Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 2663/QĐ-UBND thủ tục hành chính của sở giao thông vận tải Lâm Đồng 2015

Số hiệu: 2663/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2663/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Websi
te VP UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng

TT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

Cp, cp lại Giy phép liên vận CLV

2.

Gia hạn Giy phép liên vận CLV và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào và Campuchia

3.

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

4.

Thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm B và công trình từ cấp II trở xuống nhóm B đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền.

5.

Thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C và công trình từ cấp II trở xuống nhóm C đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền (trừ dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng).

6.

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C và công trình từ cấp II trở xuống nhóm C đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền.

7.

Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo thẩm quyền

8.

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1.

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

2.

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng

2.1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo văn bản quy phạm pháp luật mới

TT

S h sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

T-LDG-025019-TT

Cp giy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Mã hồ sơ

- Nghị định s 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kin kinh doanh vận tải bng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận ti quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

2.

T-LDG-025036-TT

Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến

- Nghị định s 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kin kinh doanh vận tải bng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận ti quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

3.

T-LDG-169993-TT

Cấp, đổi phù hiệu

- Nghị định s 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kin kinh doanh vận tải bng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận ti quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

4.

T-LDG-213476-TT

Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

-Thông tư số liên tịch s 19/2015/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 25/5/2015 của Liên bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch

5.

T-LDG-025111-TT

Đăng ký khai thác vận tải khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến trong quy hoạch

- Nghị định s 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kin kinh doanh vận tải bng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận ti quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

6.

 

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

7.

T-LDG-025211-TT

Ngừng khai thác trên tuyến và đóng tuyến xe Buýt

- Nghị định s 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kin kinh doanh vận tải bng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận ti quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

8.

T-LDG-025015-TT

Cấp phép liên vận quốc tế Việt - Lào

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Ngh định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

9.

Mã hồ sơ T-LDG-213489-TT

Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện của Lào

Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Ngh định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

10.

T-LDG-025200-TT

Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

11.

T-LDG-025017-TT

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

12.

 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, Ô tô

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

13.

T-LDG-025216-TT

Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Hướng dẫn số 650/ĐKVN-VAR ngày 02/3/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014.

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

- Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xitéc, xe tải tham gia giao thông đường bộ.

14.

T-LDG-025024-TT

Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

15.

T-LDG-025030-TT

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

- Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của B Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ”.

16.

T-LDG-025028-TT

Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý

- Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của B Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ”.

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1.

T-LDG-016683-TT

Cp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

2.

T-LDG-017350-TT

Cp đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

3.

T-LDG-024889-TT

Cp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

4.

T-LDG-024130-TT

Cp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

5.

T-LDG-024219-TT

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tin

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

6.

T-LDG-024796-TT

Cấp đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

7.

T-LDG-024002-TT

Cp lại Giy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do bị mất, hỏng

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

8.

T-LDG-025231-TT

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

9.

T-LDG-023119-TT

Cấp giấy phép hoạt động bến hàng hóa, bến hành khách

- Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

10.

T-LDG-177150-TT

Chấp thuận xây dựng bến hàng hóa, bến hành khách

- Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

11.

T-LDG-177152-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

- Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

2.2. Danh mục thủ tục hành chính chỉ thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng: Từ s 22 Pastuer, phường 4, thành ph Đà Lạt sang Tầng 6- Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, S36 Trần Phú, phường 4, thành ph Đà Lạt.

TT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

T-LDG-024892-TT

T chức sát hạch và cp mới giy phép lái xe mô tô, xe ba bánh (A1, A2, A3)

2.

T-LDG-025011-TT

T chức sát hạch và cấp mới giấy phép lái xe ô tô, máy kéo (hạng A4, B1, B2, C, D, E, F)

3.

T-LDG-025199-TT

Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

4.

T-LDG-025197-TT

Cp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân

5.

T-LDG-024888-TT

Cp lại giy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

6.

T-LDG-025201-TT

Cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài

7.

T-LDG-025206-TT

Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Vit Nam

8.

T-LDG-024886-TT

Cấp lại giấy phép lái xe bị mất

9.

T-LDG-023558-TT

Cấp, đổi giấy phép xe tập lái

10.

T-LDG-177138-TT

Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe

11.

T-LDG-177142-TT

Cp lại giy phép lái xe bị tước quyn sử dụng GPLX không thời hn

12.

T-LDG-177133-TT

Cp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

13.

T-LDG-025226-TT

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

14.

T-LDG-170056-TT

Công b đưa trạm dừng nghỉ (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) vào khai thác

15.

T-LDG-170058-TT

Cấp phép liên vận quốc tế Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại

16.

T-LDG-170057-TT

Gia hạn giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam - Campuchia đối với xe Campuchia khi lưu trú ở Việt Nam

17.

T-LDG-017573-TT

Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu

18.

T-LDG-177430-TT

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

19.

T-LDG-177422-TT

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng khác tỉnh, thành phố

20.

T-LDG-021369-TT

Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

21.

T-LDG-021493-TT

Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

22.

T-LDG-169941-TT

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

23.

T-LDG-177342-TT

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

24.

T-LDG-169979-TT

Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

25.

T-LDG-169983-TT

Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

T-LDG-025098-TT

Mở tuyến cố định mới

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ v kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2.

T-LDG-025053-TT

Công bố tuyến cố định mới

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ v kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

3.

 

Xác nhận vtình trạng xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

4.

T-LDG-215607-TT

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình giao thông nhóm B

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5.

T-LDG-025223-TT

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình giao thông nhóm C

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1.

T-LDG-169994-TT

Cấp giấy phép hoạt động của bến khách ngang sông

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ v kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2.

T-LDG-177151-TT

Chấp thuận mở bến khách ngang sông

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ v kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

3.

T-LDG-177156-TT

Cp lại giy phép hoạt động bến khách ngang sông

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

4.

T-LDG-025190-TT

Đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố đnh

- Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

- Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên tuyến đường thủy nội đa.

5.

T-LDG-025215-TT

Phương tiện vận tải chạy thử trên tuyến thủy nội địa.

- Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

- Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên tuyến đường thủy nội đa.

6.

T-LDG-022510-TT

Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Luật sửa đi, b sung một s điu của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!