Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến hết ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực pháp luật

Số hiệu: 2651/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2651/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến hết ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2008 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 2651/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Nghị quyết

45/2003/NQ-HĐND-KXV

10/01/2003

Về việc tiếp nhận xã Tân Đức (huyện Ba Vì - tỉnh Hà Tây) về tỉnh Phú Thọ quản lý.

Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2008/QH12 của Quốc hội.

02

Quyết định

2942/1999/QĐ-UB

03/11/1999

Về việc ban hành quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở và chế độ cho khuyến nông viên.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008.

03

Quyết định

1677/2001/QĐ-UB

08/6/2001

Về việc sửa đổi, bổ sung điều 1, điều 2, điều 4, điều 5, điều 7, điều 8 của Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 2942/1999/QĐ-UB ngày 03/11/1999 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 830/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008.

 

04

Quyết định

212/QĐ-UB

19/01/1999

Về mức cứu trợ xã hội

Thực hiện theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 16/5/2008.

05

Quyết định

2110/2005/QĐ-UBND

08/8/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế.

Được thay thế bằng Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 17/6/2008.

06

Quyết định

1112/2005/QĐ-UBND

28/4/2005

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em.

Đã giải thể theo Quyết định số 1021/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008.

07

Quyết định

2382/2004/QĐ-UB

29/7/2004

Về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo Thông tư số 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ Tài chính.

Thực hiện theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 22/02/2008.

08

Chỉ thị

10/2005/CT-CT

19/5/2005

Về việc tiết kiệm điện năng.

Thực hiện theo Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 22/5/2008.

09

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

14/3/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/6/2008.

10

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

27/6/2007

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

Hết thời hạn thực hiện văn bản.

11

Chỉ thị

13/CT-UBND

06/12/2007

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/6/2008.

12

Chỉ thị

14/CT-UBND

20/12/2007

Về việc chỉ đạo phòng, chống hạn vụ đông - xuân 2007 - 2008.

Hết thời hạn thực hiện văn bản.

13

Chỉ thị

15/CT-UBND

27/12/2007

Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2007 - 2008.

Hết thời hạn thực hiện văn bản.

14

Chỉ thị

01/CT-UBND

03/01/2008

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008

Hết thời hạn thực hiện văn bản.

15

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND

10/01/2008

Về việc tổ chức và đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.

Hết thời hạn thực hiện văn bản.

16

Chỉ thị

03/CT-UBND

31/01/2008

Về việc tập trung chỉ đạo chống xét, bảo vệ mạ và lúa đảm bảo diện tích giống vụ xuân 2007 - 2008.

Hết thời hạn thực hiện văn bản.

17

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

18/02/2008

Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng mạ chết, lúa chết và hạn hán đảm bảo sản xuất vụ đông xuân năm 2007 - 2008.

Hết thời hạn thực hiện văn bản.

Tổng số: 17 văn bản (Trong đó: Nghị quyết: 01 văn bản; Quyết định: 06 văn bản; Chỉ thị: 10 văn bản).

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2651/2008/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến hết ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực pháp luật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125