toán bồi thường đất đai và tài sản trên đất theo để nghị của tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn (nếu có).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính theo nội dung phân cấp. Quy định này thay thế cho quy định kèm theo quyết định số 1909/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007

Điều 11. Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung phân cấp quản lý tài chính về cho cấp huyện, xã thuộc thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phẩn ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2665/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về tài chính đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


33

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97